Oroome 9

1Ta Yesusa sunthan tumu gays; wordotikke; ta woznaykka Xillo Ayana baggara taas markatees. 2Taas woznappe kichchonta gita qofaynne miishay dees. 3Ta dabbota gish ta qangetadanne Kirstoosappe shaaketada wora wodhdhidakko dosays. 4Istika Isra7eele nayta; isti Xoossa naa gidana mala Xoossa bonchoynne caaqo qaalay, wogaynne Xoossa Keeththa woga hidotay istas imettides. 5Kase Aawatikka ista bagga Kirstoosi ista zeretha zarken qoodetes. Izikka ubbafe bolla gidida mernas galattettida Xoossa. Amiin. 6Gido attin hessa guussi Xoossa qaalay attides gussi gidenna. Isra7eeleppe yeletiday wuri Isra7eele as gidenna. 7Abrahaameppe yeletidayti izappe yeletida gish wurikka iza nayta gidettennashin “Ne zereth Yisaaqa baggara xeeygettana” geetettida mala hanides. 8Hessa guussikka Xoossa naa geetettidayti isti ashon yelidayta gidettenna; gido attin naa gidanayti hidota qaalan yooteti uttidayta. 9“Yiza layth hanni wode ta ha simmana; Saaraykka nees attuma naa yelana” geetetidi izas hidota qaalay imettides. 10Hessa xalalaka gidenna. Irbiqa nayti issade naakko! Izikka nu aawa Yisaaqa. 11Menteti yeletidi buro iita woykko lo7o ooththonta dishin Xoossa qofay minnana mala, 12ooson gidonta xeygidayssafe gidida gish “Bayray kaalozas haarettana” geetettidi Irbiqas yootetides. 13Hessika “Ta Yaqoobe dosadis; Eesawe ixadis” geetetti kase xaafettida mala hanides. 14Histin nu ha7i ay giinoo? Xoossi bessonta ogera maaddi erizee? Mulekka maaddi erenna. 15Xoossi Muses “Ta maarana koyidade maarana; ta mishettana koyizadeska mishettana” gees. 16Hessa gish asi koyda mala gidonta woykko asa daburan gidonta Xoossi maarida mala hanees. 17Geeshsha Maxaafay Faaroone “Ta wolqay ne bolla bettana malanne ta sunthi biitta ubba bolla yootettana mala ta nena hayssas denthadis” gees. 18Hessa gish Xoossi maarana koyizade maarees. Iza wozna muumisana koyizade wozna muumises. 19Intefe issadey “Histin hanoy hessa mala gidikko nuna hanno gakkanaas aazas waayssizee? Gaasoyka iza shene diggana dandayizay oonee?” gaada ne oychonta aggaka. 20Gido attin Xoossas zaaro zaara immizay ne oonee? “Oosetida miish zaaridi ooththidayssa ne tana aazas hayssatho ooththadii?” gi erizee? 21Urqa medhizadey he urqafe bagga bonchos bagga qasse coo hiraaysso oosos medhanas iza shene gidenee? 22Xoossika ba hanqo besanasinne ba wolqa erisanas koydi iza hanqo qoncisizayta, dhayanas giigettidayta dhayssonta aggagikkochi! 23Koyro bonchos giigissida iza maaroteth bessizaytaas iza boncho duretethay erettana mala izi ooththanassa. 24Xeeygidadey Ayhudata baggafe xalala gidonta Ayzaabeta baggafe gidida nunakka ashshonta xeygides. 25Hose7e maxaafan “Ta dere gidontayta tani ‘Ta dereta’ ga xeeygana; dosettontayta ista ta ‘Dosettidayta’ gaada xeeygana. 26Qasseka ‘Inte ta dere deekketa’ geetetti yootetidason heenka ‘Isti de7o Xoossa nayta’ geetetti xeeygettana.” 27Isayaassikka Isra7eele nayta gish “Isra7eele nayta qooday abba ace mala darikkoka guuthati xalala attana. 28Goday ba pirda biitta bolla elle pirdana” gi yootides. 29Hessika“Wogga Goday nuus zereth ashshontakko nukka soddome katama malanne Gamoora katama mala dhayanashin” geetettidi kase Isayaasa duunan yootidayssa mala hanides. 30Histin nu ay giinoo? Ammanon beettida xilloteth demmanas Ayzaabey daaburonta demmides. 31Gido attin xillotetha woga kaalliza Isra7eele nayti demmibettenna. 32Hessi aazas hessatho hanidee? Isti ammanon gidonta ooson demmana kaallida gishassa. Istika dhuphe shuchchan dhuphetida. 33Hessika “Hekko asa dhuphiza shuch ista kundisiza zaalla Xiyoone bolla ta wothana; izan ammanizadey yeellatenna” geetettidi kase Geeeshsha Maxaafan xaafettidayssa mala hanides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\