Oroome 4

1Hessa gish qasse nu Abrahaamey hayssafe ay go7a demmide giinoo? 2Abrahaamey ba ooson xillidakko izi ceeqqettanazi izas deessko shin; izi Xoossa sinthan ceeqqettanas dandayenna. 3Geeshsha Maxaafay “Abrahaamey Xoosse ammanidesinne iza ammanoy izas xillotethan qoodettides” gees. 4Issadey ooso ooththikko izi ekiza miishay izas coo kiyateth imettizaz gidonta izaades ooso waaga gides. 5Gido attin ooso ooththonta nagarancha asi xillo kessiza Xoossan ammanizades iza ammanoy izas xillotethan taybetes. 6Dawuteykka xillotethi izades qoodetizay lo7o ooson gidonta asa gish, 7“Istas ista bala oosoy atto geetettidaytinne nagarappe maaretidayti anjettidayta! 8iza nagara Goday mulekka qoodontadey izi anjettidayssa!” gides. 9Ha anjozi qaxxaretidaytas xalalayee? Woykko qaxaretontaytassaraa? “Kase koyro nu aawa Abrahaame ammanoy izas xillotethan qoodettides” gidos. 10Histin waani izas hessatho qoodettidee? Izi qaxxaretidappe guyee? Woykko qaxxaretanappe kasee? Izas xillotethan qoodettiday izi qaxxaretanappe sinthanna. 11Izi kase qaxxaretanappe kase demmida xillotethay qaxxaras malata gidana mala xillotethas maatame ekides. Hessa gish qaxxaretonta ammanizaytas xilloteth qoodettanna mala ubbatas izi aawa. 12Izi qaxxaretidaytaska aawa; qaxxaretidaytas xalala gidonta nu aawa Abrahaamey kase qaxxaretanappe sinthe izas diza ammano geedo kaallizaytas ubbassa. 13Izi alame laattizade gidana mala Abrahaameynne iza zerethati ufaysa qaala ekiday woga baggara gidonta ammanon gidida xillotethana. 14Woga naagizayti laattizayta gidikko ammanos go7ay deenna; hidotayka coo hada gidanashin; 15wogay hanqo kaaleththes. Wogay bayndason wogappe aadhdheth deenna. 16Hessa gish hidotay ammanon yides. Hessika iza hidotay iza kiyatethan gidana malanne Abrahaame zerethas ubbas ammanettizayssa gidana mala hanides. Hessika wogan izayta gididaytas xalala gidonta ammanon Abrahaame nayta gididaytas ubbatassa. Izikka nuus ubbaska aawa. 17Hessika “Ta nena daro dere aawa ooththadis” geetetti xaafettida mala hanides. Izikka hayqqidaytas de7o immizaden bayndayssa qasse diza mala ooththizaden ammanida Xoossa sinthan izi nuus aawa. 18Kase izas “Ne zerethi hessatho hanana” geetettida mala aykko hidotayka baynda dishin Abrahaamey Xoossi hanana gidayssa ammanidi daro dere aawa gidides. 19Abrahaames yeletin xeetu layth gidichin Abrahaamey ba asatethay hayqetha mala gididayssanne Saaras yelo wodey aadhdhi bidayssa erishekka ammanon lepibenna. 20Gede gujjidi ammanon minnidi Xoossas boncho immides attin Xoossi gida qaala sidhibenna. 21Xoossi izas immida hidotay poletanayssa kumeththa woznappe ammanides. 22Hessa gish izas xillotethan qoodetides. 23“Izas xillotethan qoodettides” giza qaalay xaafettiday izas xalala gidenna. 24Gido attin Xoossi nu xillotetha iza baggara tayibiza nu Goda Yesusa hayqoppe denthidayssan ammaniza nuussara. 25Izi nu nagara gish hayqqanas aadhi imettides. Izi nuna xillisanas hayqoppe dendides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\