Matoosa 9

1Hessafe guye Yesusi abba bolla wogolora pinnidi kase ba diza katama yides. 2Heen issi gunda addeza, asay halara tookkidi Yesusakko ehides. Yesusikka ista ammano beyidi gunda addeza “Aykkoy ba; haysso naazo! Ne nagaray atto geetettides” gides. 3He wode Muse woga tamarsizayti “Hayssi Xoossa cashsha” giidi ba woznan qoppida. 4Yesusi ista qofa eridi “Inte woznan iita yo7o aazas qoppetii? 5‘Ne nagaray atto geetettides’ guussafenne ‘Dendada ba!’ guussafe awayssi kawushshee? 6Gido attin Asa Naas biitta bolla ase nagarappe maaranas sheney dizayssa erana malassa” giidi gunda addeza “Denda! Ne hala ekkada gede neso ba” gides. 7Gunda addezikka dendidi baso bides. 8Dereyka hessa beyidi malaletethaninne babon kumidi hayssa sire godateththi asas immida Xoossa galatides. 9Yesusi heeppe dendidi bishe issi Matoosa geetettizadey qaraxa qanxisizason uttidayssa beyidi “Tana kaalla!” giin, dendidi iza kaallides. 10Yesusi Matoosason maadda bolla dishin daro qaraxa qaraxizytinne nagaranchati izakko yiidi izaranne iza kaallizaytara issife maanas uttida. 11Farsaaweeti hessa biyidi Yesusa kaallizayta “Intena tamarsizayssi qaraxa qanxisizaytaranne nagaranchatara wosti istara issife kath mizee?” gi oychida. 12Yesusikka isti gizayssa siydi ista “Aakkimey koshshizay saketidaytas attin saketonta paxatas gidenna. 13Hessa gish ‘Inte biidi yarsho gidonta maaroteth dosays’ giza qaala birsheth tamarite. Nagaranchata xeeygana yadis attin xillota xeeyganas yabekke” gides. 14Xammaqiza Yohannisa kaallizayti Yesusakko yiidi “Nuninne Farsaaweeti xoomishin nena kaallizayti aazas xoometenee?” gi oychida. 15Yesusi istas “Mishiraa laggeti mishirazi istara dishin muuzotana bessizee? Mishiray istafe ekettana wodey yaana; isti he wode xoomana. 16“Gal7a may7o bolla ooratha woso woththi sikkiza asi deenna. Gal7a bolla oorath woththi sikkikko oorathazi gala7aza peedherethidi ha daassi darissanna. 17Oonikka ooratha woyne cajje gal7a lukkamon gujenna. Gujiza gidikko lukkamozi dhuuqana; woyne cajjezikka gukkana; lukkamozikka go7ay bayndazi gidana. Gido attin ooratha woyne cajjey ooratha lukkamozan gujjetees. Hessa malara woyne cajjezinne lukkamozi lo7o naagettidi gam7ana” gides. 18Yesusi asaa haasaysson dishin issi shuumey iza sinthan kundidi “Taas naa daara hayqqana gawus. Iza paxa daana mala yaada ne kushe izi bolla wotharkii?” giin, 19Yesusi dendidi izara bides; Yesusa kaallizaytikka izara bida. 20Tammanne nam7u layth kumeth izippe suuthi gukkiza issi macassi Yesusappe guyera yaada iza afala macara bochchadus. 21Iza hessa ooththiday “Ta izas afaala macara bochidakko paxana” giza ammanoy izi woznan diza gish bochadus. 22Yesusikka guye simmi xeelidi macasayo “Aykkoy ba, ta naye; nena ne ammanoy pathides” giin macasaya heerakka paxaagadus. 23Yesusikka shuumeza so mata gakkishin derey zayeranne dinkera waassishe yeekkizayssa be7idi, 24“Kichchite! Naya dhiskadus attin hayqqabeekku” giin isti iza bolla miicida. 25Derey wuri keeththafe kezin izi keeththe gelidi nay kushe oykkides; nayakka denda eqadus. 26Iza goobatethi he dere ubban seetettides. 27Yesusikka heeppe bishin nam7u qooqeti “Dawute Nawu! Nuna maarariki!” giidi waassishe iza geedo kaallida. 28Qooqetikka Yesusi gelida keeththa iza kaallidi gelida. Yesusikka ista “Ta inte ayfe pathana danda7izayssa ammanetii?” giidi oychides. Istika “Ee, Godo!” gida. 29Hessafe guye Yesusi ista ayfe bochidi “Inte ammano mala intes hano!” gides. 30Ista ayfeykka xeellides. Yesusikka “Hayssa oonikka eronta mala” giidi minthi yootides. 31Gido attin isti biidi, heera ubbason Yesusa gish woresida. 32Isti heeppe kezishin daydanthi oykkida issi duuna duude as Yesusakko ehida. 33Daydanthazi kezidappe guye he duuna duude addezi haasaya oykkides; derezikka malaletidi “Hayssa mala hanoy Isra7eele biittan hanin nu beyi erokko” gida. 34Gido attin Farsaaweeti zaaridi iza “Daydanthi kessizay daydanthata halaqanna” gida. 35Yesusi Ayhudata Woosa Keeththan Ayhudata tamarsishenne Xoossa Kawoteththa Mishiraachcho qaala yootishe qasseka harge ubbaafe asa paathishe gutatan gutatan yuuyides. 36Asay wuri heemizadey baynda dorsa mala keehi metotettidi xeellizay bayndade gididayssa beyida wode istas daro mishettides. 37Bana kaallizaytaska “Maxa gakkida kaththay daro shin maxi shiishshizayti guuthata. 38Hessa gish kaththa Goday kaththako oosanchata yeddana mala woossite!” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\