Matoosa 8

1Yesusi zuma bollafe wodhdhin daro derey iza kaallides. 2Issi inchiracha hargey dizaddey Yesusakko shiiqidi iza sinthan gulbatidi “Godo! Ne koykko tana pathanas dandayassa” gides 3Yesusi ba kushe yeddidi “Ta dosadis; paxa!” giin addezi he hargezappe heerakka paxides. 4Qasseka Yesusi addeza “Ne paxidayssa oonaska yootoppa; gido attin baada nena Qeeses bessa. Isti azazida yarshoza gaththa; hessika istas marka gidana” gides. 5Yesusi Qifirnahoome gakkida mala mato halaqay izakko shiiqidi iza hizgi woossides. 6“Godo! Ta ashkaray keehi sakettidi keeththan ichchidi dees” gides. 7Yesusikka izas “Ta baada pathana” gides. 8Mato halaqay izas zaaridi “Ta nena ta keeththe gelthanas bessizadde gidikke; gido attin ne haan daada issi qaala xalla giikko ta ashkaray paxana. 9Taaska tana azaziza halaqati taappe bollara deettes; qasseka taas azazettiza wotadarati taappe garsara deettes; istafe issa ‘Ba!’ giikko bees; qasse issa ‘Haaya!’ giikko yees; ta ashkara ‘Hessa ooththa!’ giikko ooththes” gides. 10Yesusi iza zaarozan malaletidi bana kaallizaytas “Ta intes tumu gays; haray attoshin Isra7eeleta giddon hayssa mala ammanoy dizadde issadeka demmabekke. 11Ta intes yootays; daroti awa arshey mokkiza baggafenne wulliza baggafe yaana. Salo Kawoteththa maaddan Abrahaamentara Yisaaqantaranne Yaqoobentara issife uttana. 12Salo Kawotethi istas gidana bessiza asati heen kare dhuman yegettana. Heenka yeehoynne achcha garcech gidana” gides. 13Yesusikka mato halaqas “Ne ba ne ammano mala nees hano” gides; ashkarazi heerakka paxides. 14Yesusikka buro Phexroosa keeththe gelshin Phexroosa bolloteya misho harge saketada ichchidaaro beyides. 15Izi kushe Yesusi bochchin misho hargey aggides. Izakka dendada Yesusa mokkadus. 16He gallasa omaris daydanthi oykkida daro asata Yesusakko ehida. Izikka tuna ayanata ba qaalara istafe kessides; harganchataka ubba pathides. 17Isayaasi “Izi nu harge ekkides; nu sakokka tookkides” gida qaalay hayssan polettides. 18Daro asay iza giddoththidayssa biyidi Yesusi asaa abbafe he pinth pinana mala azazides. 19Hessa wode issi Ayhuda ammano tamarsizadey izakko shiiqidi “Astamaare! Ne bizaso awakka ta nena kaallana” gides. 20Yesusikka izas zaaridi “Workanatas ollay dees; salo kafotas keeththi dees; taas Asa Naas gidikko hu7e gelthizasoy baawa” gides. 21Iza kaalliza issi hara asi qasse “Godo! Koyro baada ta aawa moogoo?” gides. 22Izi qasse “Hayqidayti ba hayqeth moogeto; neni gidikko tana kaalla” gides. 23Hessafe guye Yesusikka wogolon gelin iza kaallizaytikka izara issife bida. 24Qopponta abba giddon dambalay dendidi wogoloyo mittana gakkanaas ista waayssides. Hessi wuri hanishin Yesusi dhiskides. 25Iza kaallizayti iza beegoththidi “Godo! Nu dhayoos; nuna ashsha!” gida. 26Yesusikka ista “Inteno ammanoy paccidayto! Aazas hayssa mala babbetii?” gides. Hessafe dendidi carkozanne abba dambala izi hanqin heerakka sirph gides. 27Istika “Hayssi abbaynne carkoyka izas azazettizaddey izi waanidadee?” giidi malaletida. 28Izi abba pinnidi Gergesenoone geetettiza dere gakkida mala daydanthi oykkida nam7u as dayti ba diza dufoppe kezidi izara gaaggida. Asi he ogezara aadhdhanas dandayetonta mala asas daro keehi meto gidi deettes. 29Istika “Xoossa Nawu! Nees nunara aaza issifeteth dizee? Nu wodey gakkonta dishin nuna xuugana yadii?” giidi waassida. 30Heen istafe guuth haakkidi daro gudduntha wudey issi bolla heemetes. 31Daydanthati Yesusa “Ne nuna kessana gidikko haytan daro guddunthatan nu gelana mala nuus piqaade imma” giidi woossida. 32Yesusikka ista “Biite!” gides. Daydanthatikka istafe kezidi guddunthatan gelida. Guddunthati wurikka ba dizaso aafora bicharshe abban gelidi haaththan mitettidi hayqqida. 33Gudduntha heemmizayti elelidi katamay dizaso biidi guddunthay hanoyssanne daydanthi ista oykkida asata bolla hanidayssa ubba asas yootida. 34Katama asay wuri Yesusara gagganas kezides. Yesusa beyidinne ista dere yeddi baana mala iza woossida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\