Titoosa 1

1Xoossas doorettidayta ammanoninne Tumu Ayanan kaaleththiza tuma eratethan dichchana mala Xoossa ayllenne Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phawuloosappe. 2Iza ammanoynne eratethay kaseppe oykkidi wordotonta Goday daro wodeppe kase ba immida merna de7o hidota mala. 3Izi kase gida wodey gakkida mala nuna ashshida Xoossa azazon taas sabakanas imettida hara baggara Xoossi ba qaala qoncisides. 4Nuus koththe gidida ammano issifetethan ammanon taas tumu naa gidida Titoosas “Xoossa Aawappenne nuna ashshida Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroteth nees gido” gides. 5Ta nena Qarxeesen aggiday buroppe giigana bessiza daro miishi dizayssa gish ne giigissanassinne ta nena azazida mala katamay dizason Woossa Keeththa cimata ne dooranassa. 6Cimateththan doorettanayti ista bolla boroy bayndayta, issi machi azinata, nayti ammanizaytanne waayssontayta woykko azazettiza nayta aawata gidetto. 7Woossa keeththa cimay Xoossas ooththana hadara ekidade gidida mala iza bolla wosoy bayndade gidanas bessees. Hessika ceeqqettizadde, guutha miishan yiillotizadenne mathotizade, ushshanchanne izas bessonta ogera go7a gididaz goodi eki bizadde gidanas bessenna. 8Hessafe bollara izi imath mokkizade, lo7o ooso dosizade, barka bana haarizade, suure as, xillonne erays naagetizade gidanas bessees. 9Hara asata lo7o timirten minthethizadenne he lo7o timirteza ixizayta hanqanas ba tamarida mala qaalan minnizade gidanas bessees. 10Waayssizaytinne duunan xalala baleththizayti daroti deettes; harappeka heyti qaxxaretida Ayhuda asatappe ammanida asata baggata. 11Heytanta co7u histeth bessees. Gaasoyka isti besonta ogera baassi go7a demmanas bessonta timirte tamarson keeththa asa wursi mooron deettes. 12Ista nabetappe issadey ista gish haasayishe “Qarxeese asay ubba wode wordanchata, iita do7ata, ganjamatanne azallata” gides. 13He markatethay tuma; hessa gish ne ista lo7etha hanqetta. Gaasoyka istas tumu ammanoy daana malanne, 14Ayhudata hayssi7e woykko tumu yo7oppe hakkida asata azazo isti siyonta malassa. 15Geeshshatas miishi wurikka geeshsha shin tunatasinne ammoontaytas gidikko wurikka tuna. Harappeka ista qofay wurikka tunides. 16Isti bana nu Xoosse eroos geettes shin ba hanotethan gidikko kadetes. Isti shuunizayta, azazetontaytanne lo7o oosos besontayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\