Yohannisa Ajjuta 5

1He alga bolla uttidayssa ushachcha kushe qaa7a garsaninne bolla baggara xaafeti uttida laapun maatamen gordettida issi xaaxeti uttida maxaafa beyadis. 2Issi mino kiitancha dayssi gita qaalara “Hayta maatameta birshidi ha xaatha maxaafa doyanas bessizadey oonee?” gi haasayishin ta beyadis. 3Gido attin salonka gidin woykko sa7a bolla woykko biittafe garsa bagganka he xaatha Maxaafa doyidi iza giddon dizayssa xeellanaas dandayida asi oonikka bettibenna. 4Takka he xaatha maxaafa birshidi iza giddo xeellanas bessizadey bettonta aggida gish daro yeekkadis. 5He wode cimatappe issadey taas “Ne yeekkofa! Hekko Yuhuda bagga gidida Dawute zarkefe dendida gaammoy izi kase xoonides. Izi he xaatha Maxaafazanne he laapun maatameza doyanaas dandayees” gides. 6Hessafe guye alga bollan oyddu do7ata giddon he cimata giddonka shukettida dorsa misatizayssi eqqidayssa ta beyadis. He dorsazas laapun kaceynne laapun ayfey dees. He ayfetikka kumeththa alame kiitettida Xoossa Ayana laapunata. 7He dorsay yiidinne alga bolla uttidayssafe, ushacha kushen diza xaatha maxaafa ekides. 8He xaatha maxaafaza ekkida mala oyddu do7atinne nam7u tammanne oyddu cimati he dorsa sinthan ba liiphen gupannida. Istika issoy issoy ba kushen diiththa mala miish oykkides. Hessathoka geeshshata woosa gidida izan exaney kumida worqa xaaro ba kushen oykki deettes. 9Ooratha yeth hizgi yexida “Neni asa dumma dumma kochchafe, dumma dumma qaalan haasayizaytappe, dumma dumma qommofenne dumma dumma dereppe Xoossas wozanaas ne shukettida gish he xaatha maxaafaza ekkanasinne maatametaka doyanaas bessizade gidadasa. 10Ne ista nu Goda Xoossas Kawotanne Qeeseta ooththadasa. Istika biitta bolla kawotana.” 11Tani gede zaara xeellishin he algaza, do7atanne cimata yuuyi aadhdhida daro kiitanchata qaala giiris siyadis. Istas corateththay daro shiyaninne daro milonen qoodetees. 12Isti daro gita qaalan “Ha shukettida dorsay wolqa, dureteth, erateth, minoteth, gitateth, bonchonne galata ekkanas bessees” gida. 13Salonka sa7a bollaka, biittafe garsanka, abba giddon diza medhetetha ubban “Alga bolla uttidayssassinne dorsaas galataynne dhoqatethi, bonchoynne wolqay mernappe merna gakkanaas izas gido!” gishin ta siyadis. 14Oyddu do7atikka “Amiin” gida. Cimatikka ba liiphen gufannidi izas goynnida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\