Oroome 13

1Ay assikka bana ayssiza daannatas haarettanas bessees. Xoossafe imettonta dishin daannatethi deenna. Ha7i diza daannati Xoossafe daannattidayta. 2Hessa gish daanna bolla makaliday Xoossa woga bolla makalees. He makalizaytikka ba bolla pirda eheetes. 3Dere ayssizayti iita ooththizayta babisettes attin lo7o ooththizayta babisettenna. Ne dere aysizades babbonta aggana koyay? Histikko lo7o ooththa; izikka nena galatana. 4Izi nees lo7o ooththanas Xoossa oosancha. Gido attin ne iita ooththida gidikko izas babba. Gaasoyka izi mashsha coo mela gixxibenna; izi iita ooththizade qaxayanas Xoossa oosancha. 5Hessa gish iza qixaates babo xalala gidonta ne qofanka daannattizades azazettanas bessees. 6Inte giira immizay hessassa. Ayssizayta hessa he oosoza bolla Xoossi ista woththides. 7Istafe issas issas bessizayssa immite. Giira immana bessizaytas giira immite; qaraxa qanxanas bessizaytas qaraxa qanxite; babbanas bessizaytas babbite; bonchanas bessizayta bonchite. 8Inte garsan issoy issara siiqetethafe attin oona bollaka accoy dooppo. As siiqiza asi izi woga polides. 9“Laymatoppa, wodhoppa, amottofa” gizaytinne hara azazoti diikkokka “As ubbakka ne mala siiqa” giza hanno issi wogan wurikka kuuyettides. 10Siiqoy asa bolla iita ooththenna; hessa gish siiqoy woga ubbas kuushsha. 11Hayssa wodeza caddi xeelidi hessa ooththite. Ha7i hanna inte dhiskofe dendiza wode. Nu kase ammanosappe haa simmin ha7i nuus attiza wodey matides. 12Qamay aadhdhin wontana gees. Hessa gish ane nu dhuma ooso wora yeggidi poo7o ola miishi may7os. 13Gallassara hammuttiza mala ane wogara hammuttos. Magulthaninne mathon gidoppo; layma amoninne layman gidoppo; qanatetethaninne palaman gidoppo. 14Hessa aggidi Yesus Kirstoosa may7ite. Asho amo polanas qoppofte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\