Matoosa 19

1Yesusi yooti wursidappe guye Galila aggidi Yordanoose pinthan diza Yuhuda awurajja bides. 2Daro derey iza heen kaallin izikka harganchata pathides. 3Farsaaweeti iza paccanaas izakko shiiqidi ay gaasonka “Asi ba macho anji yeddana bessizee?” giidi oychida. 4Izikka istas “Xoossi koyroppe macanne adde medhdhidayssa nababibeykketii? gides. 5Qasseka ‘Asi aawanne aayo aggidi ba machira issife gides. Nam7aykka issi asho gidettes’ geetettidayssi hayssa geedon gidenee? gides. 6Nam7ay issi asho attin sinthafe nam7u gidettenna. Hessa gish Xoossi gaththi waaxidayssa asi shaakkofo” gides. 7Istika izas “Histin Musey ‘Asi ba macho anji yeddida anjo waraqata izis immi yeddo’ giidi aazas azazidee?” gida. 8Yesusikka istas “Musey inte wozna muumeteth beyidi macheta inte anjana mala piqaade intes immides attin koyroppe hessa mala gidenna. 9“Ta intes tumu gays; ba azinappe harara laymatonta dishin ba macho anjidi hara macho ekizadey wuri laymatees. Anjettidarokka ekkizadey izira laymatees” gides. 10Yesusa kaallizayti izas “Machi wogaynne azina wogay hayssa mala gidikko macho ekkonta agoy lo7o” gida. 11Gido attin Yesusi istas “Issi issi imettida asatappe attin hayssa timirteza oonikka ekkanas dandayenna. 12Gaasoyka issi issi asay ba aayi uloppe yelettishe shuufa gididi yelettees; issi issi asay asa kushen qaaratettidi gundulees; issi issi asay Salo Kawoteththas giidi bana barka gundula ooththiza asikka dees. Hayssa ekkanas dandayizaddey ekko” gides. 13He wode Yesusi ista bolla ba kushe woththidi woossana mala guutha nayta izakko ekki ehida; gido attin iza kaallizayti nayta ehida asata bolla hanqettida. 14Yesusi “Nayti haa taakko yeeto; diggofte; Salo Kawotethi haytanta malassa!” gides. 15Ba kushe nayta bolla woththidi anjidappe guye heeppe dendi bides. 16Hessafe guye issadey Yesusakko shiiqidi “Astamaare! Merna de7o demmanas tani lo7o ooso ay ooththoo?” giidi oychides. 17Yesusikka “Tana aazas lo7o gish oychay? Lo7oy issi Xoossa xalala; gede de7oy dizaso ne gelana koykko azazota naaga” gides. 18Addezi “Azazoti awaytee?” giidi oychides. Yesusikka zaaridi “As wodhoppa; laymatoppa; kaysotoppa; wordo markatofa; ne aawanne ne aayo boncha; ne shooro ne mala siiqa” gides. 20Naatethazi zaaridi “Hayssa wursa ta naagadis; haray aazi taas paccidee?” gides. 21Yesusikka zaaridi “Ne mule xillana koykko baada ne haaridaz wursa bayzada miisha wursa manqotas imma; neni salon miish demmandasa; hessafe guye simma yaada tana kaalla” gides. 22Addezi hessa siydi izas daro miishi diza gish keehippe mishetishe bides. 23Yesusi bana kaallizayta “Ta intes tumu gays; dureti Salo Kawoteth gelanayssi daro meto. 24Qasseka tani intes gizay durey Salo Kawoteth gelanayssafe gaamellay narpe lukkora aadhdhethi kawuyana” gides. 25Hessa siyida iza kaallizayti daro qoppidi “Histin ooni attanas dandayizee?” giidi Yesusa oychida. 26Yesusikka ista xeelidi “Hayssi asa achchan dandayettenna; Xoossa achchan gidikko wurikka dandayettes” gides. 27Phexroosi izas zaaridi “Nu wursikka aggidi nena kaallidos; histin ha7i nu ay demmaneshaa?” gides. 28Yesusikka istas “Ta intes tumu gays; Asa Nay buro yaana ooratha alamen ba boncho alga bolla uttiza wode inte tana kaallidayti tammanne nam7u alga bolla uttidi tammanne nam7u Isra7eele nayta bolla pirdana. 29Ta suntha gish giidi ba keeththe, ba ishata, ba micheta, ba aawa, ba aayonne ba nayta, woykko ba biitta aggiza asi wuri xeetu kushe dakko ekkana; medhina de7okka laattana. 30Gido attin daro sinthe gidida asati guye gidana; daro guyen diza asati sinthatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\