Oroome 8

1Hessa gish Yesus Kirstoosa ammanizayta bolla pirday deenna. 2Gaasoyka de7o Ayana wogay Yesus Kirstoosa baggara nagarappe ista geeshida gishassa. 3Nagarancha ashoppe dendidayssan wogay polanas dandayontayssa Xoossi ba naaza nagarancha asa leemison nagaras yarshettana mala yeddidi polides. Histidi nagara iza ashon pirdides. 4Hessika nuni ashon gidonta Ayanan simeretiza nuuppe wogay koyiza xillotetha polanassa. 5Asho shene mala daana koyiza asata woznay ashoy koyiza miishan shempees. Ayana shene mala dizayti qasse ba wozna Ayanay koyiza miisha bolla wothetes. 6Ashos xalala qofay hayqo gidishin Ayana yo7os qofay gidikko de7onne sarotetha. 7Nagaras haarettiza woznay Xoossara oosha. Gaasoyka izi Xoossa wogas haarettennanne haarettanas dandayenna. 8Asho shene mala diza asatikka Xoosse ufayssas dandayettenna. 9Inte qasse Xoossa Ayanay intenan diza gidikko ashon gidonta Ayanan deeta. Kirstoosa Ayanay iza bolla bayndadey Kirstoosas gidenna. 10Kirstoosi inte giddon diikko qasse inte asatethay nagara geedon hayqeth gidikkoka inte Ayanay qasse xillotetha gaason de7on dees. 11Yesusa hayqoppe denthida iza Ayanay inte bolla diza gidikko Kirstoosa hayqoppe denthidayssi inte giddon diza iza ayanay hayqqanas diza inte asatethas de7o immana. 12Hessa gish ta ishato! Hessika hananay dosan gidenna shin nu asho shene mala daanas ashos gidokko. 13Asho shene mala diza gidikko inte hayqqana; asho ooso iitaza inte Ayanan wodhikko inte de7on daana. 14Xoossa Ayanan kaallizayti isti Xoossa nayta. 15Inte ekkida Ayanay zaaridi intena aylletethan haariza ayana gidonta “Nu Aawawu” gi xeygisiza natetha Ayana ekideta. 16Nuni Xoossa nayta gididayssa; he Ayanay ba baggara nu ayanara issife nuus markatees. 17Nuni Xoossa nayta gidikko iza laattizayta. Nu Kirstoosa bonchoza laattizayta gidana mala addafekka izara iza metoza gishettizayta gidikko nu Xoosse laattizayta; Kirstoosarakka issife laattizayta. 18Ha7i nu ekiza waayey buro nuus sinthan giigi uttida bonchozara gaththi xeellishin aykkokka gidenna gays. 19Medhetethay wurikka Xoossa nayti qoncanayssa laamotethan naagon dees. 20Medhetethi wurikka mela hada gidana mala pirdetides. Hessika ba dooron gidonta sinthafes haarettana mala izi ba shene mala haarisida gishassa. 21Hessika medheteth wurikka dhayssa aylletethafe wozetidi Xoossa naytas gidida gede bonchettida shene mala dizaso gakkanaassa. 22Ha7i gakkanaas medhetethi wurikka daro waayen miixatishe dizayssa nu eroos. 23Iza xalala gidonta koyro Xillo Ayana imota demmida nunikka nu asatethay attana; nu iza naa gidanayssakka laamotishenne woznara miixattishe doos. 24Hayssa ha hidotan xalala attidos. Hidotay qasse ayfen beettiza miish gidikko buroppe naagiza miish gidenna; ha7i ba ayfen beyiza miishi buroppes naagiizay oonee? 25Gido attin nuni buro nu ayfen beyonta miish hidotan naagizaz gidikko saletay baynda naagoos. 26Hessathoka qasse nu daaburishin Ayanay nuna maaddes. Nuni woossa wosti woossanakkone eronta gish Ayanay nuni qaalan qoncisanas dandayettonta qaalara nuus woosses. 27Nu wozna paaci eriza Ayanay izi Ayana qofa eres. Gaasoyka Ayanay Xoossa shene mala ammaniza asas nuus woosses. 28Xoossi bana dosizaytassinne iza shene mala xeeygetidaytas ubbas ooththiza miish wursikka lo7os ooththizayssa nu eroos. 29Xoossi kaseppe ba erizayta isti iza naaza misatana mala kasekka doori woththides. Hessika daro ba ishata giddofe izi bayra gidanassa. 30Kase koyroppe ba dooridayta ista xeygides. Qasseka xeygidayta xillisides. Ba xillisidaytakka bonchides. 31Histin hessa nu ay giinoo? Xoossi nunara gidikko nunara eqetanas dandayizay oonee? 32Ba naazas mishetonta nu gish aaththi immiday iza. Histin ubba miish nuus izara kiyatethan wursi aazas imenee? 33Xoossi dooridayta mootizay oonee? Xillisizay Xoossa. 34Histin pirdizay oonee? Hayqqidi hayqoppe dendidi Xoossa ushachchan uttida Yesus Kirstoosi nu gish gaannates. 35Nuna Kirstoosa siiqoppe shaakanay oonee? Metoyee? Waayee? Woykko goodeteththee? Woykko gafaa? Woykko kallotethee? Woykko qopponta gakkiza metoyee? Mashshaa? 36Hessika kase “Ne gish nu shukettiza dorsa mala qoodetidos. Gallas kumeth ne gish nuni hayqora baaxettana” geetetti xaafettidayssa mala. 37Nuna aazika izappe shaakenna. Hayssa ubban nuna siiqidayssan xoonizaytappekka nu aadhdhos. 38Hessa gish hayqo gidin, de7o gidin, kiitanchata gidin, woykko ha7i diza miish gidin, buro yaana miish gidin, woykko ay wolqama gidin, 39dhoqa gidin woykko ziqa gidin, woykko ay medheteth gidin Goda Yesus Kirstoosa baggara nuus diza Xoossa siiqoppe nuna shaakana dandayiza miishi bayndayssa ta shaaka eradis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\