Matoosa 27

1Maalado wontara Qeeseta halaqatinne dere cimati wurikka Yesusa wodhana oge zorettida. 2Yesusa qachi efidi gazhe Philaxoosas aaththi immida. 3Iza aaththi immida Yuhudaykka Yesusa bolla pirdettidayssa beyidi “Aaththa immoonta aggarkina” giidi ba ekkida heedzdzu tammu bira Qeeseta halaqatassinne dere cimatas zaari immidi “Xillo as aaththa immida gish ta mooradis” gides. Istika “Histin nuus ay meto! Ne era ekka!” gida. 5Hessa gish Yuhuday bira efidi Xoossa Keeththa giddon yeggidi kezi biidi cuuletti hayqqides. 6Qeeseta halaqati bira denthidi “Suutha waaga gidida gish Xoossa Keeththa miishan gujanas bessenna” gida. 7Ba giddon zorettidi imath gidida asatas duufo gidana mala issi urqa miish medhiza hiillaza gade shammida. 8Hessa gish he gadey hachchi gakkanaas suutha gade geetettes. 9Izas waaga gidana mala “Isra7eele nayti heregida heedzdzu tammu bira qoodi ekkida. Xoossi tana azazida mala urqa medhiza hiillaza gades immida” geetettidi nabe Ermaasa duunan yootettidayssi polettides. 11He wode Yesusi dere haarizayssa sinth shiiqides. Dere haarizayssika “Neni Ayhuda kawoo?” giidi oychides. Yesusikka “Ne gida mala gido” gides. 12Qeeseta halaqatinne dere cimati iza mootishin Yesusi istas aynne zaaribenna. 13He wode Philaxoosi Yesusa “Aapun yo7on nena mootizakkonne siyikkii?” gides. 14Dere haarizayssi keehi malalettana gakkanaas Yesusi issi qaalakka zaaribenna. 15Dere haarizayssas ba7aale gallas derey qasho asappe “Ebeloy nuus birshetto!” gi oychikko issade birshiza wogay dees. 16He wode gene ooson erettida Barbaane geetettiza issi qasho asi dees. 17Derey shiiqida mala Philaxoosi “Barbaaneppenne Kirstoosa geetettiza Yesusappe ta intes oona birshana mala koyetii?” gides. 18Philaxoosi isti coo qanates aaththi immidayssa erishe oychides. 19Izi pirda alga bolla utti dishin iza macheya “Iza geedon hachchi tani agumora daro metotadis; hessa xillo addeza bolla ne aykkokka ooththonta mala” giza kiita Philaxoosas yeddadus. 20Gido attin Qeeseta halaqatinne cimati istas Barbaaney birshettana malanne qasse Yesusa wodhana mala woossanas dereza qaalay gaaggana mala ooththida. 21Dere haarizayssi “Nam7atappe oona birshana mala koyetii?” gi oychin, isti “Barbaane birsha!” gida. 22Philaxoosikka “Histikko Kirstoosa geetettiza Yesusa wostoo?” gides. Wurikka “Kaqetto!” gida. 23Philaxoosikka ayssii? “Ay iita ooththidee?” giidi ista oychides. Istika qasse keehi waassidi “Kaqetto!” gida. 24Philaxoosi hanizayssi wurikka asay ba giddon bul7aketethafe attin hara ay go7ay bayndayssa yuushi xeelidi “Hayssa addeza suutha gomeppe ta geeshsha; hayssafe guye inte shene” giidi haaththi ehisidi dereza sinthan ba kushe mecettides. 25Derey wuri “Iza suuthi nu bollanne nu nayta bolla gakko” giidi zaarides. 26He wode Barbaane istas birshidi Yesusa garafissidappe guye kaqqana mala aaththi immides. 27Hessafe wotadarati Yesusa gede dere haarizayssa gibbe ekki biidi wuri shiiqidi Yesusa giddo aaththida. 28Iza may7o qaaridi hara zo7o may7o mayzida. 29Aguntha aklile xaaxidi giigissida; iza hu7e bolla woothida; shomboqo guufe ushacha kushen oythidinne iza sinthan gulbatidi “Ayhuda kawo! Intes too!” giidi iza qidhida. 30Iza bolla cuttida, shomboqo guufeza iza kusheppe ekkidi Yesusa hu7en zaari zaaridi shocida. 31Iza bolla qidhi ka7idayssafe guye qasseka zo7o may7oza qaari ekkidinne kase iza may7oza zaari mayzidi kaqqanaso ekki bida. 32Isti ekki bishin Qareena geetettizasoppe yida Simoona geetettizayssa demmidi masqaleza iza wolqara toossida. 