Oroome 15

1Nuni ammanon minnidayti hanko ammanon minnotayta meto tookkanas bessees attin nu xalla ufayetizayta gidanas bessenna. 2Nuni wurikka hara asi ba ammanon minnana mala iza go7izazinne ufaysiza miish ane ooththoos. 3Kirstoosi bana ufaysibenna; harappeka “Asay nena cayida cashshay tana gakkides” geetetti kase Geeshsha Maxaafan xafetidaysi poletides. 4Nuni Geeshsha Maxaafatappe demmiza dandayaynne minotethi nuus daana mala koyroppe xaafettidayssi wurikka nu izappe nuus timirte demmana mala xaafettides. 5Minotethinne dandaya immiza Xoossi inte Yesus Kirstoosa kaallishin intes inte giddon Ayana issifeteth immo. 6Hessika inte issi woznaninne issi duuna gididi nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossa bonchanassa. 7Hessa gish Xoossi intena Xoossa bonchon mokki ekkida mala inteka issoy issa ufayssan mokki ekkite. 8Kase aawatas imettida hidota qaala polanas Xoossa tumatethi erettana mala Kirstoosi Ayhudatas ooththizade gididayssa ta intes yootays. 9Hessathoka Ayzaabeti iza maarotetha gish Xoosse galatana mala; hessikka “Ta nena dere giddon galatana; ne sunthaska galata yeth yexana” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala. 10Qasseka “Ayzaabeto! Inteka Xoossa deretara ufayetite” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafetides. 11Nam7anthokka “Ayzaabeti inte wurikka Goda galattite; derey wuri iza sabbite” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettides. 12Hessatho Isayaasan “Ba dere asa bolla kawotiza Iseeye nay yaana. Alame asa ayssizaddey dendana; istika izan ufayettana” gees. 13Inte izan ammaniza gish hidota Xoossi intenan ufaysinne saroteth kuntho. Hessika Xillo Ayana wolqa hidota intes daranassa. 14Ta ishato! Inte lo7etethan; erateth ubban kumidaytanne harata zoranas eray dizayta gididayssa ta addafe shaaka eradis. 15Ta Xoossafe ekkida imotetha gina qasseka intena qofisanas issi issi yo7ota xalatethan intes xaafadis. 16Hessa he kiyatethay imettiday tani Xoossa Mishiraachcho qaala hanko deretas yootana mala; qasseka Qeese mala gidida Yesus Kirstoosas ooththanassa; hessa gish hanko dere asay Xillo Ayanan dummatidi Xoosse ufaysiza yarsho gididi shiiqana mala ooththays. 17Hessa tani Xoossas ooththiza gish Yesus Kirstoosan ceeqqettays. 18Ta yootidayssaninne ta ooththidayssan hanko dere asay Xoossas azazettana mala Kirstoosi tanan gididi ooththidazappe attin hara haasayana xalikke. 19Hessika haniday Xillo Ayana wolqan malatata baggara hanides. Hessa malanka Yerusalameppe Ilwaqoore gakkanaas ta Kirstoosa Mishiraachcho qaala sabakadis. 20Hara asi kase ooththidason ta gelonta mala gaada kase Kirstoosa sunthi xeeygeti erontason Mishiraachcho qaala sabakanayssi taas amo. 21Harappeka “Iza gish istas yootetontayti iza beyana; siyi erontayti haasa7ana” geetetti kase Geeshsha Maxaafan xaafettida mala hanides. 22Hessa geedon ta inteko boonta mala daro wode diggettadis. 23Ha7i qas taas haan oosoy baynda gish daro laythatappe haa simmin intena beyanas ta daro laamotadis. 24Hayssa ta qofa tani Ispene biza wode polanas qoppays. Heera aadhdhashe intena beyanassinne intenara guutha wode gam7ada laamota aaththida mala inte tana maaddana gaada hidota ooththays. 25Ha7i qas ammanizaytas imettiza maado gish ekkada Yerusalame bays. 26Gaasoyka Maqidooniyaninne Akaayan diza manqota maaddana dendides. 27Hayssa ha maadoza isti ba dosan immiday isti ooththanas bessiza gishassa; Ayzaabeti Ayhudatara issife Ayana anjo ekkizayta gidikko istika baasi diza biitta anjon Ayhudata maaddanas bessees. 28Hessa gish hayssa shiiqida maado miisha Yerusalame immidappe guye inte achchan ta Ispene baana. 29Ta he inteko bashe intes Kirstoosa anjo kuntha eka baanayssa ta erays. 30Ta ishato! Tani Xoossa woossan baaxetiza mala inteka tanara baaxettana mala ta intena Goda Yesus Kirstoosaninne Xillo Ayana siiqon woossays. 31Tani Yuhudan diza ammanonta asa kusheppe attana malanne Yerusalamen diza ta ooththoykka heen ammanizayta achchan ekettana mala taas woossite. 32Hessika Xoossa shene mala he inteko ta ufayssara baana malanne intenara issife shempana mala. 33Sarotetha Goday intenara ubbatara gido. Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\