Matoosa 24

1Yesusi Xoossa Keeththafe kezi bishin iza kaallizayti Xoossa Keeththazi shuchchan keexxettidayssa bessana koydi Yesusakko shiiqida. 2Izikka istas “Hayssa wursi xeelletii? Ta intes tumu gays; hayssi inte beyiza issoy issa bolla diza shuchchay laalettonta issi shuchchikka hayssatho deenna” gides. 3Izi Dabrazayte geetettiza zuma bolla utti dishin iza kaallizayti xalala izakko shiiqidi “Ane nuus yoota; hayssi ne gizayssi ayde hananee? Ne yussassinne wode wursethas malatay aazee?” gi oychida. 4Yesusikka zaaridi “Oonikka intena baleththonta mala naagettite. 5Buro daroti ‘Ta Kirstoosa’ gishe ta sunthan yaana; darotaka baleththana. 6Olanne ola gish haasayettiza wore inte siyana. Ha yo7oti wurikka wolqara polettana shin wursethi buro gidida gish inte hayssan daggamonta mala naagettite. 7Derey dere bolla, kawoy kawo bolla dendana; dumma dumma deren koshaynne biitta qaathi hanana. 8Hessi wurikka miixas leesso mala. 9He wode intena waayes aaththi immana; intena wodhana; ta suntha geedon dere ubban inte ixettidayta gidana. 10“He wode daro asay dhuphettana; issoy issa aaththi aaththi immananne ba giddon ixettana. 11Daro wordo nabeti dendananne darota baleththana. 12Iitatethi dariza gish darotappe siiqoy irxana. 13Wurseth gakkanaas minnidadey attana. 14Dere ubbas marka gidana mala hayssi kawoteththa Mishiraachcho qaalay kumeththa alamen yootettana; hessafe guye wursethi yaana. 15“Hessa gish nabe Daanelan yootettidayssa mala ‘Harassiza tunatethi’ anjettidason eqqidayssa inte beyiza wode nababizadey woznan wotho. 16He wode Yuhudan dizayti pude zuma bolla gangetto. 17Keeththa kaara bolla dizaddey oonikka ba miish keeththafe kessana giidi duge wodhdhofo. 18Gade giddon dizaddey oonikka ba may7o ekkana giidi so simmofo. 19He gallasatan qanthara diza macasatassinne naa dhanthiza aayetas aayye-ana! 20Hessa gish inte gangoy balgo woykko Sambata gallas gidonta mala woossite. 21He wode alamey medhetosappe hachchi gakkanaas hani eronta miishi sinthafekka iza misatizay baynda wolqama metoy hanana. 22He gallassati qaammontakko asho may7ida asi wuri attenna shin doorettidayta gish he gallassati qaammana. 23“He wode oonikka ‘Hekko Kirstoosi hayssan dees!’ Woykko ‘Hessan dees’ gizade ammanoppite. 24Wordo Kirstoosanne wordo nabeti buro dendidi istas dandayettikko doorettidayta baleththanas giidi wolqama malatatanne kase oosetti eronta miish ooththana. 25“Hekko hayssa ta intes kaseta yootays. 26Hessa gish ‘Hekko hirki bazzon dees’ giidi intes yootikko he kezoppite; ‘Hekko ilpinen dees’ giikko ammanoppite. 27Wolqanthi awa arshey mokizasora wolqamidi awa arshey wullizaso gakkanaas poo7izayssa mala Asa Naa yuussaykka hessatho hanana. 28Ahay dizaso anko kafoy shiiqqees. 29“Heerakka he iita meto gallassatappe guye awa arshey dhumana; aginay ba poo7o diggana; xoolinteti saloppe qoqofettana; salo wolqamatikka qaaxana. 30He wode asa naa malatay salo bolla bettanna. Biitta bolla diza derey wuri yeekkana; Asa Naykka salo shaara bolla daro wolqaranne gita bonchora yishin asay beyana. 31Kiitanchataka daro wolqama xurumba giirissara yeddana. Istika doorettidayta oyddu ma7izeneppe salos ha bagga gaxappe he gaxa bagga gaxa gakkanaas wursi issi so shiishana. 32“Balase geetettiza mithafe hayssa tamarite; balase mithays unquloy cililiza wode iza hayth kessishin boney matidayssa inte ereeta. 33Hessatho hayta inte beyiza wode izi penge matidayssa inte erana. 34Ta tumu gays; hayssi wuri polettana gakkanaas ha yelettay aadhdhenna. 35Saloynne sa7ay aadhdhana shin ta qaalay gidikko mulekka aadhdhenna. 36“He gallassayonne he saateyo Aawappe attin salo kiitanchata gidinka Naaza gidinka oonikka erenna. 37Nohe wode hanidayssa mala Asa Naa yuussi hessa mala gidana. 38Dhayssiza haaththafe kase Nohey markaben geliza gallas gakkanaas asay mishenne uyishe, ekkishenne gelishe gam7ides. 39He wodey gakkanaas aazi hananakkonne asay erontanne qopponta bashsha haaththay yiidi mitidayssa mala ta Asa Nay yiza wodeykka hessatho hanana. 40“He wode nam7u asati issife goshshan pe7ana shin istafe issadey ekettana; issadey attana. 41Nam7u macasati woxan issife gaaccana shin istafe issineya ekettana issineya attana. 42“Histikko inte Goday yaana gallasa inte eronta gish beeggidi naagite. 43Hayssa woznan woththite; kaysoy qammafe aafuntha saate bolla yaanakkonne erizakko iza miish kaysoy ekkonta mala keeththa aaway beeggidi naagana. 44Asa Naykka inte qopponta saate bolla yaana; inteka hessatho giigettidayta gidite. 45“Wodera so asa quma mizana mala goday ba keeththa asa bolla shuumida ammanettiza cinca oosanchay oonee? 46Keeththa aaway simmidi yiza wode izas immida hadara ooththi polishe beettida oosanchay anjettidayssa. 47Ta intes tumu gays; goday iza ba haarida ubba bolla shuumees. 48Gido attin he oosanchay iita gididi ‘Ta goday gam7idi yaana’ gi qoppidi, 49dendi hanko oosanchata wadha oykikko mathottizaytara miikkonne uyikko, 50izi qopponta gallassaninne saaten iza goday yiidi, 51iza qanxethi kaa7ana; iza exxa qoodheppe qommon hanizaytara ooththana. Henka yeehoynne achcha garcechi hanana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\