Yohannisa Ajjuta 1

1Hayssi ajjutazi mata wode biitta bolla hananayssa baas ooththizayta bessana mala Xoossi Yesus Kirstoosas immidayssa. Yesus Kirstoosikka ba kiitancha kiittidi ba oosanchaza Yohannisas hayssa ajjutaza qoncisides. 2Yohannisikka Xoossa qaala gishshinne Yesus Kirstoosi tamarsida tuma gish qasseka izi ba ayfen beyidayssakka wursi markattides. 3Hayssi wurikka hananay mata woden gidida gish hayssa tinbite qaala nababiza asi anjettidade. Hessathoka tinbite qaala siyizaytinne ha tinbite qaala xaafettidayssa poli ooththizayti isti anjettidayta. 4Iisiyan diza laapun Woosa Keeththatas Kasekka dizayssafe, ha7ikka dizayssafenne, burokka yaana Xoossafe iza alga sinthan diza laapun ayanatappe hessathoka hayqoppe denthan bayra gididayssafe, ha biitta kawotas kawonne ammanettida marka gididayssafe, nuna siiqizayssafenne ba suuthan nuna nu nagarappe geeshshida Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido. 6Nuni Yesus Kirstoosa aawa Xoossas ooththana mala nuna izi kawotanne Qeeseta kessida Yesus Kirstoosas bonchoynne wolqay mernappe merna gakkanaas izas gido! Amiin. 7Hekko izi saloppe shaarara gita bonchora yaana. Kase iza caddi wodhidaytikka attonta asi wurikka iza beyana. Biitta bolla diza dereyka wurikka iza gish yeekkana. Hayssi ha yo7ozi tumukko! Amiin. 8Kasekka, ha7ikka dizayssi buroppeka Yaanayssi wursi dandayiza Goda Xoossi “Alfaynne Oomegay, Koyroynne Wurseththi tana” gees. 9Tani Yesusa waayeza iza kawoteththa qasseka iza dandayan intenara issife gidida ta inte ishay Yohannisi Xoossa qaalaninne Yesusas markattida gish qashetada Fiiximo geetettiza abba giddon diza dere daarin days. 10Tani Goda gallas Xillo Ayanan dhisko mala coo liphiphi gishin dinke giirissa malay gita giiris taappe guyera, 11“Neni beyizayssa waraqatan xaafada laapun Woosa Keeththatas heytikka Epesoones, Samerneeses, Phergamoones, Tiyaxiroones, Sardeeses, Piladelfiyassinne Lodoqiyas yedda” gishin siyadis. 12Hessa taas ooni yootidakkonne erana gaada ta guye yuuya xeelliza wode xompe ista bolla woththiza worqafe oosettida laapun ballata beyadis. 13He ista bolla xompe woththiza ballata giddon asa naa misatizade demmadis. Izikka hirki toho qirphe gakkiza aduussa may7o may7ides; tira bollakka worqa may7o may7ides. 14Iza hu7eynne iza hu7e binanay qas booththa shach misatiza booththa suufe geetettiza katha mala. Iza ayfetikka tama laco misatetes. 15Iza tohoti tama bonqon qoxeti kezida xarqimala misatetes. Iza qaalaykka wolqama piissa haaththe giiriza mala giirees. 16Izi ba ushachcha kushen laapun xoolinteta oykkidi uttides. Iza duunappe nam7u baggara qara mashshay kezees. Iza ayfesoy awa arshe mala xolqetees. 17Tani hessa beyada hayqqida as misatada iza toho garsan kundadis. Izi qas ta bolla ba ushachcha kushe woththidi “Ne babbofa! Koyroynne wursethi tana. 18Tani paxa days. Kase hayqqadiskoshin hekko tani hayssafe mernaas paxa daana. Hayqo bollanne Si7ole bolla tani Goda. 19Hessa gish neni beyidayssa ha7i dizayssanne guyeppe hananayssa xaafa. 20Neni ta ushacha kushen beyida laapun xoolintetanne xompe ista bolla woththiza worqafe oosettida laapun ballata xuuray hekko hayssa. Laapun xoolinteti laapun Woosa Keeththata kiitanchata. Xompe ista bolla woththiza laapun worqa ballati laapun Woosa Keeththata.’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\