Matoosa 22

1Qasseka Yesusi hara leemiso 2“Salo Kawotethi ba naas sarge giigissida issi kawo misatawus. 3Kawoykka diggissas yootidayta xeeyganas ba ashkarata yeddides; xeeygettidaytikka ‘Nu bookko’ gida. 4“Qasseka hara ashkarata ‘Kase istas yootidayta hekko ta sanga booratanne modhida meheta shukada diggisa giigissadis; wurikka giigettida gish sargeso haa yiite!’ giidi yootite. 5Xeeygettidayti gidikko iza xeeyssa wudan yeggonta aggidi issoy ba goshshaso, issoy ba zal7eso bides. 6Hanko attidayta, ashkarati oykkidi daro waayssidi wodhida. 7“Kawoykka hanqettidi wotadarata yeddidi ashkara wodhidayta dhayssides; ista katama xuugides. 8Ba ashkarataka ‘Sargeza diggisey giigides; gido attin sargezaso xeeygettidayti sarges bessizayta gidibeetenna. 9Gede oge bolla kezidi inte demmida as wursi ha sarge diggisses xeygite’ gides. 10Ashkaratikka oge bolla kezidi ba demmidayta lo7otaka iitataka wursi shiishshidi sargezaso imath kunthida. 11“Kawoykka xeeygettida imatha beyanas so geliza wode sarge may7o may7onta as demmides. 12‘Haysso! Sarge may7o may7onta waanada hayssa gelanas dandayadii?’ gi oychin addezas zaarana qaalay dhayides. 13Kawoykka ba ashkarata ‘Hayssa addeza tohonne kushe shiishshi qachidi heen karen diza dhuman kessi olite; heen yeehonne achcha garcech gidana.’ 14“Xeeygettidayti darota; doorettidayti gidikko guuthata” gi yootides. 15Hessafe guye Farsaaweeti kezi bishe “Iza duunappe bala qaala wosti demmi oykkinoo?” giidi zorettida. 16Bana kaallizayta Herdoosa asatara izakko kiittidi “Astamare! Neni tumanchanne Xoossa oge tumappe tamarsizade gididayssanne oonaska dumma maado ooththonta wursaka issi mala ne xeellizayssa nu eroos. 17Nees ay misatizakkone ane nuus yootaa? Qeesares giira qanxanas bessizee? Bessenee?” gida. 18Yesusikka ista gene qofa eridi “Inteno qoodheppe qommon hanizayto tana yo7on baleththi oykkanas aazas koyetii? 19Inte giira qanxiza miisha ane tana bessite” giin istika issi dinare geetettiza miish izas ehida. 20Izikka “Hayssa miisha bolla diza misileynne xaafettida sunthay oonayssee?” gides. 21Istika izas “Qeesareyssa” gida. Izikka istas zaaridi “Qeesareyssa Qeesares, Xoossayssa Xoossas immite” gides. 22Hessa siyida wode malaletidinne iza aggi bida. 23“Hayqqidaytas dendoy baawa” giidi ammaniza Saduqaaweti he gallas Yesusakko shiiqidi, 24“Astamaare! Musey ‘Issadey macho ekkidi naa yelonta hayqqikko iza ishay hayqqidayssa macho ekkidi ba isha laattiza naa izas yelo’ gides. 25Nu achchan laapun ishati deettes shin koyro ishay macho ekkidi naa yelonta hayqqida gish kaalo ishay iza macheyo ekides. 26Nam7antho ishayka hayqqida ishaatho naa yelonta hayqqides; hessathoka hanishin macasaya laapuntha isha geladus. 27Wursethan macasaya hayqqadus. 28Hessa gish laapunati wurikka izo ekkida shin hayqoppe dentha gallas macasaya laapuntappe awayssa macho gidanee?” gida. 29Yesusikka istas zaaridi “Geeshsha Maxaafatanne Xoossa wolqa inte eronta gish baletteta. 30Hayqoppe dendidappe guye asay salo kiitanchata mala gidana attin eketettenanne geletenna. 31Hayqqidayta dentha gish gidikko Xoossi ‘Tani Abrahaame Xoossa, Yisaaqa Xoossa, Yaqoobe Xoossa’ giidi intes yootoyssa nababibekketii? Xoossi paxata Xoossa attin hayqethata Xoosse gidenna” gides. 33Dereyka hessa siydi iza timirtezan malalettides. 34Yesusi Saduqaaweta co7u histidayssa siydi Farsaaweeti issi bolla shiiqettida. 35Ista giddofe issi Muse woga lo7ethi erizadey Yesusa paaccanaas koydi “Aastamare! Muse wogata giddon ubbafe aadhdhizay awayssee?” giidi oychides. 37Izikka zaaridi “ ‘Ne Goda Xoossa ne kumeththa woznappe, ne kumeththa shempofe, ne kumeththa qofappe dosa.’ 38Hayssi koyronne ubbafe aadhdhiza azazo. 39Nam7anthoykka iza misatees, hessika ‘Ne shooro ne hu7e mala dosa’ gizayssa. 40Muse wogaynne nabeta timirtey wurikka hayta nam7u azazotan qashettes” gides. 41Farsaaweeti issi bolla shiiqeti dishin Yesusi ista, 42“Kirstoosa gish inte ay geetii? Izi oona naa?” gi oychides; Istika izas zaaridi “Izi Dawute naa” gida. 43Izikka istas “Histin Dawutey Xillo Ayana wolqan ‘Xoossay ta Goda’ giidi waani xeygidee? ‘Ta ne morketa ne toho giddon gulbatissana gakkanaas ne ta ushachan utta!’ gides. 45Hessa gish Dawutey iza ‘Ta Goda’ giidi xeygikko waanidi izas naa gidana dandayizee?” gides. 46Izas issi qaala zaarana dandayida asi woykko he gallassafe simmin iza oysho oychana xalida asi oonikka bettibenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\