Yohannisa Ajjuta 15

1Tani hara wolqama malata salo bolla beyadis. Xoossa hanqoy istan poletanaas wurseth gidida laapun boshata oykkida laapun kiitanchata beyadis. 2Hessafe guye tamara walaketida mastoote abba misatiza miish beyadis. Hessathoka he do7azanne iza misileza iza sunthaa quxureza malata xoonidayta beyadis. Xoossi istas immida diiththa mala bagana geetettizayssa oykidi mastoote misatiza abba achchan eqqida. 3Xoossa oosancha Muse yethinne dorsaza yeth, “Ubba dandayiza Goda Xoosso! Ne oosoy gitanne malalisizaza; dere kawozo! Ne ogey likkenne tuma. 4Godo nees babbonta asinne ne sunth bonchonta asi oonee? Neni nerka geeshsha, Ne tuma pirday qoncida gish dereti wuri yiidi ne sinthan nees goynnana” gi yexida 5Hessafe guye ta zaara xeellishin kase markatetha dunkane gididayssi Xoossa Keeththi salon doyettides. 6Laapun boshata oykkida laapun kiitanchati Xoossa Keeththafe kezida. Isti qas geesh gididi xolqiza booththa may7o may7ida. Worqafe oosettida danco mala may7o tira bolla qachchida. 7Oyddu do7atappe issoy laapun kiitanchatas mernappe mernas diza Xoossa hanqoy istan kumi uttida laapun worqa xu7ata immides. 8Xoossa Keeththaykka Xoossa bonchofenne iza wolqafe dendidayssan cuway izan kumides. Laapun kiitanchati ba kushen oykkida laapun boshati polettana gakkanaas oonikka he Xoossa Keeththe gelanas dandaybenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\