Piliphisiyoose 4

1Ta intena dosizayto! Ta intena laamotizayto! Taas ufayssinne ooso zawude gidida ta ishato! Godan minni eqqite. 2Inte qofay Godan issino gidana mala Ewodiyanne Sinxekey ba garsan siiqettana mala ta ista woossays. 3Ero! Neno! Tanara issife ammanettida oosanchazo, Mishiraachcho qaala yootos tanaranne Qalamenxoosara qasseka ista sunthay de7o maxaafen xaafetida hanko tanara ooso laggetara issife waayidayta he macasata ne maaddana mala ta nena woossays. 4Ay wodekka Godan ufayetite. Qasseka ta intena ufayetite gays. 5Inte kiyatethi asa ubba achchan ereto. Goday yaana matides. 6Haniza yo7on ubban galatan, woossaninne gaannateththan Xoossa sinthi shiiqite attin ay miishanka hirgofte. 7Asa qofappe bollara diza Xoossa sarotethi inte woznanne inte qofa wursi Yesus Kirstoosan naagees. 8Wursetha bolla ta ishato! Tumu gidida yo7o wursi, boncho gidida yo7o wursi, adda gidida yo7o wursi, geeshshi gidida yo7o wursi, dosettida miishi wursi, lo7o gidida yo7o wursi, lo7etethi gidinka galataka haytanta misatizaz wursi qoppite. 9Inte taappe tamaridayssa woykko inte taappe ekkidayssanne siyidayssa woykko beydayssa ay gidikkokka wursi ooththite. Goday intenara gidana. 10Daro wodeppe guye ooratha qofara inte ta gish qofo oykkideta. Hessika Goda baggara tana keehi ufaysses. Tumukka inte taas qofo aggibeyketashin inte qoppida mala ooththanas intes hano ixxides. 11Tani hessa gizay tana metida gish gidenna. Gaasoyka ta ay hanikkokka “Dizayssi taas gidana” guus tamaradis. 12Pacekka ta erays; demmadakka erays; ta gafadakka, kalladaka erays; diinka dhayinka erays; ay gidikkokka taas dizay taas gidana guussa xuura ta lo7etha erays. 13Taas wolqa immiza Kirstoosan tani ubba miishe ooththanas dandayays. 14Gidikkokka inte tana ta waayen maaddida gish lo7o ooththideta. 15Inte Piliphisiyoose asati hessafe bollara inte erizay koyro Mishiraachcho qaala inte ekkida wode tani Maqidooniyappe dendashe intefe attin gede immidikka haa ekkidikka maaddetidinne maaddidi giza Woossa Keeththi taas deenna. 16Haray atto shin ta kase Tasolonqen diza wodekka tani metotin inte zaari zaari taas maado yeddideta. 17Ta hessa gizay immida gish intes anjoy darana mala gaada attin ta intefe maado ekkanas amottada gidenna. 18Taas koshshizayssanne tana koshshizayssafekka bollara ekkadis. Inte taas yeddida maado miisha Afrodixo kusheppe ekkin ta pacey kumides. Hayssi daroppe Xoossa achchan eketida daro lo7o sawiza yarsho mala. 19Xoossi ba duretetha gina intena koshshizayssa Goda Yesus Kirstoosa baggara intes kunthana. 20Nu Aawasinne nu Xoossas mernappe mernas bonchoy gido. Amiin. 21Ammaniza asa ubba Yesus Kirstoosa sunthan saro giite. Tanara diza ishati wurikka intena saro geetes. 22Ammanizayti wuri harappeka Qeesareso asappe ammanizayti wurikka intena saro geetes. 23Goda Yesus Kirstoosa aadhdho kiyatethi intenara gido. Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\