Yohannisa Ajjuta 9

1Ichashantho kiitanchay ba zayeza punnides. Ta qas saloppe kase duge biitta bolla kundida xoolinteza beyadis. Izas qas ciimma olla doyiza qulpey imettides. 2Izikka he ciimma ollaza doyides. He ciimma ollappe wolqama tama cuwa mala cuway kezides. He ollafe kezida cuwaza geedon awa arsheynne saloy dhumides. 3He cuwappe biitta bolla booley kezides. Biitta bolla diza masmasotas diza wolqa mala wolqay istas imettides. 4Biitta bolla diza maata gidin woykko ay miishikka hara cilila miish moonta mala woykko ay mithika qohonta mala istas yootetides. Isti qohana bessizay qas liiphe bolla Xoossa maatamey baynda asata xalala gidana mala. 5He istaka ichashu agina gakkanaas waaye xalala waayisana attin wodho wodhana mala piqadey istas imettibenna. He booleti asa bolla gaththiza waayezi masimasoy as dukkiko as seelliza seela mala. 6He gallasatan asay hayqqana koyana shin hayqo demmenna. Hayqqanas amottana shin hayqoy istafe baqatana. 7Booleti qas olas giigettida parata misateetes; istas hu7e bolla worqa aklile misatiza miishi dees. Ista ayfesoy asa ayfeso misatees. 8Ista hu7e ithikey macasa hu7e isike misatees; ista achchey qas gaammo achche misatees. 9Biratappe oosettida xurure geetettiza may7o mala tira bolla may7iza may7oy istas dees; ista qefey giiriza giirissay olas togetiza daro paranne para-gaareta giirissa mala giirees. 10Istas masimaso goyna malaynne dukkizasoy dees. Istas goyna giddon ichashu agina gakkanaas as qohiza wolqay dees. 11Kawoykka istas dees. He izikka ciimma ola kiitanchaza. Iza sunthaykka Ibraaweeta qaalara “Abadoone” geetettes. Qasse Girike qaalara “Aphiliyone” geetettes. Hessa guusikka pitti dhayssizayssa guussa. 12Koyro hirgiso waasoy aadhdhides. Hessafe qas hara nam7u waasoy buro yaana. 13Usuppuntho kiitanchaykka ba zayeza punnides. Hekko! Xoossa sinthan diza worqafe oosettida yarsho yarshizasozan diza kaceta giddofe giiris siyadis. 14He giirissayka dinke oykkida usuppuntha kiitanchazatho “Wogga shaafan Efiraxisen qasheti diza oyddu kiitanchata birsha yedda” gides. 15Hayssa ha saatezassinne ha gallassas, ha aginassinne ha laythas giigettida oyddu kiitanchati asa zerethafe cigo bagga wodhana mala birshettida. 16He paran oliza asata corateththay xeetatan qoodetiza miloone gididayssa tani siyadis. 17Paratinne he parata togida asata tani ajjutan beyidayti hayssafe kaallizayssa malakko! Istas tira bolla diza xururezi tama bonqo mala zo7o; salo mala karethinne galal7o misatees. Parata hu7ey gaamo hu7e misatees. Ista duunappe tamaynne cuway diine geetettiza miishe kezees. 18Isti ba duunappe kessida tamay cuwaynne diiney ha heedzdzu bochatan asa zerethafe cigoy hayqqides. 19He parata wolqay istas duuna giddoninne goyna bolla dees. Ista goynay shoosh misatees. Izas shoosha hu7eyka dees. Isti ase hessan qoheettes. 20Hayta ha bochatan hayqoppe attida asa zerethati kase ba ooththida iita oosoppe simmidi maarotethan gelibeyttenna. Daydanthas worqafe, birappe, xarqimalappe, shuchchafe, mithafe, oosettida xeellanas woykko haythan siyanaas woykko hammuttanas dandayonta eeqatas goynno aggibeyttenna. 21Hessathoka shempo wodhoppe, bitappe, laymafenne kaysotethafe simmidi maarotethan gelibeyttenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\