Oroome 5

1Histikko nuni ammanon xillida gish nu Goda Yesus Kirstoosa baggara nuus Xoossara saroteth dees. 2Hayssa ha ammanozan minni diza kiyatethan nuni geliday iza baggara gidida gish ufayssan Xoossa boncho gishetti ekizayta gidida gish nu ufayoos. 3Hayssan xalala gidonta nuna gakkiza waayenka ufayeettoos. Gaasoyka waayey dandayan gaththizayssa nu eroos. 4Dandayay paacen minoteth imees; paacen minoteth hidota imees. 5He hidotay qasse nuna yellachenna. Xoossi nuus immida Xillo Ayanan ba siiqo nu woznan gussida gish he hidotay nuna yellan gaththenna. 6Nu daburanchata gidi dishin Xoossa wodey gakkida mala Kirstoosi nu nagara gish hayqqides. 7Xillo asa gish hayqqana asi betanayssi daro metees. Lo7o asa gish hayqqanas xalana asi oonee erizay bettana dandayees. 8Gido attin nu buro nagarancha gidi dishin Kirstoosi nu gish hayqqides. Hessika Xoossi nuna siiqiza ba siiqo hessan bessees. 9Nuni iza suuthan geeyidayta gidikko harappeka iza baggara Xoossa hanqofe attana. 10Nu Xoossas morketa gidi dishin iza naaza hayqon izara giigidayta gidikko nu izara giigidappe guye iza naaza de7o baggara nuni paxidayssi waani keehi darene! 11Hessa xalala gidenna; qasseka nuni ha7i izara giiga demmida nu Goda Yesus Kirstoosa baggara Xoossanka ufays ooththoos. 12Hessa gish nagaray issade gaason duge ha alameza yida mala hayqoyka nagara gaason yides. Hayqoyka hessa baggara asa ubbakko yides. Hessas gaasoy asi wurikka iza baggara nagara ooththida gishassa. 13Wogay imettanappe kase nagaray biitta bolla dees shin wogay bayndason nagaray nagara gidenna. 14Gido attin Addameppe ha simmin Muse wode gakkanaas diza woden Addame mala woga menthidi nagara ooththontayta bollaka hayqoy kawotides. Addamey buro yaana Kirstoosas leemiso. 15Gidikkoka iza kiyatetha imotay asa qoho mala gidenna. Issadey mooridayssan daro asay hayqqikkoka Xoossa kiyatethaninne issi asi Yesus Kirstoosa kiyatethan yida imotay darotas keehi dari imettides. 16Qasseka Xoossa imotay issade baggara yida nagarappe beettida ayfe mala gidenna. Gaasoyka iza pirday issade nagara kaallidi pirda ekki yides. Iza imotay qasse daro qoho gaason xilloteth ehides. Hayqoy issade baggara kawotidayssa gidikko daro tirpa gidida Xoossa kiyatethinne xillotetha imota ekkidayti issade baggara hessikka Yesus Kirstoosa baggara xoondi de7on daana. 18Histikko issade qoho geedon pirday asa ubba bolla gakkida mala hessathoka issade xillotetha ooson as ubbas de7o immiza xillotethi beettides. 19Issadey azazettonta ixida gish daro asay nagarancha gidida mala issade azazetethan qasse daroti xillana. 20Wogay yiin mooroy darides. Gido attin nagaray daroyssafe bollara Xoossa kiyatethi keehi darides. 21Hessika haniday nagaray hayqo bolla kawotidayssa mala Yesus Kirstoosa baggara qasse merna de7oy bettana mala iza kiyatethi xillotethan kawotanassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\