Matoosa 26

1Yesusi hessa haasayi wursidappe guye bana kaallizaytas “Nam7u gallassafe guye Paaziga gididayssa ereetii? Asa Nay kaqettanas aadhdhi imettana” gides. 3Hessafe guye Qeeseta halaqatinne dere cimati Qayaafa geetettiza Qeeseta halaqa gibben shiiqidi hiillara Yesusa oythidi wodhisanas maqettida. 5Gido attin “Asa giddon ooshi dendonta mala ba7aale gallas gidoppo” giidi qachida. 6Yesusi Bitaaniyan inchiracha hargera diza Simoona geetettizade soon dishin, 7issi macassi dizaara waagay keehi al7o gidida albasxiroose geetettiza shitto bilqaaxe kumeth oykkada Yesusakko shiiqada izi maaddan uttidishin iza hu7e bolla shittoza guussadus. 8Iza kaallizayti “Hessa beyidi hayssi aazas mela morettizee? 9Shittozi daro waagas bayzettidi miishay manqotas imettizakkochii?” gida. 10Yesusi hessa eridi “Hanno macasayo aazas waayssetii? Iza taas lo7o ooththadus. 11Manqoti ubba wode intenara deettes; ta gidikko ubba wode intenara diikke gides. 12Iza shittoza ta bolla gussidayssi tana moogos giigissanassa. 13Ta intes tumu gays; hayssi Mishiraachcho qaalay sabakettiza alame yuushon awanka iza ooththidayssi izo qofisizaz gididi hasayettana” gides. 14Hessafe guye tammanne nam7atappe issoy Asqoroonto Yuhuda geetettizayssi Qeeseta halaqatakko biidi, 15“Ta intes iza aaththa immikko inte taas ay immanee?” gides. Istika izas heedzdzu tammu bira iza kushen tayibi immida. 16He gallassafe simmidi Yuhuday Yesusa istas aaththi immanas inje wode naagishe gam7ides. 17Uketha ba7aale geetettiza ba7aale gallas iza kaallizayti Yesusakko shiiqidi “Ne Paaziga maanaso awan giigissana mala koyay?” gida. 18Izikka istas zaaridi gede katama biidi ebelo geetettiza as “Astamarey ‘Ta wodey matida gish tana kaallizaytara Paaziga ta ne keeththan bonchana gides’ giidi yootite” gides. 19Iza kaallizaytikka Yesusi ista azazida mala Paaziga kawo giigissida. 20Gadey omarsishin Yesusi tammanne nam7atara maaddan uttides. 21Isti muussan dishin izi istas “Ta tumu gays; intefe issoy aaththi immana” gides. 22Istika keehi muuzottidi taran taran “Godo taneshaa?” gida. 23Izikka zaaridi “Tana aaththi immanaddey keren tanara kushe yeddizade. 24Iza gish kase xaafettidayssa mala Asa Nay baana; gido attin Asa Naa aaththi immizades aayye-ana! Hessadey yeletonta attidakko izas lo7okkoshin” gides. 25Iza aaththi immana Yuhuday “Astamaare! Taneshaa?” gides. Izikka “Ee, ne gida mala” gides. 26Isti muussan dishin Yesusi miza qumappe ekkidi anjides. Menthidinne bana kaallizaytas immidi “Heyite miite; hayssi ta ashokko” gides. 27Qasseka ushsha denthidi galatidinne bana kaallizaytas immidi “Wurikka hayssafe uyite; 28daro asa nagarappe maarana gukkiza ta ooratha caaqo suuthay hayssa. 29Ta intes gizay ta Aawa Kawoteththan ta intenara ooratha woynen ushshaza uyana gakkanaas hayssafe sinthan hayssa woyne ushsha intenara uyikke” gides. 30Mazamure yexidappe guye pude Dabrazayte geetettiza zuma bolla kezida. 31Yesusi istas “Inte wuri hachchi omarsi tanan dhuphettidi tana yeggi baana; ‘Heemmizayssa ta shocana; mehetinne laalettana’ geetettidi kase xaafettides. 32Gido attin tani dendidappe guye intefe sinthatada gede Galila baana” gides. 33Phexroosi zaaridi “Hankoyti wuri ne geedon dhuphetikkokka tani mulekka dhuphetikke!” gides. 34Yesusikka izas zaaridi “Tumu gays; hachchi qamma kuttoy waassonta kasetada heedzdzuto ne tana kadana” gides. 35Phexroosi qasse “Nenara ta hayqqana koshikkokka mulekka ta nena kadikke!” gides. Yesusa kaalliza hankoytikka kumeth izayssathoka gida. 36Hessafe guye Yesusi bana kaallizaytara gede Getesemaane geetettizaso bides. Istaka “He baada ta woossishin inte hayssan uttishiite” gides. 37Phexroosara Zabidoosa nayta nam7ata banara ekki biidi muuzotethinne daro qofo oykkides. 38Hessafekka “Ta shempoya hayqqana gakkanaas daro muuzotadus; tanara minnidi hannin takkite” gides. 39Istafe guuth gede haakki bi gupandi “Ta Aawawu! Nees dandayettikko hayssi metoy taappe aadhdho; gido attin tani koyda mala gidonta neni koyda mala hano” gi woossides. 40Hessafe simmidi bana kaallizaytakko yiidi isti dhiskishin demmides. Phexroosakka “Hayto asato! Inte tanara issi saatekkone minnanas xoonidee? 