Yohannisa Ajjuta 16

1Hessafe guye laapun kiitanchata “Inte biidi Xoossa hanqo oykkida laapun xu7ata duge biitta bolla gussite!” giza gita qaalay Xoossa Keeththafe kezishin ta siyadis. 2Koyro kiitanchazi biidi xu7aza biitta bolla gussides. Do7aza malatay ista bollanne he do7aza misiles goynnizayata bolla iita waayssiza madunth kezides. 3Nam7antho kiitanchazi qas xu7aza abba bolla gussides. Abbayka hayqqida asaa suutha mala gidides. Abba giddon shempora dizayti wurikka hayqqida. 4Heedzdzantho kiitanchay ba xu7aza shaafata bollanne pulto haaththata bolla gussides. He istika suuth gidida. 5Haaththa bolla izas godateththi diza kiitanchazi, “Kasekka ha7ikka diza geeshsha Godo! Neni hessatho pirdida gish neni tumancha. 6Asay kase ammanizayta suuthinne nabeta suuth gussida gish ne ista suuth ushshadasa. Hessika istas bessees” 7Yarsho yarshizasozappe qas “Ee wursa dandayiza Goda Xoosso! Ne pirdati wurikka tumanne likke” giza qaala siyadis. 8Oydantho kiitanchazi ba xu7aza awa arshe bolla gussides. Awa arsheyka asaa ba seelan xuugana mala awa arshes wolqay imettides. 9Asaykka wolqama seelan xuugetides. He boshata bolla sheney izas diza Xoossa sunth asay cayides attin maarotethan gelibeenanne izakka bonchibenna. 10Ichashantha kiitanchay ba xu7a do7aza alga bolla gussides. He do7aza Kawotethi qas dhumides. Asay qas waayezappe dendidayssan barka ba inxars garcides. 11Isti qas he maduntha sakoppe dendidayssan salo Xoossa qangida attin maarotethan gelibeetenna. 12Usupuntha kiitanchay qas ba xu7aza wogga Efiraxise shaafan gussides. Awa arshey mokkiza baggafe yaana kawotas oge giigissana mala shaafazi melides. 13He daweza duunappenne he do7aza duunappe, wordo nabeza duunappe oqars misatiza heedzdzu tuna ayanati kezishin ta beyadis. 14Heyti qas malatata ooththiza daydantha ayanata. Heyti ayanati wursi dandayiza Goda gita gallas hanana olas asa shiishshanaas alame kawoti dizaso ubba baana. 15“Hekko tani kayso mala qopponta gakka wodhdhana. Izi kallottin asay iza kalloteth beyonta mala beeggidinne ba may7o naagiza asi galattettidade!” 16Ayanatika kawota Ibraawe asa qaalara, “Armageedoone” geetettiza so shiishida. 17Laapuntho kiitanchazi ba xu7aza carko bolla gussides. Xoossa Keeththa giddon diza algazappe “Polettides” giza wolqama qaalay kezides. 18Wolqanthi, dada giirissinne gugunthi, gita biitta qaathi hanides. Asi biitta bolla medhetosappe hanno gakkanaas hessa malay biitta bolla hani erenna. 19Wogga katamaya heedzdzu keza shaaketa wodhdhadus. Ayzaabeta katamati laalettida Xoossi wogga katamayo Baabiloone zaari qoppides. Mino hanqo xu7an kumi attida woyne cajje ushsha uyana mala ooththides. 20Abba giddon diza dereti wurikka baqatida; zumatikka beettibeetenna. 21Issi issi shachchi oyddu tammanne ichashu kilo gidiza shachchi saloppe duge asa bolla wodhdhides. Bochazi daro iita gidida gish asay he shachcha bosha geedon Xoossa cayides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\