Oroome 3

1Histikko Ayhuda as gideththas aaza go7ay dizee? Qaxxaray ay go7izee? 2Awarakka gidin go7ay daro. Harappe koyro Xoossa qaalay hadara Ayhudatas imettides. 3Istafe issi issades ammanoy baynda aggikko Xoossa ammanoteth diggizee? 4Mulekka diggenna! Asi wurikka wordancha q1 “Neni ne qaalappe dendidayssan tumancha; q2 pirdanka xoonizade gidaasa” hessatho geetetti xaafettida mala Xoossi qasse tumancha. 5Nu makala oosoy Xoossa xilloteth qoncen bessizayssa gidikko histin nu ay ganee? Coo asa woga mala palametanas Xoossi ba hanqo nu bolla ehizaysi nuus bessenna ganeyee? Hessaka ta gizay asatho qofanna. 6Tumappe hessatho hanenna. Hessatho haniza gidikko Xoossi alame bolla wosti pirdandee? 7Ta wordoteth Xoossa tumateth qoncisizayssan iza boncho gede gujizayssa gidikko histin ha7i gakkanaas wosti ta bolla nagarancha mala pirdetizee? giidi palamettana asi daana dandayees. 8Hessa guussi “Lo7oy yaana mala ane iita ooththoos” geettes giidi issi issi asati nu bolla woresizayssa mala. Hayta asata bolla gakkiza pirday tumu pirda. 9Histin nu ay giinoo? Nuni istafe aadhdhizonii? Mulekka aadhdhokko. Ayhudata gidikkoka Ayzaabeta gidikkoka wurikka nagarappe garsa baggara diza gish ta wursaka kasetada istas yootadis. 10“Xilloy oonikka deenna; issadeykka deenna. 11Yuushi qoppizadey baawa; Xoosse koyizay issadeyka baawa. 12Wurikka balettidanne issi bolla go7ontayta gidida. Lo7o ooththizay oonikka baawa; issadeykka deenna. 13Ista duunay doya diza duufo mala; ista duunay ubba wode baleththo haasayees; ista metershay shoosha marzera dees. 14Ista duunan qangethinne camo miish kumides. 15Ista tohoy suuth gussanas eesotes. 16Ista ogen dhayoynne laafateth dees. 17Isti sarotetha oge erettenna. 18Ista ayfeson Xoossas baboy baawa” geetetti xaafettida mala. 19Hessa gish duunay wurikka gordettana mala derey kumeth Xoossas zaaro immana mala wogay gizay wurikka wogappe giddora dizaytas gididayssa nu eroos. 20Hessa gish wogay nagaray aazakkone erisees attin woga naagon oonikka iza achchan xillo geetettanas dandayenna. 21Ha7i qasse woga kase nabeti izas markattidays wogappe karera gidida Xoossa xillotethi qoncides. 22Hessi Xoossa xillotethi Yesus Kirstoosa ammanon dummatethi baynda beettiza xillotetha. 23Gaasoyka asi wurikka nagara ooththides. Xoossa bonchoyka asa naas paccides. 24Asay Yesus Kirstoosi asa naa gish ooththida kiyatethafe dendidayssan coo mela xillides. 25Iza suuthan gidida ammanon nagarappe maarettana yarsho histidi Xoossi Yesusa shiishshides. Izi hessa ooththiday kasetidi poletida nagara qaxayonta dandayan aadhdhida ba xilloteth bessanasa. 26Izi hessa ha wodezan ooththiday ba xillotetha hessikka ba baggara xillo gidida Yesus Kirstoosan ammanizade xillisizayssa bessanassa. 27Histin nuni izan ceeqqettiza miishi aazi dizee? Aykko miishanka ceeqqettokko. Nu ceeqqettana gaasoy aazee? Woga naagiza gishee? Gidenna, ammanonna. 28Ay assikka ammanon attin woga naagon attontayssa nu geeshshi yootoos. 29Xoossi Ayhudata Xoosse xalalaa? Ayzaabetaska Xoosse gidenee? Ee Ayzaabetaska izi Xoossa. 30Qaxxaretidayssa ammanon qasse qaxxaretontayssakka he ammanonka xillisizaykka izi issi Xoossa xalla. 31Histin hessi hessa gidikko ammano geedon woga go7ay baynda miish ooththinoo? Mulekka hessatho hanenna; Woga nu minthana attin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\