Matoosa 21

1Isti Yerusalame matan Dabrazayte zuma bolla diza Betefaage geetettizaso gakkida mala Yesusi bana kaallizaytappe nam7ata kiittides. 2“Hanno inte matan diza gutayo biidi inte he gakkida mala issi hare dizaara ba gutteyra qasheta dishin inte demmana. Birshidi ha taakko ekki yiite. 3Oonikka intena ‘Ays hayssatho ooththetii?’ giikko ‘Goday ista koyees’ giite; intena oychizadey heerakka yeddana. 4“Hayssika hanizay kase naben Xiyoonis hizgite ‘Hekko! Ne kawoy ashke gididi hareyonne harey gutteyo togidi neekko yaana’ geetettidayssi poletanassa” gides. 6Iza kaallizayti Yesusi istas yootida mala ooththida. 7Hareyo izi gutteyra ehidi ba may7o ista bolla woththin izikka hareta toggides. 8Deraappe dariza baggay ba may7o oge bolla micides; bagga asay mitha bonco duuththi duuththi oge bolla aaththi aaththi yeggides. 9Izappe sinthara biza dereynne guyera kaalliza dereyka ba qaala dhoqu histidi “Hoosana! Dawute nay galattetto! Goda sunthan yiday anjettidade! Xoossi galattetto!” gida. 10Izi Yerusalame gelida wode katama asay wuri “Hayssi oonee?” giidi yark yarkides. 11Iza kaallidi yida dereyka “Hayssi Galila giddon diza Naazireteppe yida Nabe Yesusa gidenee?” gides. 12Hessafe Yesusi Xoossa Keeththa gelidi Xoossa Keeththa kare giddon gaaththan bayzizaytanne shamizayta goodides. Miish laammizayta xaraphezatanne haraphe bayizizayta oyde shiri shiri yeggidi “ ‘Ta Keeththay Woosa Keeththe geetettes’ geetettidi xaafettides; inte qasse bonqizayta gongolo histideta” gides. 14Ayfe qooqetanne tohoy silida asata Yesusakko Xoossa Keeththe ehida. Izikka ista pathides. 15Gido attin Qeeseta halaqatinne Muse woga tamarsizayti izi ooththida malatata beyidayssaninne guutha nayti “Woze kawo, galatay Dawute naas gido!” giidi waassizayssa siyida gish daro hanqettida. 16Istika Yesusa “Hayti nayti gizayssa siyay?” gida; Yesusikka istas “Ee siyadis; nayta duunappenne dhammiza qeeri nayta duunan tani galata giigissadis gizaso mulerakka nababi ereketii?” gides. 17Ista yeggi aggidi he katamappe kezidi Bitaaniya geetettizaso biidi heen aqides. 18Yesusi wontetha gallas maalado guye katama simmishin iza gafisides. 19Oge matan issi balase geetettiza mithi beyidi gede izikko shiiqishin hayth xalalappe attin ayfey bayndayssa beyidi “Hiyappe guye ne bolla ayfey dooppo!” giin balase mithaya heerakka meladus. 20Yesusa kaallizayti hessa beyidinne malaletidi “Hanna balaseya waanada heerakka meladee?” gida. 21Yesusikka ista “Ta intes tumu gays; intes ammanoy diikkonne inte sidhonta aggikko balase mithay bolla hanidayssa mala xalala gidonta hayssa zuma ‘Hayssafe dhoqalletada duge abban gela’ inte gidakkokka izi gelana” gides. 22Intes ammanoy diikko inte woossan oychida miish wursikka ekkana. 23Yesusi Xoossa Keeththe gelidi tamarsishin Qeeseta halaqatinne dere cimati izakko shiiqidi “Hayssa wursa oona shenen ooththay? Hayssa ooththanas shene nees ooni immidee?” giidi iza oychida. 24Yesusikka istas zaaridi “Takka intena issino oychays; inte taas zaarikko takka hayta ooththizayta oona shenen ooththizakkonne intes yootana. 