Oroome 1

1Yesus Kirstoosa ayllenne Hawaare gidanas xeeygetida Mishiraachcho qaala yootanas Phawuloosappe kiitettida kiita. 2He mishiraachcho qaala gish kase nabeta baggara Geeshsha Maxaafatan ufaysi imettides. 3Mishiraachcho qaalaykka ba naaza gish izi asho baggara Dawute zerethafe gididayssa yootiza gishassa. 4Hessathoka nu Goda Yesus Kirstoosi ba geeshshatetha Ayanan hayqoppe dendidayssi izi Xoossa naa gididayssi gita wolqan qoncides. 5Kirstoosa suntha gish ammanonta derey ammanana malanne azazettana mala iza baggara nuni hawaratethas gaththiza kiyateth ekkidos. 6Inteka Yesus Kirstoosayta gidana mala xeeygetidaytara deeta. 7Xoossan dosettidaytanne geeshshata gidanas xeeygetida Oroome biittan diza intes ubbas nu Aawa Xoossafenne nu Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido. 8Inte ammanoy alame kumeththan siyetida gishshinne inte gish ta Goda Xoossa Yesus Kirstoosa baggara galatays. 9Ta inte gish ubba wode ay mala qoppizakkone Xoossa naa mishiraachcho sabakon ta kumeththa woznappe izas ooththiza Xoossay taas marka. 10Tani ta woossan ubba wode intena qoppays. Ha7i qasse wursethan Xoossa shene gidikko ta inteko baana mala Xoossi taas oge doyana mala woossays. 11Inte minnana mala maaddiza Ayana imotethi ta intes gishanassinne intena ayfera beyanas laamotays. 12Hessika intenne tani issoy issara ammanon minettanassa. 13Ta ishato! Harason ammanontayta matan taas hanida mala inte matanka taas ooso ayfey bettana mala daro wode qoppadis shin hanno gakkanaas ta diggettada dizayssa inte erana mala koyays. 14Tamaridaytas gidin tamarontaytaska; eratasinne eeyatas ubbas ta bolla tamarsana accoy dees. 15Intes Oroomen dizaytassikka ta mishiraachcho qaala yootanas ta amottizay hessassa. 16Ammanzayti wuri attana mala Xoossa wolqa gidida gish ta mishiraachcho qaalan yeelatikke; hessikka koyro Ayhudatas kaallidi Ayzaabetassa. 17“Xilloy Xoossa ammanon dees” geetettidi kase xaafettida mala Xoossa xilloteth mishiraachcho qaalan qoncinna; he xillotethi koyroppe wurseth gakkanaas ammanon hanana. 18Tuma ba iitatethaninne makalan tucci oykkizayta iitatetha bollanne ista makalatetha ubba bolla Xoossa hanqoy saloppe qoncana. 19Isti eranas bessizazi Xoossi wursi istas qoncisida gish isti Xoosse eranaas qonce. 20Alamey medhetosoppe haa simmin asa ayfen beetti eronta Xoossa hanotethi hessikka izas diza merna wolqaynne Xoossatethay izi medhdhida medhetethan qoncen beettees. Hessa gish asay shiishana gaasoy deenna. 21Isti Xoosse erikkoka iza Xoossatetha mala bonchibettenanne galatibettenna. Gido attin ista qofay mela go7ay bayndazi gididessinne yuushi qopponta mala ista woznay dhumides. 22Isti bana “Era” gizayta gidikkoka eeyata gidida. 23Merna Xoossa boncho hayqqiza asaninne kafotan; mehetaninne biitta bolla gooshettiza medhetethatan misatissidi laammida. 24Hessa gish Xoossi ista ba giddon issoy issara barka ba asatethan tuna ooso ooththana mala geeshshatethi baynda laymatethas aaththi immides. 25Isti Xoossa tumateth wordon laammida; medhdhida Xoossa aggidi medhetethas goynnidanne istas ooththida. Medhdhida Xoossi izi mernas galattettidayssa. Amiin. 26Hessa geedon Xoossi ista yellachiza amotethas aaththi immides. Isti macasati banara zin7anas bessontaytara zin7ana mala bana aaththi immida. 27Hessathoka attuma asay baasi bessiza macasatara zin7anas bessishin addey addera zin7anas amon xuugetidi macasatara zin7iza mala addey addera zin7idi pala miishi ooththida. Heytanti barka ba ooththida iita oosozas bessiza qixaate ba bolla ehida. 28Qasseka isti ba qofara Xoosse eroy nuna maaddenna gida gish isti ooththanas bessontayssa ooththana mala Xoossi ista go7onta qofas aaththi immides. 29Ubba baggara makalanne iitateth, yiiqenne iita ooson xalala kumida; qanatetethan, shempo wodhon, ooshan, baleththoninne genen kumidayta qasseka zigirzayta gidida. 30Asa sunth moorizayta, Xoossa ixizayta, as cayzayta, otoranchatanne ceeqqettizayta gidida, ubba wode iita ooththanas oge koyizayta, bana yelidaytas azazettontayta, 31yushi qoppontayta, gida qaala zaari laallizayta, asas mishetontayta; menxe iitata. 32Hessa “Ooththizayti wurikka hayqqanas bessees” giza Xoossa woga isti erishe heytanta baasi ooso xalala gidonta hessathoka ooththizaytaka minthethetes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\