Oroome 2

1Hessa gish neno hara bolla pirdizaysso neni ta hanni geedon ooththadis giza gaasoy nees deenna. Ne hara asa bolla pirdizayssan nerka nees kunane ekkaasa. Gaasoyka hara asa bolla ne pirdizayssa nekka zaarada iza ooththiza gishassa. 2Hayta malata ooththiza asata bolla Xoossa pirday likke gididayssa nu eroos. 3Hessa gish ne asa bolla pirdashe he ne pirdizayssa zaara ooththizade gidikko ne Xoossa pirdafe kessa ekka attana nees misatizee? 4Woykko Xoossa kiyateth nena maarotethakko kaalethizayssa shaaka eronta dashe iza gita kiyatethanne iza dandaya duretetha ne leqqay? 5Gido attin neni ne wozna muumetethaninne maaroteth koyonta ne wozna geedon tuma Xoossa pirday qonciza wode Xoossa hanqo gallassas ne bolla daro hanqo shiishasa. 6Xoossi issas issas iza ooso mala immana. 7Lo7o ooso aggonta ooththidi boncho sabanne merna de7o koyizaytas merna de7o immana. 8Gido attin barka bana dosizaytassinne tuma aggagidi iita kaallizayta bolla pirdaynne hanqoy gakkana. 9Iita ooththiza ay asa bolla koyro Ayhuda asa bolla kaallidi Ayzaabeta bolla waayeynne metoy gakkana. 10Gidikkoka lo7o ooththizades oonaska Ayhuda asas gidin Ayzaabetas sabay, sarotethinne bonchoy gidana. 11Xoossi oonakka shaakki maaddenna. 12Kase wogay eqonta wode nagara ooththida asay wurikka wogay baynda dhayana; wogay eqi simmin nagara ooththidayti wogan oyketidi pirdettana. 13Ayssi giikko Xoossa achchan xillo geetettizayti eqqida wogas azazetizaytappe attin woga sisi siyizayta xalla gidetenna. 14Wogay baynda Ayzaabeti wogay yootizayssa coo mela hanotethafe eridi ooththishin istas wogay baynda aggikkokka istas medhetetha wogay diza gish isti ba ooththanayssa ereetes. 15Ista woznay istas markattiza gishshinne ista qofay ista mootiza gish qasseka ista maaddiza gish wogay yootizay ista woznan xaafettidayssa ereetes. 16Hessika ta Mishiraachcho qaalan tamarsiza mala Xoossi asa woznan qotetidayssa Kirstoosa baggara pirdiza gallassan qoncisana. 17Ne nena Ayhuda as giikko wogan ammanettasanne nees Xoossara diza issifetethan ceeqqettasa. 18Woga kaalliza gish Xoossa shene erada kumeth gidizaz shaaka erida gidikko, 19ne qooqeta kaaleththizade; dhuman dizaytas poo7o gididayssa ne ammanettidade gidikko 20wogappe ne demmida eratethaninne tumatethan hanko erontayta zorizade, guutha nayta tamarsizade gidikko 21histikko neni harata tamarso agada ne hu7es aazas tamarikii? Ne hara asi kaysotoppa ga sabakashe nees kaysotay? 22Ne hara asay laymatonta mala yootashe nees laymatay? Nees eeqa ixasashin Xoossa Keeththa miisha bonqay? 23Nees wogan ceeqqettasa shin woga ne baggara ooththonta aggada Xoossa kawushshay? 24Hessika “Inte geedon Xoossa sunthi Ayzaabeta achchan cayeettes” geetetti xaafettida mala hanides. 25Ne woga naaga polizade gidikko qaxxaras go7ay dees. Ne woga ooththontade gidikko qasse ne qaxxaray coo hada. 26Qaxxaretonta dishe wogay gizayssa polikko qaxxaretidadera gina qoodetenee? 27Nees xaafettida wogaynne qaxxaray nees diikko diza woga ne naagontade gidikko hanko qaxxaretonta dashe wogas azazettiday ne bolla pirdana. 28Issadey coo mela sunthas asa ayfen ta Ayhuda as gidana giikko izi Ayhuda asi gidenna. Tumappe qaxxeretethi coo karera asho ayfen beettiza qaxxara gidenna. 29Gidikkoka issi asi Ayhuda as gidanas dandayizay izas gaaththa baggara Ayhuda as gidishinna. Qaxxaraykka qaxxara gidizay xaafettida woga xalala gidonta Ayanan woznappe gidida qaxxara gidikkokko! Hessa mala asi galata asappe gidonta Xoossafe demmees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\