Pilmoona 1

1Yesus Kirstoosa gish qashettida taappe Phawuloosappenne nu isha Ximtoosappe nu siiqo isha gididi nunara issife ooththiza Pilmoonas; 2ne keeththan shiiqiza ammaniza asassinne nu micheyo Ampibyas qasseka nunara issife Kirstoosa wotadara gidida Arkiphasses; 3Nu Aawa Xoossafe nu Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido. 4Tani ta woossan nena qoppashe ubba wode Xoossa galatays. 5Gaasoyka ne Xoossa asa siiqizayssanne Goda Yesus Kirstoosan ne ammanizayssa ta siyadis. 6Nuni Kirstoosas gididayssanne nuus diza lo7o yo7oy wuri qonccen erettana mala nekka ne ammano hara asas bessana mala ta nees minna woossays. 7Ta ishazo! Ne hanon Xoossa asa woznay ooraxida gish ne siiqoy ta wozna keehi minthides. 8Hessa gish ne ooththanas beesizayssa ooththana mala nena azazanas taas Kirstoosan xalateth deesskoshin. 9Gidikkoka ta nena azazanappe siiqora woossays. Gaasoyka tani Yesus Kirstoosa gish qashetada qasho keeththan diza Phawuloosa. 10Ta nena woossizay ta qasho keeththan dashe Yesus Kirstoosan yelida naa Anasmoosa gishassa. 11Anasmoossi hayssafe kase nena go7ibenna shin ha7i gidikko izi nenakka tanakka go7izade. 12Ta ha7i iza neekko zaara yedadis. Ta neekko yeddizay iza gidonta ta wozna neekko zaara yeddiza mala qoodays. 13Mishiraachcho qaala gaason ta haan qasheta dishin ne tana ooththa maaddanayssa izi tanara deyidakko tana ufaysses. 14Gido attin ne lo7o oosoy ne dosanpe attin wolqara gidonta mala gaada nena oychonta aykkokka ooththana koyabeykke. 15Anasmoossi hanno gakkanaas neeppe guutha wode shaaketikkokka oone erizay hayssafe guye ubba wode nenara daana dandayees. 16Hayssafe guye izi nenara daanay aylle mala gidonta ayllefe aadhdhi nees asho isha mala gidana. Izi taas dosettida isha. Gido attin izi nena ooththi go7ana as gidida gishshinne izi nees Kirstoosa baggara isha gidida gish nees keehi dosetidade gidana. 17Nuus diza issifetetha gaason ne tana nees isha mala qoodiza gidikko tana ne mokka ekkiza mala izakka mokka ekka. 18Izi ne bolla gaththida qohoy diikko woykko ne accoy iza bolla diikko iza accoza ta bolla qooda. 19Hekko ta Phawuloosi “Iza accoza ta nees qanxana” gaada ta kushera xaafadis. Gidikkokka ne Kirstoosa ammaniday ta baggara gidida gish haray attoshin nekka taas qanxana accoy dizadde gididayssa ta nena erissanas koshshenna. 20Hi7a ta ishazo hessa lo7o ooso ne taas ooththana mala Goda sunthan Kirstoosa gish gaada ne ta wozna shempissana mala nena woossays. 21Ta nees hayssa xaafiday ne taas azazettanayssa ammanadakko! Ta nena oychidayssafe ne aaththa ooththanayssa ta erays. 22Xoossi inte woossa siydi ta inteko baana mala taas hidotay diza gish ta baada intekon shempanaso taas hayana giigissa. 23Yesus Kirstoosa gaason tanara qashettida Ephapiray nena saro gees. 24Hessathoka tanara ooththizayti Marqoosi Arsixirokoosi, Deemaassinne Luqaasi nena saro geettes. 25Goda Yesus Kirstoosa kiyateth intenara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\