Oroome 10

1Ta ishato! Isra7eele nayta gish ta amoynne ta Xoosse woossizay isti dhayonta attanassa. 2Isti Xoossa yo7os mishetizayta gididayssa ta ista gish markattana dandayays; ista mishetethi gidikko eratethan gidenna. 3Xoossi as xillisiza oge eronta aggidi ba xillotethas oge kaallida attin Xoossa xillotetha oge kaallibettenna. 4Ammaniza asa ubba xillisanas Kirstoosi woga ubba polides. 5Musey woga baggara beettiza xillotetha gish erisishe “Hayta wogata poli ooththizadey ha wogatan daana” gizayssa. 6Ammanon beettiza xillotethi qasse hizgees “Ne woznara pude salo oonee kezanay? gooppa” hessatho guussi Kirstoosa saloppe duge ha wothana guussa. 7Woykko “ ‘Duge ciimman oonee wodhdhanay?’ Gooppa!” hessikka Kirstoosa hayqoppe buro denthana guussa. 8Gido attin qaalay ay gizee? “Qaalay ne achchan dees.” Ne duunaninne ne woznan dees. Nuni ammano gish sabakiza qaalay hayssa. 9Neni ne duunara “Yesusi Goda” gaada markattikko Xoossi iza hayqoppe denthidayssa ne woznan ne ammanikko attana. 10Neni xillanay woznan ammanikkonne attanay ne duunara markatiinna. 11Geeshsha Maxaafay giza mala “Izan ammanizay wurikka yeellatenna.” 12Ayhudata giddoninne Ayzaabeta giddon dummateththi deenna; issi Goday ubbaska Goda; iza woossizayta gujji anjees. 13“Goda sunth xeygizayti wurikka attana” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafetides. 14Histin iza ammanontayti iza wozgi xeeyganee? Qasse iza gish siyonta dishe wosti ammananee? Saabakey baynda dishin wosti siyanee? 15Kiitetonta wosti sabakandetoo? Hessika “Mishiraachcho qaala ekkii yizayta yuussi ay mala lo7o” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala hanides. 16Gido attin siyidayti wurikka Mishiraachcho qaala ekibettenna; Isayaassi “Godo nu yootidayssa ooni ammanidee?” gida mala hanides. 17Hessa gish ammanoy beettizay yootiza qaala siyethanna. Yootetiza qaalaykka Kirstoosa gish yootiza qaalappe. 18Gido attin asay siybeneshaa? gaada ta oychays; tumappe asay siydes; Geeshsha Maxaafan xaafettida mala “Ista qaalay biitta ubbaninne alame gaxa gakkanaas siyetides.” 19Ta qasseka oychays; Isra7eele nayti qaala eribeteneshaa? Koyro Musey istas “Ta dere gidontaytan ta ista amosisana; yuushi qopponta deretan ta ista yiillochana” gides. 20Isayaassikka xalatethan “Tana koyontaytas ta bettadis; tana oychontaytas tana qoncisadis” gides. 21Isra7eele gish qasse “Taas azazetonta derekkonne taas eeno goonta derekko kumeththa gallas ta kushe micadis” gees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\