Titoosa 2

1Ne gidikko asa tumu gididaz tamarsa. 2Cima asay woznama, bonchettidayta, bana barka haarizayta; amanoninne siiqon dandayanka lo7o gidana mala ista zora. 3Hessathoka cima macasati ba diza duussan bonchora dizaytanne lo7o hanoteth asa tamarsizayta gidetto attin asa sunth iissizayta woykko woyne cajje ushsha suuken waaxetidayta gidonta mala ista tamarsa. 4Hessatho ooththikko natetha macasati ba azinatanne ba nayta dosana mala tamarsanas dandayettes. 5Xoossa qaalay oona achchanka cayettonta mala isti barka bana haarizaytanne geeshshata, keeththa giddon ista oosoy oykkidaytanne asas kiyata, ba azinatas azazettizayta gidana mala cima macasati ista tamarsetto. 6Hessathoka yalaga attumasay barka bana haarana mala ne ista zora. 7Ay hanonka ne asas lo7o leemiso gida. Ne asa tamarsiza timirteza nekka woznappe tamarsizadenne naagizade gida. 8Nu gish iita haasayiza asay haasayanas iita demmoonta aggidi yeelatana mala ne haasayiza haasaya giddon borso yo7oy dooppo. 9Aylleti aazanka ba godatas haarettana malanne ufayssana mala; qasseka awute zaaronta mala tamarsa. 10Hanizazan ubban nuna ashshida Xoossa timirtey dossettana mala isti lo7o markateth bessana mala ba godata miish kaysotoppeto. 11Asas izappe maaroy beettiza Xoossa kiyatethi asa ubbas qoncides. 12He kiyatethaykka nuni nagaran duussinne ha alame amotetha kadidi hayssa ha wodezan nurka nuna haaridinne xillotethan Tumu Ayana duus daanayssa nuna tamarses. 13Hessika nuus anjetida hidota gidida wogga Xoossanne nuna ashshida Yesus Kirstoosa bonchoy qoncanayssa naaganassa. 14Izikka nuna iitatethafe wozanasinne lo7o ooththanas minniza ba dere erays dooranas bana nuus aaththi immides. 15Hessa gish ne tamarsanayti heytanta. Hessaka ne kumeththa godateththara zoranne hanqa; nena oonikka leqqofo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\