Piliphisiyoose 2

1Intes Kirstoosa baggara beettida issifetetha gaason issoy issa minthethizaz siiqo gidinka woykko Ayana issifeteth woykko maaroynne asas misheteth inte garsan diikko inte as siiqon issi Ayananinne issi qofan gididi ta ufays polite. 3As ubba intefe bollara xeellite attin interka intena doson woykko go7ay baynda galata ekanas issi mishika ooththofte. 4Intefe issi issi asi hara as go7izayssa xeellite attin inte go7a xalala xeellofte. 5Yesus Kirstoosas diza ashketethi inte achchanka do. 6Izi erays Xoossakoshin bana Xoossara ginisanas koybenna. 7Gido attin aylle medha ekkidi as misatidi barka bana eeya as kessides. 8As gidi qoncidikka bana asappe ziqa ooththides. Hayqqana gakkanaas hessikka masqale bolla kaqeti hayqqana gakkanaas azazettides. 9Hessa gish Xoossi iza daro dhoqu histides. Suntha ubbafe dhoqu gida sunth izas immides. 10Hessika salonka biitta bollan biittafe garsanka diza medhetethinne gulbatey wuri Yesusa sunthas gulbatana mala. 11Asa inxarsi wurikka Xoossa Aawa bonchos Yesus Kirstoosi Goda gididayssa markattanassa. 12Hessa gish ta ishato! Inte kase ubba wode azazettizayta gidida mala ha7ikka ta matan doonta intefe haahon diikkokka inte atethay kumeth gidana mala yashshatethaninne bonchon polite. 13Xoossi intes azazeteth immishe ba qofa wurseth gakkanaas inte giddon ooththes. 14Ay miishikka zuuzunthinne palamay baynda ooththite. 15Hessika inte iitanne geella asa giddon geeshshatanne wosoy baynda Xoossa nayta gididi alame bolla awa arshe mala dere ubbas poo7anassa. 16Inte ekkida de7o qaala lo7ethi oykkikko Kirstoosi ha simmi yiza wode ta mela daaburontayssa gish ta ceeqqettanazi taas dees. 17Qasseka intes Godan diza ammanoy inte Xoossas shiishada dumma yarsho mala ta shempoy inte yarshora issife yarsho mala gukkizakko intenara takka ufayettana. 18Hessathoka inte intes ufayetidi tanaka ufayssanas bessees. 19Goday maaddikko Ximtoosa inteko yeddada inte lo7etetha gish lo7o wore siyanas koyays. 20Inte lo7etetha gish qoppiza asi hara iza malay oonikka baawa. 21Haray wurikka Yesus Kirstoosayssa gidonta ba go7as woxxizade xalala. 22Gido attin inte erizayssa mala Ximtoossi izi ay mala asakkone ba gish markasides. Nay ba aawara ooththiza mala tanara Mishiraachcho qaala yootides. 23Hessa gish hayssafe sinthan ta waananakkonne shaaka eridappe guye iza ta inteko kiittana qoppays. 24Takka inteko mata wode baanayssa Godan ammanettays. 25Hessathoka inte tana koshshiza miishan ubban maaddana malanne lo7ethi oykkana mala yeddida Afrodixo ta inteko zaara yeddana mala koshshizayssi taas eretides. 26Gaasoyka izi intena kumeththata beyanas laamotida gishshinne qasseka inte iza sakoza siyidayssas qoppida gishassa. 27Tumappekka hargidi hayqqishe attides. Gido attin Xoossi iza maarides. Ta kase muuzotizayssa bolla hara muuzoy gujettonta mala tanaka maaddides. 28Hessa gish inte iza beydi ufayettana malanne takka hirgafe shempana mala amottays. 29Inte iza keehi ufayssan mokki ekkite. Iza mala asataka bonchite. 30Inte tana matan diidi ooththi maaddanas dandayonta gish izi ba shempos mishetonta tana ooththi maaddidi Kirstoosa ooson hayqqishe attides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\