Yohannisa Ajjuta 22

1Hessafe guye he kiitanchazi Xoossa algafenne Dorsaza algafe keziza mastoote mala xillo qiizhi gidada de7o haaththa shaafa tana bessides. 2He shaafazi he katamays waanna ogeza giddo addan shaakki yeggidi aadhdhi bees. He shaafazas hadirsa baggaranne ushacha baggara aginan aginan pacey baynda laythan tammanne nam7u agina kumeth ayfiza de7o mithi dees. He mitha haythay dere pathees. 3Hessafe guye qangeth mulekka deenna. Xoossa algaynne Dorsaa algay he katamayn daana. Iza oosanchati izas goynnana. 4Isti iza ayfeso beyana. Iza sunthi ista liiphe bolla daana. 5Hessafe guye qamay deenna. Goda Xoossi istas poo7iza gish tama poo7oy woykko awa arshe poo7oy istas koshshenna. Isti mernappe mernaas kawotana. 6Hessafe guye kiitanchazi taas “Hayti qaalati ammanettidaytanne tumata. Nabeta haasayssiza Goda Xoossi mata wode hananayssa ba oosanchatas qoncisanas ba kiitanchaza kiittides” gides. 7Yesusikka “Hekko ta eeson yaana; hayssa maxaafaza tinbite qaala naagizadey izi anjettidade” gides. 8Hayta ha yo7ota siyidaynne beyiday tana Yohannisa. Tani hayta ha yo7ota siyida wodenne beyida wode hayta ha yo7ota tana bessida kiitanchaza sinthan izas goynnanas hokkada iza toho bolla kundadis. 9He kiitanchazi qasse “Haysso agga! Hayssatho ooththofa! Takka nenara ne ishataranne nabetara qasseka hayssa maxaafaza qaala poliza asatara ooththizade. Neni Xoossas xalala goynna” gides. 10Qasseka “Wodey matida gish neni hayssa maxaafazan xaafettida tinbite qaala maatamen gordofa. 11Hayssafe guye makalzay gujji makalo, tunaykka tuno, xilloykka xilli kaallo, geeshshayka geeyo” gides 12“Hekko! Ta eeson yaana! Issades issades iza ooso mala ta izas izas immana waaga tani ta kushen oykka uttadis. 13Alfaynne Oomegay, Sinthinne Guyey, Koyroynne Wurseththi tana” gides. 14He de7o mitha ayfe maanassinne he katamayo izi pengera gelanaas bessizayti ba may7o meecidayti anjettidayta. 15Kana mala coo hothu hothizayti bita bitizayti, laymatizayti, shempo wodhizayti, eeqas goynnizayti, wordo siiqizaytinne wordo ooththizayti wurikka he katamayppe karen attana. 16“Tani Yesusi hayssa intes markattana mala ta kiitanchaza Woosa Keeththatas yeddadis. Taas yeletetha zarkeynne qommoy Kase Dawutekko. Tani poo7isiza wonta xoolinte.” 17Xillo Ayanaynne iza mishiraya “Haaya!” geetes. Hessa siyizadeykka “Ne haaya!” go. Saamotidadeykka haayo, koydadey de7o haaththe aykko waagakka qanxonta coo mela uyo. 18Hekko tani hayssa maxaafazan xaafettida tinbite qaala siyizayti naagettana mala yootays. Oonikka hayssa ha qaala bolla aykkoka gujjiko hayssa ha maxaafazan xaafetida boshata Xoossi iza bolla gujjana. 19Oonikka hayssa tinbite maxaafan xaafetida qaalatappe issinoka paccisikko hayssa ha maxaafazan yootetida de7o mitha ayfeppenne geeshsha katamayppe Xoossi iza gishaza paccisana. 20Haytanta ta markattizayssi “Tani addafe eeson yaana!” gees. Amiin! Goda Yesusa haaya. 21Goda Yesusa kiyatethi intenara ubbatra gido. Amiin!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\