Matoosa 28

1Sambatay aadhdhidappe guye saamintappe koyro gallas buro saloy zo7ishin Magdale Maaramanne hara Maarama duufoza beyana bida. 2Qopponta dishin gita biitta qaathi hanides; Goda kiitanchaykka saloppe wodhdhi duufakko biidi shuchcha gendersidi iza bolla uttides. 3Kiitanchas medhay wolqantha poo7o mala; may7oykka shachcha mala bootha. 4Duufo naagizayti kiitanchazas babbidi kokkoridinne hayqeth misatida. 5Kiitanachay macasata “Babbofte; inte kaqettida Yesusa koyizayssa ta erays; izi ha7i haan baawa; izi kase yootida mala hayqoppe dendides; ha yiidi izi ichidaso beyte. 7Ha7ikka eleli biidi iza kaallizaytas ‘Hayqoppe dendides. Intefe kasetidi Galila bees; inte iza heen demmana’ giidi yootite. Hi7a ta intes yootadis” gides. 8Macasatikka baboninne ufayssan kumidi iza kaallizaytas yootanas elelidi wothan duufoy dizaso yeggi aggidi bida. 9Heerakka Yesusi ista demmidi “Hayto saro” gides. Istika Yesusakko shiiqidinne iza toho oykkidi izas goynnida. 10Yesusi ista “Babbofte! Biidinne isti Galila baana mala ta ishatas yootite. Isti tana heen beyana” gides. 11Macasati buro oge bolla dishin naagizaytappe guutha baggati katama biidi hanidayssa wursi Qeeseta halaqatas yootida. 12Qeeseta halaqatikka dere cimatara shiiqettidi zorettida; wotadaratas gidiza miish immidi “ ‘Nuni dhisikidaashin iza kaallizayti qammara yiidi kaysoti efida’ gite gida. 14Hayssi worey dere haarizayssa matan siyetikkokka nuni izas lo7ethi yootana; aykko iitayka inte bolla gakkonta mala nu ooththana” gida. 15Wotadaratikka miisha ekkidi isti gida mala ooththida; hayssi yo7ozi hachchi gakkanaas Ayhudata achchan daroson yootettishe dees. 16Hessafekka Yesusa kaalliza tammanne issineti Yesusi ista bessida Galilan diza zuma bolla kezida. 17Yesusa beyida mala izas goynnida, ista garasafe guuxiza baggati sidhida. 18Yesusikka bana kaallizaytakko shiiqidi “Saloninne sa7an godateththi taas imettides. Hessa gish biidi dere ubba Aawa, Naazanne Xillo Ayana sunthan xammaqishe; tana kaallizayta ooththite; ta intena azazidayssa wursi naagana mala tamarsite. Takka alame wurseth gakkanaas ta intenara days” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\