Matoosa 23

1Qasseka Yesusi derezassinne bana kaallizaytas, 2“Muse woga tamarsizaytinne Farsaaweeti Muse wombara bolla uttida. 3Hessa gish isti intes yootizayssa wursi ooththitenne naagite; gido attin isti duunan haasayizayssa mala ooson bessonta gish inte ista ooso kaallofte. 4“Hessathoka asi tookkanas dandayonta deexo tooho qachidi asa hashe bolla wothettes shin baassi gidikko biradhdhe xeeranka bochettenna. 5Ista ooso wursi asi beyana mala ooththetes; ba ashenkitabe Geeshsha Maxaafa giddofa xaafi ekkida issi issi xiqiseta kitabe sikidi liiphe bolla woykko kushen qachizaz ooththetes. Ba may7o macara adussettes. 6Diggisay dizason boncho so Ayhuda Woosa Keeththanka sinthara uttana doossettes. 7Hessathoka giya giddon saro geetettanassinne asay ista ‘Astamaare!’ gaana mala koyettes. 8“Inte gidikko ‘Astamaare’ geetetti xeeygetofte. Inte Astamarey issa xalala gidishin inte wurikka issoy issas ishanta. 9Salon intes issi Aaway xalala diza gish biitta bolla oonakka ‘Aawawu!’ giidi xeeygoppite. 10Inte astamarey issi Kirstoosa xalla gidida gish inte ‘Astamareto!’ geetetofte. 11Inte giddon ubbafe aadhdhizaddey intes ooththizade gidana. 12Bana dhoqisizadey kawuyana; bana kawushshizadey bonchettana. 13“Inteno qoodheppe qommon hanizayto, Muse woga tamarsizayto, inteno Farsaaweeto! Asay Xoossa kawoteth gelonta mala asa bolla inte penge gordiza gish intena aayye-ana! Inte intes geleketanne gelanas koyizaytaka geltheketa. 14Inteno qoodheppe qommon hanizayto, Muse woga tamarsizayto, qasseka Farsaaweeto! Intes aayye-ana! Azinay baynda macasata keeththa kallosishe asa ayfe sinthan adussa woossa inte woossiza gish inte iita pirda pirdettana. 15“Inteno qoodheppe qommon hanizayto, Muse woga tamarsizayto, qasseka Farsaaweeto! Issi as Ayhuda ammanon gelthanas abba bollaranne biitta bollara yuuyi daburdinne ammanthida asa intefe nam7u kushe aaththidi Gaanname naa inte kessiza gish intena aayye-ana! 16“Inteno! Intes qooqi uttidi harata kaalethizayto! Intes aayye-ana! ‘Oonikka Xoossa Keeththan caaqikko aykkoy ba’ gido attin ‘Xoossa Keeththa giddon diza worqan caaqikko caaqo gomey gakkana’ geeta. 17Inteno qooqidayto! Balettidayto, worqafenne worqa dummasida Xoossa Keeththafe awayssi aadhdhizee? 18Hessathoka ‘Oonikka yarsho yarshizaso bolla caaqikko aykkoy baawa; shin yarshizason diza yarsho bolla caaqikko caaqoy gomees’ geeta. 19Inteno qooqeto! Yarshoppenne yarsho shiishshizasoppe awaysse aadhdhizay? 20Hessa gish yarsho shiishshizaso bolla caaqizadey yarshosoza bollanne yarshizaso bolla diza ubba miishan caaqees. 21Hessathoka Xoossa Keeththaza bolla caaqiday Xoossa Keeththaninne iza giddon aqizaysan caaqees. 22Salon caaqizadeykka Xoossa alganinne alga bolla uttidayssan caaqqees. 23“Inteno qoodheppe qommon hanizayto, Muse woga tamarsizayto, Farsaaweeto! Intena aayye ana! Aasutappe, aanugappenne katkal7afe tammafe issino immeeta shin wogatappe waannatizayta heytikka tuma pirda, maarotethinne ammanetteth gidikko kadhideta. Heyta aggonta dishe haytanta inte ooththanas intes bessees shin aggideta. 24Inteno qooqi uttidi kaalethizayto! Uu7e gaccidi uyeeta shin gaamella muume mitteeta! 25“Inteno qoodheppe qommon hanizayto, Muse woga tamarsizaytonne Farsaaweeto! Intes aayye-ana! Xu7assinne keres bolla bagga qucceeta shin iza giddon dizayssa inte bonqaninne uuzetethan shiishshideta. 26Neno qooqe Farsaawezo! Koyrottada xu7assinne keres giddo bagga geeshsha! Hessafe guye kare baggay geesh gidana. 27“Inteno qoodheppe qommon hanizayto, Muse woga tamarsizayto, qasse Farsaaweeto! Bolla baggay noorara meeshettidi lo7izayti giddoy gidikko hayqqidayta meqethinne daro tunanetethan kumida duufota misatiza gish intena aayye-ana! 28Inteka bolla baggara asas xillo asata misateta; inte giddoy gidikko cimoninne iitatethan kumides. 29“Inteno duunan cimmizayto! Muse woga astamareto, qasseka Farsaaweeto! Intes aayye-ana! Nabeta duufo lo7ethizayto, xillo asata duufo hawultera giigissizayto! 30Nu aawati nabeta wodhiza wode nu dizakko istara zuppetokkokko shin, 31inte nabeta wodhida asata nayta gididayssa inte duunara interka inte inte bolla markattetta. 32Histikko oosettidi poletonta oge bolla diza inte aawata ooso polite. 33“Inteno dukkiza iita shoosha nayto! Gaanname tama pirdafe inte waani attanee? 34Hessa gish nabetanne eranchata astamaretaka ta intes yeddana. Inte ista giddofe issi issi asata wodhana. Baggayta inte kaqqana; baggayta inte Ayhuda Woosa Keeththan garafananne ha katamappe hara inte gooddana. 35Hessa gish xillo Aabeele suuthafe ha simmin Xoossa Keeththaninne yarsho yarshizaso giddon inte wodhida Barakiyo naa Zakaraasa sutha gakkanaas biitta bolla gukkida xillota sutha ubbas inte oyshettana. 36Ta intes tumu gays; kase aadhdhidaa yo7o ubbas hayssi ha yelettay oyshettana. 37“Hanne Yerusalame! Nabeta wodhizare! Neekko kiitettidayta shuchchara caddizare! Hanne Yerusaleme kutto aaya ba ciyeta ba qefe giddo shiishshiza mala ta ne nayta shiishshanaas aapun wode koyadinashin ne gidikko koyabakka. 38Hekko inte keeththi kays gidi attana. 39Ta intes tumu gays; inte Goda sunthan yizadey anjettidade gaana wodey gakkanaas nam7antho tana beyekketa” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\