Matoosa 4

1Hessafe guye Xillo Ayanay Xala7en paacettana mala Yesusa duge bazzo biitta efides. 2Oyddu tammu gallassinne oyddu tammu qamma xoomidappe guye Yesusi gafides. 3Paacizayssi Yesusakko shiiqidi “Ne Xoossa Naa gidikko ane hayta shuchchata uketh gidana mala azaza” gides. 4Yesusikka “ ‘Asi Xoossa duunappe keziza qaalanpe attin kaththan xalla deenna’ geetetti xaafettides” giidi izas zaarides. 5Qasseka Xala7ey Yesusa geeshsha katamayo efi Xoossa Keeththa quste bolla kessidi, 6“Ne Xoossa Naa gidikko ane hayssafe duge guppa; ayssi giikko ‘Ne tohoy shuchchan dhuphetonta mala kiitanchati ba kushera nena oykki denthana mala ne gish Xoossi ba kiitancha kiittana’ geetetti xaafettides” gides. 7Yesusikka “Geeshsha Maxaafan ‘Ne Goda Xoossa paacofa’ geetetti xaafettides” giidi zaarides. 8Qasseka Xala7ey Yesusa keehi dhoqa zuma bolla kessidi salo gupanthon diza kawoteththa bonchozara ubba ehi bessidi, 9“Ne kundada taas goynnikko hayssa ubba ta nees immana” gides. 10Yesusi “Haysso Xala7e! Ta sinthafe haakka! ‘Neni ne Godas Xoossas goynna; izas xalala azazeta’ geetetti Geeshsha maxaafan xaafettides” gides. 11Hessafe Xala7ey iza aggidi bides; kiitanchatikka yiidi iza maaddida. 12Yesusi, Yohannisi qashetidayssa siydi gede Galila simmides. 13Naazirete katama aggidi Zaabiloone Niftaaleme heeran abba matan diza Qifirnahoome kataman duus oykkides. 14“Hessan Zaabilooneninne Niftaaleme biittan, Yordanooseppe he pinthan abba lanqera efiza oge matan diza Ayzaabe gidida Galila dere asay, dhuman diza derey wolqama poo7o beyides. Hayqo kuwa giddon diza deres poo7oy poo7ides” geetettidi nabe Isayaasa duunan kasetidi hasayettidayssi polettides. 17Yesusi he wodeppe ha simmin “Salo kawotethi matides, maarota gelite” giidi sabbako oykkides. 18Yesusi Galila Abba lanqera aadhdhishe nam7u ishanta; heytikka Phexroosa geetettiza Simoonanne iza isha Indiraasa beyides. Istika mole oykkizayta gidida gish mole oykkiza gite abban yeggishe deettes. 19Yesusi ista “Haa yiite! Tana kaallite! Ta intena as oykkiza as kessana” gides. 20Isti heerakka mole oykkiza giteza yeggi aggidi Yesusa kaallida. 21Guuth sinthe bishe hara nam7u ishanta Zabidoosa naa nam7ata Yaqoobenne Yohannisa beyides; istika ba aawa Zabidoosara wogolo giddon mole gite lo7ethettes. Yesusikka ista xeygin; 22isti heerakka wogolozanne ba aawa aggidi kaallida. 23Yesusi Ayhudata ista Woosa Keeththan tamarsishenne kawoteththa Mishiraachcho qaala sabbakishe qasse dere giddon ay hargeyka sakizayta pathishe kumeththa Galilan yuuyides. 24Hessa geedon lo7o nashoy kumeththa Sooriya biittan siyettides; dereyka dumma dumma sakon daro waayetizayta, daydanthi istan gelidayta, bollafe biittan yeggiza hargey dizaytanne silidayta izakko ehin ubbaakka pathides. 25Hessafe dendidayssan Galilappe, tammu katamatappe, Yerusalameppenne Yuhudappe, Yordanoose shaafa pinthafe yida daro asay iza kaallides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\