Matoosa 6

1“Asi intena beyana mala asa sinthan lo7o ooththonta mala naagettite; hessatho ooththikko inte salo Aawappe go7a demmeketa. 2Inte manqotas maado immiza wode asi tana beyo giidi asa sinthan bonchetanas ogeninne Ayhuda Woosa Keeththan xurumba punisiza qoodheppe qommon hanizaytatho ooththofte. Ta intes tumu gays; isti ba waaga ubba haan ekkichida. 3Inte manqotas immishin ushachcha kushey ooththiza hadirisa kushey eroppo. 4Inte imoy geeman gido; qotan oosettidayssa beyiza inte Aawayka inte waaga intes immana. 5“Inte woossishe qoodheppe qommon hanizayta mala hanoppite; isti asi beyana mala Ayhuda woosa keeththataninne oyddu oge bolla eqqidi woossanas dossettes. Ta intes tumu gays; isti kumeththa waaga ekichida. 6Ne woossana geliza ne kifile gela; karekka ne bolla gordada geeman diza ne Aawakko woossa. Geeman oosettidayssa beyiza ne Aaway ne ooso mala nees immana. 7“Ammanonta asay issi qaala zaari zaari woossikko istas siyetiza misatin isti zaari zaari gizayssatho inteka woossishe issi qaala zaari zaari gooppite. 8Gido attin inte Aaway inte woossanappe kasetidi intes aazi koshshizakkone eriza gish inte ista misatoppite. 9Inte woossishe ‘Salon diza nu Aawawu! Ne sunthi anjeto. 10Ne kawotethi haayo; ne sheney salon gidida mala sa7anka hano. 11Hachchis gidiza kath nuus hachchi imma. 12Nu nuna qohidaytas atto giza mala nekka nu qoho nuus atto ga. 13Iitappe nuna ashsha attin nuna paacen gelthofa; bonchoy merpe merna gakkanaas neyssa. Amiin’ gi woossite. 14“Inte intena qohidaytas atto giikko inte salo Aaway intes atto gaana. 15Qasse inte asa nagara atto gonta ixikko inte Aawayka inte nagara atto geenna. 16“Inte xooma xoomishe qoodheppe qommora xoomizaytatho shullofte. Isti ba xoomizayssa asi erana mala ba ayfeso iissetes. Ta tumu gays; hessatho ooththizayti ba waaga kumeth ekkichida. 17Neni xooma xoomashe ne ayfeso meeceta, ne hu7e tiyetta. 18Hessatho ne xoomikko geeman diza ne Aaway xalala erizazinne asi oonikka eronta qotan gidana. Qotan oosettidayssa beyiza ne Aawayka ne waaga nees immana. 19“Bilay mizason buuqidinne shiydi mooretizason kaysoy bookkidi kaysanas dandayizason, ha biitta bolla intes miishe shiishofte. 20Gido attin bilay maanas, buuqidi woykko shiydi mooretontason, kaysoy bookki ekkana dandayontason heen salon intes miishi shiishshite. 21Ne miishay dizason ne woznay heen dees. 22“Ayfey asatethas poo7o; hessa gish ne ayfey paxa gidikko, ne kumeththa asatethayka poo7o gidana. 23Ne ayfey hargancha gidikko, ne kumeththa asatethayka dhuma xalla gidana. Histikko nenan diza poo7oy dhuma gidikko, qasse dhumay waanida gird gida dhuma gidandee? 24“Issi asi nam7u godas ooththana dandayenna. Issa ixidi nam7anthoza dosana; woykko issa bonchidi nam7antha leqqana; Xoossassinne miishas nam7atas gaththi ooththanas dandayettenna. 25“Hessa gish ta intena inte duussa gish ay miinoo? Ay uyinoo? Ay may7inoo? giidi hirgofte gays. Shempoy qumappe, ashoy may7oppe aadhdhenee? 26Ane salo kafota xeellite! Zerettenna, maxettenna, di7en qoletenna shin inte salo Aaway ista mizees. Inte istafe keehi aadhdheketii? 27Ane intefe daro waayettidi baas imettida laytha bolla hara issi gallas gujana dandayiza asi dizee? 28“Qasse may7o gish aazas hirgetii? Ane coo denban diza ciishshata xeellite; daaburetenna woykko suqetenna. 29Hessa gish ta intena gizay haray atto shin kawo Solomoonikka ba bonchora ha ciishshatappe issiney mala lo7o may7ibenna. 30Inteno pace ammanoy dizayto! Hachchi asa ayfen beettidi wonto taman wodhdhana maata hayssatho mayziza Xoossi intena hessafe lo7ethi aaththi mayzanas dandayenee? 31Hessa gish nu ay maanee? Ay uyanee? Ay may7anee? giidi hirgofte. 32Hanko ammanonta asay hayssa demmanas daro qoppees. Hayssi wuri intes koshshizayssa inte salo Aaway erees. 33Harappe sinthatidi Xoossa Kawoteththa xilloteth koyite; hayti wuri intes gujettana. 34Hessa gish wontos keehi qoppofte; wonto metoy wontos aqo; issi issi gallassay baassi gidiza metora dees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\