25Yohannisa xinqatey awappe yidee? Saloppe yideyee? Asappee?” gides. Istika “Nu ‘Saloppe yides’ giikko ‘Histin aazas ammanibekketii?’ gaana giidi ba giddon issoy issoy issara zorettida. 26Qasse nu ‘Asappe’ giikko, asay wurikka Yohannisa nabe giidi ammaniza gish nu babboos” gida. 27Hessa gish Yesusas “Nu erokko” giidi zaarida. Izikka istas “Hayta ta ooththizayta oona shenen ooththizakkonne takka intes yootikke” gides. 28Yesusi ista “Intes ay misatizee? Nam7u attuma nay diza issadey dees; izikka koyro naazakko biidi ‘Ta naazo! Hachchi gede woyne mithaso baada ooththa’ gides. 29Naazi qasse ‘Biikke!’ giidinne guyeppe muuzottidi bides. 30“Nam7antho naazakka kaseyssathoka ‘Ba!’ giin naazi ‘Ero!’ giidi boonta aggagides. 31Hayta nam7atappe aawa shene poliday awayssee?” giidi oychida. Istika “Koyro naaza!” gida. Yesusikka istas, “Ta intes tumu gays; qaraxa qanxisizaytinne laymatizayti Salo Kawotethi intefe sinthan gelana. 32“Xammaqiza Yohannisi intena xillotetha oge bessanas inteko yides shin inte izi gizayssa ammanibekketa; gido attin qaraxa qanxisizaytinne laymatizayti gidikko ammanida; izi hanidayssa inte beyi simmidikka maarotethan gelidi ammanibekketa” gides. 33“Hara leemisokka siyite; woyne mithi tokkizasoy dizaddey he woynezas birda yuushi aaththidi woyneza ayfe gum7anas olla bokkides. Woyneza naaganas mitha bolla shako giigissides. Hessafe guye gadeza woyne mithara goyzaytas kira immidi hara dere bides. 34Boney gakkishin woyne mithaza ayfe ekkanas ba ashkarata gadeza goyzaytakko yeddides. 35Gadeza goyzayti ashkarata oykkidi issa wodhida; issa qasse shuchchan caddida. 36Gadaa goday kaseytappe aadhdhiza hara ashkarata yeddides. Goyzayti ha7ikka kaseyta bolla ooththidayssa malakka ista bollakka polida. 37Wursethan ooni erize ‘Isti iza bonchanakkonne’ giidi ba naa aaththi yeddides. 38Gido attin gadaa goyzayti naaza beyida mala ‘Hayssi iza laattanayssakko! Ane haa yiite, iza wodhidi gadaa laattoos’ gida. 39Naaza oykkidi woyney tokkettidasoppe gede kare kessidi wodhida. 40“Ero! Woyneza goday yiza wode he gadaa goyiza asata wostana intes misatizee?” gides. 41Istika “Heytanta iitata daro waayssi wodhidi woyney tokkettiza gadappe bessiza woyne ayfe wodera izas immiza hara gade goyzaytas kirasana” giidi izas zaarida. 42Yesusikka istas “Geeshsha Maxaafan ‘Gimbe keexxizayti iita giidi wora yeggida shuchchay keeththas maazanne bolla wodhdhiza shuch gidides; Xoossi hayssa ooththides; iza oosoykka nu ayfes malalisizaz’ geetetti xaafetidayssa nababibekketii? 43“Hessa gish ta intes Xoossa Kawotethi intefe eketada ayfe ayfiza deretas imettana. 44Hayssa shuchcha bolla kundizay meqana; shuchchay iza bolla wodhizadeykka liiqana” gides. 45Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti iza leemisoy ista gish gididayssa erida. 46Gido attin isti iza oykki qachonta mala asay Yesusa nabe mala xeelliza gish babbida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\