Oroome 7

1Ta ishato! Tani woga eriza asatas yootays. Wogay shempora paxa diza asa xalala haarizayssa inte ereketii? 2Issi macassi azina gelikko ba azinara iza wogan qashetizay azinay paxa diza wode gakkanaassa. Azinay hayqqikko iza macho gidiza wogappe anjettawus. 3Gido attin azinay paxa dishin iza hara azina gelikko layma geetettawus. Azinay hayqqikko qasse hara asi gelikko kase azina wogappe anjettadus attin “Layma” geetetuku. 4Hessa gish ta ishato! Inteka Yesus Kirstoosa asatetha baggara wogas hayqqideta. Inte hayqoppe dendida Kirstoosa bagga gidin nuni Xoossas ayfe ayfanassa. 5Nagarancha medhetetha shenen nu diza wode hayqos gathiza ayfe nu ayfana mala wogay dentheththida nagara amoy nu bolla ooththides. 6Ha7i gidikko kase nuna waaxi qachida wogas hayqqida gish he wogappe wozetidos. Hessika kase ceega wogan xaafettidayssan gidonta dishe ooratha Ayana ogen nuni ooththanassa. 7Histin nu ay giinoo? Ba hu7es wogay nagaraa? Mulekka gidenna. Woga baggara gidontakko nagaray azakkonne nu erokkokko shin; wogay “Amottofa!” goontakko amoy azakkonne tumappe ta erikke. 8Nagaray qasse wogappe kezida azazoy bessida ogen go7ettidi ta giddon dumma dumma iita amo dentheththides. Wogay yaanappe kase nagaray hayqqidaza. 9Wogay baynda kase tani paxa dayssishin wogay yiin qasse nagaray paxa gidides. Ta gidikko hayqqadis. 10As ashshana qofetida azazoykka hayqo ekii yidayssa eradis. 11Nagaray woga baggara beettida gaason go7ettidi tana baleththidesinne azazon wodhides. 12Hessa gish wogay ba baggara geeshsha. Azazoykka geeshsha; xillonne lo7o. 13Gido attin lo7os hanidayssi taas hayqos gididee? Mulekka gidenna. Gido attin nagaray ba nagaratethan erettana mala lo7o gidida hano baggara ta bolla hayqo ehides. Hessika nagaray azazo baggara kaseppe aaththi nagara darsides. 14Wogay Ayana yo7o gididayssa nu eroos. Ta qasse nagaras aylle mala bayzettida asa. 15Tani ta ooththizayssa erike. Ta ooththana koyizayssa ooththa erike shin ta ixiza miish ooththays. 16Ta ooththana koyonta miish ooththiza gidikko wogay lo7o gididayssa ta markatays. 17Hessa ooththizay tana gidonta ta gaaththan diza nagaray ooththes. 18Tanan hessikka nagarancha gidida ta medhetetha giddon aykko lo7o miish bayndayssa ta erays. Lo7o ooththanas taas amoteth dees shin pola ooththa erikke. 19Ta ooththizay ooththana gaada koyiza lo7o ooso gidenna. Gido attin ta ooththana koyonta iita ooso ooththays. 20Tani ooththanas koyontayssa ooththiza gidikko hessa ooththizay tana gidonta ta giddon diza nagara. 21Hessa gish hayssi wogay ooson dizayssi taas gelides. Hessika tani lo7o ooththana koyaysishin iita ooththays. 22Tani ta gaaththara Xoossa wogan ufayetays. 23Gido attin ta asatetha giddon ooththiza nagara wogay tana qachi oykidi ta qofa wogara olettiza hara wogay ta asatetha giddon ooththishin beyays. 24Ta ay mala laafa asee! Hayssa hayqos imettida asatethafe tana ashshanay oonee? 25Nu Goda Yesus Kirstoosa baggara galatay Xoossas gido. Histikko tani ta baggara ta qofan Xoossa wogas aylle gidashe tani ta medhetetha wogan nagara wogas aylle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\