Matoosa 5

1Daro derey shiiqidayssa beyidi Yesusi pude zuma bolla kezi uttides; iza kaallizaytikka izakko yida. 2Izikka ista hizgi tamarso oykkides; 3“Ayanan bana kawushshizayti anjettidayta; ayssi giikko Salo Kawoteth istassa. 4Qadhetizayti anjettidayta, ayssi giikko isti minettana. 5Ashketi anjettidayta; ayssi giikko isti biitta laattana. 6Xilloteth gafetizaytinne saamotizayti anjettidayta; ayssi giikko isti kallana. 7Asas lo7o ooththizayti anjettidayta; ayssi giikko istaska lo7oy oosettana. 8Wozina xilloti anjettidayta; ayssi giikko isti Xoossa beyana. 9Saroteth ooththizayti anjettidayta; ayssi giikko isti Xoossa nayta geetetti xeeygettana. 10Xillotetha gish goodettizayti anjettidayta; ayssi giikko salo kawotethi istassa. 11“Ta geedon asay intena cayikko, goodikkonne iita yo7o wordora inte bolla haasayikko inte anjettidayta. 12Inte salon demmana waagay keehi gita gidida gish ufayssan guppite. Intefe sinthan diza nabetaka hessatho gooddida. 13“Inte ha biitta asas maxine mala. Maxiney ba mal7otetha yeddiza gidikko gede kare yegettidi yedhetethafe attin, zaaridi demmanas dandayizee? 14Inte deres poo7o. Zuma bolla diza katamaya qotetanas danda7ukku. 15Asi xompe oythidi keeththan diza asaa kumeththas poo7ana mala dhoqason woththes attin geema soon woththi erenna. 16Hessathoka asay inte lo7o ooso beyidi salon diza inte Aawa bonchana mala inte poo7oy asa sinthan poo7o. 17“Tani Muse woganne nabeta qaala shaarana yida intes misatoppo; polanas yadis attin shaaranas yabeekke. 18Ta intes tumu gays; saloynne sa7ay aadhdhana gakkanaas Muse wogay wuri polettana attin wogappe issi pidaleykka woykko qeerinyakka shaaretukku. 19Hessa gish oonikka ha azazotappe guuxizaro gidikkoka ooththonta yeggi aadhdhikko, hankoytaka yedhi aadhdhana mala tamarsikko salo kawoteththan hessadey guuth geetetti xeeygettana; gido attin hayta azazota ooththi polishe hankoyta polana mala tamarsikko hessadey Salo Kawoteththan gita geetettana. 20Ta intes gays, inte xillotethi Farsaaweetappenne Muse woga tamarsizayta xillotethappe aadhdhonta aggikko Salo Kawoteth gelana dandayekketa. 21“Kase asatas ‘Wodhoppa; wodhidade bolla pirdettana’ geetettidayssa inte siyideta. 22Ta qasse intes gizay ba isha bolla ogey baynda hanqettizade bolla pirdettana; oonikka ba isha ‘Nappay’ gizaddey duulata sinthan oyshettana. ‘Eeyay’ gizade Gaanname tama pirday naages. 23Hessa gish neni yarsho shiishshizason Xoossas yarshana gishin ne ishay ne bolla mishetidazi nees qoppetikko, 24ne yarshizayssa heen yarshoson aggagada koyro baada ne ishara giiga; hessafe guye simmada ne yarshoza Xoossas shiishsha. 25“Nena mootida ne morkey ne bolla pirdisonta mala, pirdiza daannay qachizayssas nena aaththi immonta mala, qasho keeththan ne wodhdhonta mala buro oge bolla dashe ne morkera elela giigaycha. 26Ta nees tumu gays; izi pirdisi wursida gidikko wursetha santiyo qanxana gakkanaas qashoppe birshetaka. 27“ ‘Laymatoppa’ gizayssa inte siyideta. 28Tani gidikko intena hizgays; macasa amo ayfera xeellidadey wuri ba woznan izira laymatides. 29Nagara ooththanas ne ushacha ayfey nees gaaso gidikko neeppe kessa wora yegga; ne asatethay kumeth gede Gaanname taman yegetanappe ne asatethafe issina paccikko lo7o. 30Ne ushachcha kushey nagara oosos gaaso gidikko neeppe qanxa digga; ne asatethay kumeth Gaannamen yegetanayssafe ne asatethafe issi billitey nees pacce gidikko lo7o. 31“ ‘Macho anji yeddizadey pirma waraqata izis immana bessees’ geetettides. 32Tani qasse intena hizgays, hara asara laymatishin beyonta dishe ba macho anjizadey wuri iza laymatana mala ooththes. Hessathoka anjettidaro ekizadeyka laymatida mala qoodetes. 33“Kase asatas ‘Wordo caaqofa; Xoossa sinthan ne caaqidayssa naaga’ geetettidayssa inte siyideta. 34Ta qas intena aykkokka caaqofte gays; saloy Xoossas uttiza alga gidida gish salon caaqofte. 35Biittay Xoossa tohoy yedhizaso gidida gish biittanka caaqofte. Wogga kawo katama gidida gish Yerusalamenka caaqofte. 36Inte hu7enka caaqofte; inte hu7e binanappe issineyokka booth woykko kareth histanas dandayekketa. 37Hessa gish inte inte giddon haasayettishin inte haasayay “Ee” gaanaz gidikko “Ee” giite “Akay” gaanaz gidikko “Akay” giite; hessafe kare gididay wuri iita asappe yizaza. 38“ ‘Ayfe gishas ayfe achcha gishas achcha’ geetettidayssa inte siyideta. 39Ta qasse intes gizay iita ooththidadera eqetoppite; gido attin nees ushachcha shagala baqqizades hankoyssakka yuusha bessa. 40Issi asi ne giddora may7idayssa neeppe ekkanas nena mootikko bollara may7idayssakka gujada izas imma. 41Issi asi nena issi saate oge ne baana mala wolqathikko issife nam7u dakko gidana oge izara ba. 42Nena woossizades imma; neeppe tal7e ekkanas koyizades zokko zaaroppa. 43“ ‘Ne lagge siiqa; ne morke ixxa’ geetettidayssa siyideta. 44Ta qas intena inte morketa dosite; intena goodizaytas woossite gays. 45Inte hessatho ooththikko inte salo Aawas nayta gidana. Izi awa arshe iitatassinne lo7otas issi bolla gaththi imees. Irakka xillotassinne nagaranchatas issi bolla bukises. 46Intena dosizayta xalala inte dosikko intes aaza go7ay dizee? Qaraxa qanxisizyti hessatho ooththetennee? 47Inte ishata xalla inte sarotikko hankoytappe aazan lo7etii? Ammanontaytikka hessatho ooththetes. 48Hessa gish inte salo Aaway wosoy bayndayta gidida mala inteka wosoy bayndade gidite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\