Yohannisa Ajjuta 21

1Hessafe guye tani ooratha salonne ooratha sa7a beyadis. Kase saloynne kase biittay aadhdhi bida. Hayssafe guye abbayka deenna. 2Geeshsha katamaya ooratha Yerusalamey ba azinas giigetida mishra mala lo7a giigettada salo Xoossa achchafe wodhdhishin tani beyadis. 3Algazappe “Hekko Xoossa aqosoy asara dees. Izi istara daana. Istika iza dereta gidana. Xoossi ba bonchon istara issife gidana. Izi ista Xoos gidana. 4Izi ista ayfeppe afunth wursi quccana. Kase wogay aadhdhida gish hayqoy woykko muuzotethi woykko yeehoy woykko waayey hayssafe guye deenna” giza gita qaalay kezishin tani siyadis. 5He alga bolla uttidaysika “Hekko tani wursaka oorathi kessana!” gides. Qasseka tana “Hayssi qaalazi ammanettida tumu gidida gish ne hayssa xaafa!” gides. 6Hessafe guye taas “Polettides! Alfaynne Oomegay; Koyroynne Wursethi tana; saamotidades tani de7o pulto haaththe miishe qanxisonta izas coo mela immana. 7Xoonidadey hayssa laattana. Takka izaades Xoossa gidana. Izikka taas naa gidana. 8Gido attin hanko baboti, istas ammanetontayti, tunati, asa shempo wodhizayti, laymatizayti, bitizayti, eeqas goynnizayti, wordotizayti, heyta ubbata qaaday diinen exxiza tama abba giddon gidana. Hessika nam7antho hayqo” gides. 9Wursethan laapun boshati istan kumida laapun xuwata oykkida laapun kiitanchatappe issoy taako yiidi tana “Haa ya! Ta nena Dorsaza macheyo mishirayo bessana” gides. 10Izi tana Ayanan issi gita dhoqa zuma bolla kessidi geeshsha katamaya ooratha Yerusalamey Xoossa achchafe saloppe wodhdhizaro bessides. 11Izakka Xoossa bonchon poo7isawus. Izi poo7oza lo7etethay qas keehi bonchettiza shuchcha malanne birille mala geeshshinne Iyasiphide geetettiza inqo mala. 12Izis tammanne nam7u pengetara diza gita adussa ginbe lashay dees. He tammanne nam7u pengetan tammanne nam7u kiitanchati eqqidi naagetes. He pengeta bolla tammanne nam7u Isra7eele kochchata sunthi xaafeti uttides. 13Arshey mokkiza baggara heedzdzu pengey dees. Pude baggara heedzdzu pengey dees. Dugeha baggara heedzdzu pengey dees. Arshey wulliza baggara heedzdzu pengey dees. 14He katamay ginbe lashazas tammanne nam7u waanna masarateti deettes. He masarateta bolla tammanne nam7u he Dorsaza Hawaareta sunthi xaafeti uttides. 15Hessa taas yootida kiitanchazas he katamayonne izi pengeta qasseka he ginbe lashaza izara wadhiza worqa zangey dees. 16He katamay adusatethinne aahotethi oyddu baggarakka issi gina. He kiitanchaykka katamayo ba izara wadhdhiza wadha zangezara wadhdhin adusatethay tammanne nam7u shi kilometire mala gidides. Izi dhoqatethinne aahotethika izi adusatetha gina gidides. 17Kiitanchazi ginbeza wadhdhides. He kiitanchazi izara wadhdhiza miishazi erettida wadha miishazi xeetanne oyddu tammanne oyddu metre mala gidides. 18He ginbezi ginbettiday Iyasiphide geetettiza shuchchana. He katamayakka mastoote mala geeya uttida geeshsha worqafe oosetadus. 19He katamayssi gido masarate shuchchay dumma dumma al7o shuchchan lo7i giigides. Koyro masaratezi Iyasiphide, nam7anthozi Simpere, heedzdzanthozi Kelqedoone, oydanthozi Margide, 20ichashanthoy Sardonkise, usuppunthoy Sardiyoone, laapunthoy Kirstoloobe, ospunthoy Birille, uddufunthoy Tophaziyoone [Wurawure], tammanthoy Kirisphiraasise, tammanne issinthoy Yaakinte, tammanne nam7anthoy Ametisxinoose geetettiza shuchchatappe. 21He tammanne nam7u pengetikka tammanne nam7u inqota. Pengeti wurikka issoy issoy issi inqofe oosettida he katamay giddo ogey mastoote mala haa zaari bessiza muuruta worqafe oosettides. 22Wursi dandayiza Goda Xoossinne Dorsazi izis Xoossa Keeththe gidida gish he katamay giddon hara Xoossa Keeth beyabekke. 23Xoossa bonchoy izis poo7iza gishshinne Dorsazi izi poo7o gidida gish he katamays awa arshey woykko aginay poo7isanas koshshenna. 24Dereti izi poo7ozan simerettana. Biitta kawoti wurikka ba boncho izis ehana. 25He Katamayn qamay baynda gish izi pengeti ay wodekka gordettettenna. 26Hara kawota gitatethinne bonchoy izis yaana. 27Harassiza miishi mulekka gede izin gelenna. Tunateth ooththizaytinne wordo haasayizayti mulekka hee izikko geletenna. He izin gelanayta sunthi kase he dorsaza de7o maxaafan xaafetidayta xalala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\