Yohannisa Ajjuta 8

1Dorsay laapuntho maatameza doyin bagga saate gidizayssa keena saloy co7u gides. 2Xoossa sinthan eqqiza laapun kiitanchata tani beyadis. He asataska laapun dinkey imettides. 3Exaane izan cuwasiza worqaf oosettidayssa oykkida kiitanchay yiidi yarsho izan yarshizasooza achchan eqqides. Alga sinthan diza worqafe oosettida yarsho iza bolla yarshizayssa bolla geeshshata woossara issife shiishshiza daro exaaney izas imettides. 4He exaaneza cuway Xoossas dummatida asata woossas he kiitancha kusheppe pude Xoossa sinth kezides. 5Hessafe guye kiitanchazi exaane izan cuwasizayssa oykkidi yarsho yarshizasozappe tama ekki izan kunthidi duge biitta bolla yeggides. Daday dadatides; giirsi giirdes; wolqanthi wolqamides; biittaykka qaaxides. 6Laapun zaye oykkida laapun kiitanchati ba zaye punnanaas giigettida. 7Koyro kiitanchazi ba zayeza punnides; shachchinne suuthi walakettida tamay medhettidi duge biitta bolla yegettides; biittafe cigoy xuugettides; Mithafekka cigoy xuugetides; Cilila maataykka wuri xuugetides. 8Nam7antho kiitanchaykka ba zayeza punnides; issi gita zuma misatiza miishi eexxishe duge abba giddo yegetides; Abbas cigoy suuth gidides. 9Abba giddon shempora diza medhetethafe cigoy wuri hayqqides. Markabetappekka cigoy kumeth dhayides. 10Heedzdzantho kiitanchazi ba zayeza punnides. Xompe mala eexxiza issi gita xoolintey saloppe duge kundides. Izi kundiday shaafata cigo bollanne haaththa pultota cigo bolla. 11He xoolinteza sunthay camo geetettes; haaththas cigoy camo gidides; he camo haaththa gaason daro derey hayqqides. 12Oydantho kiitanchay ba zayeza punnides; awa arshes cigoy, aginas cigoy, xoolintetas cigoy shocettides; hessa gish heytanta poo7oppe cigoy dhumides; hessa malanka gallassafe cigoy omars gidides. Hessathoka omarsappe cigoy poo7oy baynda dhuma gidides. 13Ta qas zaara xeellishin issi golle kafoy salo bolla piradhishe gita qaalan “Hanko attida heedzdzu kiitanchati ba dinketa giiris sisiza wode biitta bolla diza asas Aayye-ana! Aayye-ana! Aayye-ana!” gishin siyadis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\