33Birshechay “Hu7e guuge” geetettiza Golgota gakkishin ciyera walakettida woyne cajje “Uya” giidi immida; gido attin izi gaanxi ekkidi uyana koybenna. 35Iza kaqidappe guyen iza may7oza bolla saama yeggidi gishettida. 36Heen uttidi iza naagida. 37“Hayssi Ayhuda kawo Yesusa” giza mooto qaala iza hu7eppe bollara woththida. 38Nam7u wombadetappe issoy Yesusappe ushacha baggara, issoy hadirsa baggara izara issife kaqettida. 39Ogera aadhdhi biza asay cayishenne hu7e qaathishe “Xoossa Keeththa laallada heedzdzu gallassan hara keexana gizayso! Ane nena ashsha, ne Xoossa Naa gidikko ane masqale bollafe wodhdha” gida. 41Qeeseta halaqati dere cimatara gididi iza bolla qidhishe; 42“Hara asa ashshides shin bana ashshanas dandaybenna; izi Isra7eele kawo gidikko ane ha7i masqale bollafe wodhdho; nukka iza ammanana. 43Xoossan ammanettides; bana Xoossa Naa gida mala Xoossi iza dosiza gidikko ane ha7i iza asho” gida. 44Izara issife kaqettida pangatikka hessatho cashsha qaala iza bolla qoqofida. 45Gallassafe usuppun saateppe biidi uddufun saate gakkanaas kumeththa biittay dhumides. 46Uddufun saate gidishin Yesusi qaala dhoqu histidi “Eelohe! Eelohe! Lama sabaqitan” giidi waassides. Hessa guussas birsheththay “Ta Xoosso! Ta Xoosso! Tana ayssi aggadii?” guussa. 47Heen gadaan eqqida asatappe issi issi asati iza waasoza siydi “Elaasa xeeygesko!” gida. 48Istafe issadey woxxi biidi zandza misatiza sefinege geetettiza miish ekkidi caalida woyne cajjen yeggi caphisidinne shomboqo geetettiza mitha xeeran qaaphidi uyana mala Yesusa duunakko shiishshides. 49Hanko asay qasse “Aggagite ane, Elaassi yiidi iza ashshin beyana” gida. 50Yesusi qasseka dhoqa qaalan waassidi shempo kezides. 51He wode Xoossa Keeththa magalashay bolla hu7era duge simmi daakkettidi nam7u kezides; biittay qaaxides; zaallati za77ida. 52Duufoti doyettida; kase hayqqida Xoossa asappe daro baggay dendides. 53Duufoppe kezidi Yesusa denthafe guye gede geeshsha katama gelidi darota ayfen bettida. 54Mato halaqaynne izara issife Yesusa naagizayti biitta qaathanne hanidayssa wursi beyidi daro babbida. Qasse “Hayssi tumappe Xoossa Naakko!” gida. 55Galilappe yiidi Yesusa koshshizazan ooththi maadanas kaalliza daro macasati hanizayssa wursikka hahora xeellishe heen deettes. 56Ista giddon Magdaleppe yida Maaramiranne, Yaqoobenne Yoosefe aayo Maaramira, qasseka Zabidoosa nayta aayeyira issife deettes. 57Gadey omarsishin Yoosefe geetettiza issi dure adde dayssi Armatiyasa geetettizasoppe yides. Izikka ba baggara Yesusa kaallizade. 58Izi Philaxoosa sinthi shiiqidi Yesusa aha izas immana mala woossin Philaxoosikka izas immana mala azazides. 59Yoosefey aha ekkidi geeshshiza moogo afalan xaaxides. 60Shuch woocidi baassi giigissida duufon efi woththidi gita shuch gendersidi duufoza gordides. 61Hessa wode Magdale Maaramiranne hara Maaramira duufoza ginan uttida. 62Sambatas giigettiza wontetha gallas Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti Philaxoosa sinth shiiqidi, 63“Godo! He wordoy kase paxa dishe ‘Heedzdzu gallassafe guye ta dendana’ gida qaalay nu woznan turchu gides. 64Hessa gish iza kaallizayti iza aha kaysoti ekkidi deres ‘Izi hayqoppe dendides’ giidi woresonta mala heedzdzantho gallas gakkanaas duufoy naagettana mala azaza; akay giikko kaseyssafe guye balay aadhdheth gidana” gida. 65Philaxoosi “Intes naagizayti deettes; biidinne intes erettida mala naagisite” gides. 66Istika biidi duufoza dunna maatamen gordidi naagana zabe essida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\