Oroome 16

1Kinkira7oose Woosa Keeththan ooththiza ammanettida micheyo Pebeeno intes hadara gays. 2Ammaniza asas bessiza mokko inte izo Goda sunthan mokki ekkana malanne iza intefe koyiza ay miishanka inte izo maaddana mala ta intena qofisays. 3Kase tanara Goda Yesus Kirstoosas issife ooththida Phirsiqillassinne Aqilas ta sarokka gaththite. 4Isti ta gish hayqqana gakkanaas bana aaththi immida; tana xalala gidonta Ayzaabetappe ammanidaytikka ista galatetes. 5Ista keeththan diza ammaniza asaaka saro giite. Iisiyappe koyro Kirstoosan ammanida ta siiqoza Ephenexoose saro giite. 6Intes daro daaburidaro Maaramo saro giite. 7Tanara issife qashetida Andiraqonenne Yuniyase saro giite. Heytanti Hawaareta garsan lo7o sunthara dizaytanne Kirstoosa taappe kase ammanidayta. 8Tani Goda baggara daro siiqiza Philyaxone saro giite. 9Kirstoosa ooso tanara issife ooththiza Irobanoonenne ta siiqiza Senxakekka saro giite. 10Kirstoosan iza ammanoy paacetidi galattettida Exessenesses ta sarokka gaththite. Arsixabaloso asaska ta sarokka gaththite. 11Ta dabbo Herodiyaana saro giite. Godan diza Niriqaasoso asa saro giite. 12Godan gididi minotethan ooththiza macasata Tirofimoononne Xirofimoono saro giite. Godas ooson daro daaburidaris Kirstoosan tani izo siiqiza Xarsidis ta sarokka gaththite. 13Godan doorettida Ruufoones, taassinne izas aayo gididaris ta sarokka yootite. 14Asqeroonessi, Afilasoonessi, Heromeenessi, Phaxirobaanessi, Hermaanessinne istara diza ishata ubbatas ta sarokka gaththite. 15Filegoones, Yuuliyaas, Neeriyassinne iza micheys hessathoka Alxoones, istara diza ammanizaytaska ta sarokka gaththite. 16Issoy issa yeeri yeer ekkidi saroketite. Kirstoosan ammaniza Woosa Keeththa asay wurikka intena saro gees. 17Ta ishato! Asa garsan shaaketethi medhizaytappenne inte tamarida timirta ekkonta ixon intes dhuphe gidiza asatappe inte naagetite. 18Heytanta mala asati Yesus Kirstoosas ooththizayta gidonta ba qantha kaththa gish ooththizayta. Shugo qaalara haasayaninne wozna kiya asata baleththetes. 19Inte mishiraachcho qaalas azazettizayta gididayssa asi wuri siydes. Hessika tana daro ufaysides. Gidikkoka inte lo7o hanos cincata qasse iita oosos eeyata gidana mala ta koyays. 20Sarotetha Goday Xala7e eeson inte toho gars aaththi dincereththana. Goda Yesus Kirstoosa kiyatethi intenara gido. 21Tanara issife ooththiza Ximtoossi qasseka ta dabbo Luqiyoossi, Iyaasooneynne Susiphexiroossi intena saro saro geetes. 22Hayssa kiita xaafiday tani Xerixiyoossi intena Goda sunthan saro gays. 23Taninne hayssan diza kumeththa Woosa Keeththa asay mokki ekkiza Gayiyoossikka intena saro gees; katama miishsha oykkiza Erisxoossinne nu isha Qo7axiroossi intena saro geettes. 24Goda Yesus Kirstoosa kiyateth intenara ubbatara gido. Amiin. 25Tani yootiza Mishiraachcho qaalay Yesus Kirstoosa gish yootetiza kiitaynne beni wodeppe doommidi qotan gam7idi ha7i qasse qoncida tuma xuura baggara izi intena ammanon essanas dandayees. 26Ha7i qasse hayssi tumay qoncides. Merna Xoossa azazon wurikka ammanidi azazettana mala nabeta maxaafa baggara dereti wurikka iza erana mala hanides. 27Izi xalala era gidida Godas Yesus Kirstoosa baggara merna bonchoy izas gido. Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\