Matoosa 20

1“Salo Kawotethi ba woyne atakilte giddon ooththiza oosanchata qaxaranas maaladora kezida issi atakiltey diza gadadde misatawus. 2Issi gallasa damoza gidizaz hasayettidi giigidappe guye oosanchata woyne atakilte ooso oythides. 3“Maalado heedzdzu saaten kezidi oosoy baynda mela giyay eqqizason eqqida hara asata demmides. 4‘Inte biidi ta woyne giddon ooththite; ta intes bessiza miishe immana’ gides. 5Istika bida. Qasseka gallassafe usuppun saateninne uddufun saate bolla kezidi hara oosanchata ooson gelthides. 6Omarsa wode tammanne issi saate gidiza wode kezidi coo eqqidayta harata demmidi ‘Inte kumeththa gallas oosoy baynda aazas hayssan eqqetii?’ giidi oychides. 7“Istika ‘Nuna ooththisiza asi dhayida gish eqqidos’ gida. Izikka ista ‘Inteka biidi ta woyne atakilte giddon ooththite’ gides. 8“Gadey qammishin woyne atakilteza goday oosanchata alafezas ‘Guyeppe yidaytappe oykkada koyro yidayta gakkanaas diza oosanchata wursi xeeygada ista ooso waaga qanxa’ gides. 9Tammanne issintha saate bolla ooson gelidayti yiidi issoy issoy kumeththa gallasa waaga ekkida. 10“Koyro ooson gelidayti yishe ba woznara hinkoytappe bollara daro demmana gi qoppishin istaska hinkoytara gina immides. 11Miisha ekkishe qanxizade bolla ‘Hayti wursethan ooson gelidi issi saate xalala ooththidayti kumeththa gallas ooson duuridinne awan xuugetidi pe7ida nuussara wosta istas issi gina qanxay?’ gida. 13“Izikka istafe issades ‘Ta jalawu! Nena qohabeekke; issi gallassas gidiza damozan ooththanas tanara giigabeykii? Ha7i hehi ne gisha ekkada ba; nees immidayssa mala wursethan yidayssaska ta immana koyays. 15Histin ta miishan ta dosidazi ooththanas danda7ikkinaa? Woykko ta kiya gididayssi nena qanatisizee?’ 16“Guyen dizayti sinthe, sinthen dizayti guye aadhdhana” gides. 17Yesusi Yerusalame bishe bana kaalliza tammanne nam7ata dumma shaakki ekkidi 18“Hiya nuni Yerusalame baana goos; Asa Nay Qeeseta halaqasinne Muse woga tamarsizaytas aadhdhi imettana; istika izi hayqqana mala iza bolla pirdana. 19Iza bolla qidhi ka7anassinne garafana mala, wodhana malakka deretas aaththi immana; heedzdzantho gallas izikka hayqoppe dendana” gides. 20Hessafekka Zabidoosa nayta aaya ba naytara Yesusakko shiiqada iza sinthan gulbatada Yesusi izis issi miish ooththana mala woossadus. 21Izikka izo “Ay koyay?” gides; izakka “Hayti ta naa nam7ati ne kawoteththan issoy ne ushachara, issoy ne hadirsara uttana mala ooththarki!” gadus. 22Yesusikka zaaridi “Inte woossizaz erekketa; tani uyiza xu7a inte uyana dandayanee?” gides. Istika “Ee dandayoos” gida. 23Izikka “Ta xu7appe tumu inte uyanashin ta ushachaninne ta hadirsan utethi ta Aaway giigissidadentas attin tani immizaz deenna” gides. 24Tammati hessa siydi nam7u ishata bolla hanqettida. 25Yesusi ista issi bolla xeygidi “Ayzaabe halaqati ba haariza dere bolla godatizayssa mala godateththi dizayti wolqara haarizayssa inte ereeta. 26Inte giddon hessa mala hananas bessenna; intefe gita gidana koyizadey intes ooththizade gido. 27Intefe bolla gidanas koyizadey intefe gars gido. 28Asa Nay asay izas ooththana mala gidonta asas ooththanassinne ba shempo darota gish aaththi immanas yides” gides. 29Yesusi bana kaallizaytara Iyarkofe kezidi bishin daro derey iza kaallides. 30Heen ayfey qooqida nam7u asati oge duunan utti deettes. Yesusi aadhdhi bizayssa siydi “Godo! Dawute nawu nuna maara!” giidi waassida. 31Derezi “Hayzite!” giidi hanqides; gido attin isti darsi waassishe “Godo! Dawute nawu nuna maara!” gida. 32Yesusikka eqqidi ista xeygidi “Ta intes ay ooththana mala koyetii?” gides. 33Istika “Nu ayfey xeellana mala koyoos” gida. 34Yesusi istas mishettidi ista ayfetakka ba kushera boshechin heerakka xeelidi iza kaallida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\