Piliphisiyoose 1

1Yesus Kirstoosa oosancha gidida Phawuloosappenne Ximtoosappe Woossa Keeththa cimataranne daaqonetara issife Pilphisiyoose deren diza ammanizaytas Yesus Kirstoosas dummatidaytas ubbas; 2nu Aawa Xoossafe, Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido. 3Intena qoppiza ubba gallas tani ta Xoossa galatays. 4Ubba gallas inte gish ta woossiza wode ufayssan woossays. 5Koyro gallassafe ha simmin hanno gakkanaas Mishiraachcho qaala ooson inte tanara deeta. 6Intenan lo7o ooso doommidayssi izi Yesus Kirstoosi wursetha pirdas yaana gakkanaas intena dandayissanayssa ta ammanays. 7Ta ha7i qasho keeththan dishininne ta qashetanappekka kase Mishiraachcho qaala tuma naaganassinne minthethanas Xoossi taas ba kiyatethan immida maadon inte wurikka tanara issife ooththidayta gidida gish inte ubba gallas ta woznappe dhayekketa. Hessa gish ta inte gish qoppanas taas bessees. 8Ta intena Yesus Kirstoosa siiqon wosta laamotizakkonne Xoossi taas marka. 9Inte siiqoy eratethaninne akeekan keehi darana mala ta woossays. 10Hessika inte ubbafe aadhdhizayssa shaakki erana malanne Yesus Kirstoosa yuussa gallas gakkanaas inte geeshshatanne wosoy bayndayta gidana mala koyays. 11Xoossa bonchisizayssanne galatissizayssa inte ooththana mala Yesus Kirstoosan beettiza geeshshatetha ayfen inte woznay kumo. 12Ha7ikka ta ishato! Ta bolla gakkida metoy Mishiraachcho qaalay kaseppe dari aakkanas gididayssa inte erana mala ta koyays. 13Hessa gish ta qashetethay Kirstoosa gish gididayssi kawo keeththa zabetassinne harataska erettides. 14Ta qashetidayssa geedon ammanizayti Xoossa qaala babbonta xalatethan asas markattanas minoteth demmida. 15Issi issi asati coo nu izappe waanidon geethaninne hoollotethan sabakettes. Baggayti qasse lo7o qofara Kirstoosa gish sabakettes. 16Baggayti ta Mishiraachcho qaala gish mootettana haan dizayssa eriza gish siiqon sabakettes. 17Hankoyti qasse lo7o qofan gidonta tana gakkida qashoza bolla hara waaye gaththanassinne ba iita qofa polanas Kirstoosa sabakettes. 18Hessa gidikko ay meto dizay! Waanna ayfe yo7oy suuretethan gidin woykko misatisson gidinka awarakka Kirstoosa sabakiza gish ta ufayetays. Qasseka ta ufayettana. 19Ta bolla gakkida metoppe ta aadhanay inte woossaninne Yesus Kirstoosa Ayana maadon gididayssa ta erays. 20Ta ay ogerakka yeellatonta mala mino ufaysinne laamotay taas dees. Gido attin kasekka hachchika; ta hayqqinka paxa diinka Kirstoosi ta ashon bonchettanayssa ta xalatethan haasayays. 21Taas duus guussi Kirstoosa. Hayqoyka taas go7a. 22Gido attin tani hayssa asho duussan guja dizaakko ayfe immiza ooso ooththays guussa. Ta awayssa dooranakkonne taas erettenna. 23Ha nam7u Hanotan metotetadis. Ta baada Kirstoosara daanas laamotays. Hessi hara ubbafe keehi lo7o. 24Gido attin taas ashon duussi intes keehi koshshees. 25Hessa akeekada inte ammanon diccana malanne ufayettana mala inte ubbata matan gam7anayssanne daanayssa ta erays. 26Ta he baada inte achchan deyikko ta gaason intes Kirstoosan diza ceeqeteththi darana. 27Kirstoosa Mishiraachcho qaalas bessiza mala diite. Hessatho hanka ta intena hee baada beydakko woykko hahon daada inte gish ta siyizakko inte Mishiraachcho qaala ammanos issino oletishe issi Ayanan inte minni eqnayssa ta erays. 28Ay ogerakka intenara eqetizaytas hirgofte. Hessi isti dhayanayssassinne inte atanayssas Xoossafe imettida malata. 29Inte Kirstoosa ammanizayta xalala gidonta iza gish waaye ekizayta gidana mala hayssi Xoossa kiyatethi intes imettides. 30Inte kase beyida mala ha7ikka ta bolla dizayssa inte siyizayssa mala hessatho intenaka waayison dees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\