Yohannisa Ajjuta 7

1Hessafe guye oyddu kiitanchata biitta bolla oyddu baggara eqqidayta beyadis. Istika biitta bolla gidin woykko abba bolla woykko mitha bolla ay carkoyka carkonta mala oyddu baggara yiza bosha carko wursi oykkida. 2De7o Xoossa maatama oykkida hara kiitanchay awa arshey mokkiza baggara ha yishin ta beyadis. Biittanne abba qohanaas istas godatethi imettida oyddu kiitanchata ba qaala dhoqu histidi, 3“Nuni nu goda oosanchata liiphe bolla maatame wothana gakkanaas biitta bolla gidin woykko abba giddon dizayta gidin woykko Mithata gidinka heytanta qohoppite” gi waassides. 4Takka maatamey ista bolla wodhdhidayta qooda siyadis. Isra7eele asaa kochcha ubbaafe maatamey ista bolla shocetidayta qooday xeetanne oyddu tammanne oyddu shi asa. 5Yuhuda qommofe maatamey ista bolla shocetidayti, tammanne nam7u shi, Robeele qommofe tammanne nam7u shi, Gaade qommofe tammanne nam7u shi, 6Aseere qommofe tammanne nam7u shi, Niftaaleme qommofe tammanne nam7u shi, Minaase qommofe tammanne nam7u shi, 7Simoona qommofe tammanne nam7u shi, Lewe qommofe tammanne nam7u shi, Yisakoore qommofe tammanne nam7u shi, 8Zaabiloone qommofe tammanne nam7u shi, Yoosefe qommofe tammanne nam7u shi, Biniyaame qommofe tammanne nam7u shi. 9Hessafe guye ta xeellishin qooday baynda daro derey dizayssa beyadis. Heytantika dereppe, dumma dumma qommofe, dumma dumma zarkefenne dumma dumma qaala haasayizaytappe shiiqetidayta. Heyti wuri booththa may7o may7idi zamba hayth ba kushen oykkidi alga sinthaninne dorsaza sinthan eqqida. 10Qaala dhoqu histidi “Atotethi alga bolla uttida nu Godappenne dorsazappekko!” gida. 11Iza kiitanchati wurikka iza algas, cimatanne oyddu do7ata yuuy aadhdhi eqqida algaza sinthan gufannidi Xoossas goynnida. 12“Amiin! Sabay, gitateththi, erateththi, galatay, bonchoy, wolqaynne minotethi nu Godas Xoossas mernappe mernaas gido. Amiin!” gida. 13Cimata giddofe issadey taakko simmidi tana “Hayti booththa may7o may7idayti oonantee? Isti awappe yidaytee?” gides. 14Takka “Godawu! Ne eraasa” gadis. Izikka taas “Hayti wolqama waayeza kanthidi yidayta. Isti ba mayokka dorsa suuthan meeci geeshshida. 15Hessa gish Xoossa alga sinthan de7idi qammanne gallas iza keeththan izas ooththetes. Alga bolla uttidaysi ba bonchora beettidi istas kuwaso gidana. 16Hayssafe guye isti gafettenna, saamottetenna; awa arshe seelaykka ista bochchenanne hombeyka ista hombenna. 17Algazas giddo addan uttida dorsay ista heemizade gidana. Istaka gede de7o haaththa pultoy dizaso kaalethana. Xoossi ista ayfeppe afuntha quccana” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\