Oroome 11

1Histin Xoossi ba dereta yeggi aggidee? Gaada ta oychays; mulekka aggibenna; takka ta baggara Biniyaame zarike, Abrahaame zereth gidida Isra7eele asa. 2Xoossi koyroppe ba erida dereza yeggibenna. Elaassi Isra7eele nayta bolla mooto Xoossakko wosti shiishshidakkonne Geeshsha Maxaafay iza gish ay gizakko inte ereketii? 3“Godo! Isti ne nabeta wodhida. Nees yarshizasotakka laallida. Qasse tani tarka attadis. Tanaka wodhana geetes” gides. 4Xoossi izas “Ba7aale geetettiza Eeqas goynontayta laapun shi as tani taas ashshadis” gi zaarides 5Hessa malaka ha7i ha wodezanka Xoossa kiyatethan Isra7eele asappe dooretti attida guuthati deettes. 6Histin hessi Xoossa kiyatethan gidikko asa ooson gidenna. Asa ooson gididakko Xoossa kiyatethi kiyateth gidenna. 7Histin ay gaanee? Isra7eele nayti lo7ethi koyidayssa demmibettenna. Xoossan doorettidayti gidikko demmida. Hanko attidayta woznay muumides. 8Kase “Ista ayfey xeellonta mala, ista haythayka siyonta mala Xoossi hanno gakkanaas istas doccissiza Ayana immides” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala. 9Dawuteykka “Ista maadday ista oykiza narxanne yarde; istas dhuphizazinne qixaate gido. 10Ista ayfey xeellofo; goozzetto; ista zokkoy mernas kuunno” gides. 11Ane qasse ta zaara oychays; Isra7eele asay nam7antho kundethafe dendennee? Dendana. Harappeka Isra7eele nayta qanatissana gish ista mooro gaason atotethi Ayzaabetas gakkides. 12Gido attin qasse ista mooroy Ayzaabetas anjo gidides. Ista kundethikka qasse Ayzaabetas anjo gidikko isti simmi attidakko ay mala gita anjo gidandeshin! 13Ayzaabeto! Ta intes yootays, ta Ayzaabetas kiitettidade gidida gish ta oosoza minnada polana. 14Hessika ta bagga asati amozana mala denthethada istafe guutha asata ashshanas ufayssa ooththays. 15Xoossi ista aggida Ayzaabeti Xoossara giigikko Xoossi Isra7eele nayta zaaridi ekkiza wode intes aazi hanana misatizee? Hessa guussi “Hayqoppe dendides” guussa mala. 16Koyro bukeesoy lo7o gidikko hanko izappe oosettizays wurikka lo7o gides. Hessathoka issi mitha xaphoy lo7o gidikko hanko iza bolla diza haggatikka lo7o gidettes. 17Keeththa matan diza wogara mitha haggata malati inte meqqi wodhdhin hanko woran diza wogara mithata misatiza Ayzaabeti inte kichchosan gididi inte haaronne inte anjo shaakki ekkizadenta gidikko; 18heyta he meqqi wodhdhida haggata bolla otoretofa. Inte ista bolla otoretikko qasse hanno woznan woththite. He mitha tookkiday nena gidakka. Mithay nena tookkides attin. 19Histikko “He haggati meqqi wodhdhiday nuni isti kichchosan gelana malassa” goonta aggeketa. 20Tumu gideta shin isti meqiday ammano paceppe dendidayssanna. Inte qas ammanon eqideta. Babbite attin otoretofte. 21Xoossi koyroppe diza haggatas mishetontade gidikko inteska mishetenna. 22Hessa gish Xoossa kiyatethinne iza menxe iitatetha ane xeella. Iza menxe iitatethay kundidayta bolla. Iza kiyatethay qasse inte iza qadhetetha garsan diza wode gakkanaas xalala. Hessi baynda aggikko inteka qanxettana. 23Isti ammanonta minni eqidasoppe simmikko kase baso simmi gelana. Xoossika ista zarsi gelthana dandayes. 24Inte bazzo wogara mithafe qanxetidayti kase inte medhetethafe gidonta lo7o mithan inte gelana dandayikko koyroppe ba medhetetha haggata gididayti heyti kase iza bolla diza wogara mithan simmi geloy istas waani hannenee? 25Ta ishato! Inte cinca as gididayssa intes misatonta mala hayssa gido xuura yo7oza inte eronta attana mala ta koyikke. Hessika Ayzaabetappe xeeygetidayti wuri ammanana gakkanaas Isra7eele nayta woznay muumides. 26Hessa gish Isra7eele nayti wurikka attana. “Ashshizaddey Xiyooneppe yaana; Yaqoobeppeka iitateth diggana. 27Tani ista nagara wursa dhayssidappe guye ta istara caaqon geliza qaalay hessa” geetettidi kase Geeshsha Maxaafan xaafettida mala hanides. 28Intes Ayzaabetas Mishiraachcho qaalay gakkana mala Isra7eele nayti Xoossan ixettida as gidida. Gidikkoka kase dooro mala gidikko ba aawata baggara isti dosettidayta. 29Xoossi dooridappenne ba kiyateth immidappe guye ba ooththida miishan simmidi modhetenna. 30Inteka kase azazettontaytakko! Isti azazettonta ixin ha7i intena maaridayssatho; 31Xoossi intena maarida geedon istika maarettana mala ha7i azazettontayta gidida. 32Xoossi wursikka maaranas asi wurikka azazettonta mala gordides. 33Xoossa duretethay, aadho eratethaynne iza eratethay ay mala ciimma! Iza pirday ay malakkonne paacetenna. Izi aadhdhida geedoyka eretenna. 34“Goda wozna eriday oonee? Izas zore immiday oonee? 35Xoossi zaari immana mala izas tal7e immiday oonee?” geetetti xaafettida mala. 36Wurikka izappe, izan, izassa; izas bonchoy mernappe mernas gido! Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\