41Paacen inte gelonta mala minnidi woossite; ayanay giigettides shin ashoy gidikko daburancha” gides. 42Qasseka nam7antho biidi “Ta Aawawu! Hayssa uyanasi taas attonta miish gidikko ne sheney poletto” giidi woossides. 43Qasseka izi yishin ista ayfen dhiskoy deexida gish ichchidayta beyides. 44Ista aggidi qasseka biidi heedzdzantho kase woossida qaala zaari woossides. 45Hessafe bana kaallizaytakko simmidi “Ha7ikka shempidi dhiskidetii? Hekko ha7i saatey matides; Asa Nay nagaranchata kushen aadhdhi imettana. 46Dendite ane boos! Tana aaththi immizadey yuussa bolla dees” gides. 47Izi haasayishin tammanne nam7atappe issoy Yuhuday yides. Qeeseta halaqatinne dere cimati yeddida daro asay tooranne durqa oykkidi Yuhudara issife dees. 48Yuhudaykka “Ta yeerizadey iza gidida gish oykkite” giidi kase yooti woththides. 49Siti gi Yesusakko biidi “Astamaare! Saro” gishe Yesusa yeerides. 50Yesusikka “Ta lagge! Ne yida qofa pola” gides. Heerakka asay shiiqetidi Yesusa oykkidi qachides. 51Yesusara dizaytappe issoy giththa mashsha shoddidi Qeeseta halaqaza ashkara hayth qanxides. 52Yesusikka “Ane ne mashsha koohon zaara geltha; mashsha shoddizayti mashshan dhayana. 53Koshshikko tani ta Aawa oychizakko daro shiyen qoodettiza oliza kiitancha taas yeddonta aggana misatizee? 54Hessatho ooththikko qasse Geeshsha Maxaafatan hanana geetettidayssi waani poletanee?” gides. 55He wode Yesusi asa “Panga oykkiza asatho mashshanne durqa ekkidi tana oykkana yidetii? Wontin wontin Xoossa Keeththan uttada ta tamarsishin kase oykkibeekketa shin. 56Gido attin hayssi wurikka hanidayssi kase nabeti Geeshsha Maxaafatan yootidayssi poletanassa” gides. He wode Yesusa kaallizayti iza yeggidi dhayida. 57He wode Yesusa oykkidi asati Muse woga astamaretinne dere cimati issife shiiqidason Qeeseta halaqa Qayaafakko efida. 58Gido attin Phexroosi Qeeseta halaqa gibbe gakkanaas hahora Yesusa kaallides. Gibbe giddo gelidi hanizayssa wurseth beyanas, gibbe naagizaytara uttides. 59He wode Qeeseta halaqatinne Ayhudata duulatay kumeth Yesusa wodhisanas wordo marka koyides. 60Wordo markati daroti shiiqikkokka bessiza markateth demmibeetenna; gido attin guyeppe nam7u as dayti shiiqidi “Hayssi addezi ‘Ta Xoossa Keeththa laallada heedzdzu gallassara zaarada keexana dandayays’ gides” giidi markattida. 62Hessa siyida Qeeseta halaqay utethafe dendi eqqidi “Hayti asati ne bolla markattizayssas aykkokka zaarikii?” gides. 63Yesusikka co7u gides. Qeeseta halaqay “Ta nena de7o Xoossa sunthan oychays! Neni Kirstoosa, Xoossa naa gidikko taas yoota!” gides. 64Yesusikka “Ne goyssakka mala; gido attin intes ubbas ta yootizay sinthafe Asa Nay Wolqamaza ushachan uttidi salo shaarara yiza wode inte beyana” gides. 65He wode Qeeseta halaqay ba may7o daakkidi “Xoossa bolla cashsha qaala haasayides; nuus hayssafe aadhdhiza hara aaza marka koshshize! Xoossa bolla cashsha qaala izi haasayishin inte inte haythara siyideta. 66Intes ay misatizee?” gides. Istika zaaridi izas “Hayqoy bessees” gida. 67He wode Yesusa ayfeson cuttishe iccida; baggayti baqqishe, 68“Kirstoosa! Ne nena nabe gaasashin nena baqqiday oonakkonne ane nuus yoota” gida. 69Hessafe guye Phexroosi Qeeseta halaqa gibben utti dishin issi keeththa giddon ooththiza macas dizaara izakko shiiqada “Nenikka Galila Yesusara dizadde!” gadus. 70Izi qasse “Ne ay gizakkonne ta erikke!” giidi ubba asa sinthan kadides. 71Gibbezappe keziza penge izi bishin issi hara oosanchaya iza xeellada heen gadaan dizaytas “Hayssi addezi Naazirete Yesusara dizaddekko!” gadus. 72Izikka “Ta iza erikke!” giidi nam7antho kadides. 73Guuth gam7ishin heen eqqida asati shiiqidi Phexroosa “Ne haasayay ne haytara dizayssa qoncisees; tumappe ne ista bagga asa” gida. 74Izikka caaqishenne amatishe hessa addeza “Ta erikke!” gides. Heerakka kuttoy waassides. 75Hessa wode Yesusi kase Phexroosas “Kuttoy waassanas ne tana heedzdzuto kadana” giidi yootida qaalay qofetin, Phexroosi kare kezidi camo yeeho yeekkides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\