Oroome 6

1Histin nu ay giinoo? Xoossa kiyatethi darana mala nagara gujji ooththinoo? 2Mulekka gidenna. Nuni nagaras hayqqidos. Histin hayssafe guye nu waani nagaran daanee? 3Nuni Yesus Kirstoosara issino gidana mala xammaqetidayti iza hayqon nu issife gidanas xammaqetidayssa hayssa inte ereketii? 4Hessa gish Kirstoosi ba Aawa bonchon hayqoppe dendida mala nunikka hessatho ooratha de7on daanas xinqaten hayqqidi izara moogetidos. 5Nuni hessa mala hayqon izara issino gidikko qasse denthanka izara issino gidoos. 6Hayssafe guye nu nagaras aylle gidonta mala nagara asatethay kichchana mala kase nu ceega asatethay izara issife kaqettidayssa nu eroos. 7Gaasoyka hayqqida asi nagarappe shempides. 8Nuni Kirstoosara hayqqidayta gidikko nu izara issife daanayssa ammanos. 9Kirstoosi hayqoppe dendida gish nam7antho izi hayqqontayssanne iza bolla hayqos wolqay bayndayssa nu eroos. 10Izi hayqqida wode issito wursi nagara gish hayqqides. Gido attin Xoossas paxa duus dees. 11Hessathoka inte nagaras hayqqidi Xoossas Yesus Kirstoosa baggara paxa dizayssa erite. 12Hessa gish iita ooththana koyiza iita asho qofa koydi hayqqida inte asatetha bolla nagaray kawotana mala ooththofte. 13Inte asateth iita ooso ooththiza miish ooththi nagaras haarisofte. Hessa mala ooththanappe hayqoppe gede de7on pinnida asata mala intena Xoossas haarisite. Inte asatetha xillotetha miisha mala Xoossas haarisite. 14Inte Xoossa kiyatetha garsan deeta attin woga garsan doonta gish intena nagaray haarenna. 15Histin ay ooththinoo? Woga garsan gidonta nuni Xoossa kiyatetha garsan diza gish nagara ooththinoo? Mule ooththanas bessenna. 16Inte intena aylle mala shiishshiza wode inte azazettizades aylle gididayssa ereeta. Hessathoka gede hayqokko efiza nagaras woykko xillotethako gaththiza azazetethas inte aylle gididayssa ereketii? 17Inte kase nagaras aylleta gidikko intes imettida timirtezas inte woznappe azazetida gish Xoossi galatetto. 18Inte nagarappe wozetidi xillotethas aylle gidideta. 19Hayssa ta asa qaalan intes qonccen yootizay inte yeletethan daburancha gidida gishassa. Inte kase wode inte asatetha aylletethasinne kaseppe aadhdhi iitana mala ooththi immeta shin ha7i qasse gede geeshshatethakko efiza xillotethas aylle histi haariste. 20Inte kase nagaras aylletidi diza wode inte xillotethafe mela attideta shin; 21ha7i qasse inte yellatiza miishatappe he wode ay go7a demmidetii? Hessa he hanoza go7ay hayqo. 22Ha7i qasse inte nagarappe wozetidi Xoossa aylleta gidideta. Hessika intena gede geeshshatethakko kaalethees. Wursethaykka merna de7o. 23Nagara waagay hayqo; gido attin Xoossa imotay gidikko Goda Yesus Kirstoosa baggara merna de7o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\