Titoosa 3

1Asay dere ayssizaytas haarettana malanne lo7o gidida miish wursi ooththanas giiga gidana mala asa qofisa. 2Qasseka oonikka asa bolla iita haasayonta malanne lo7o asa gidana mala asa ubbas kumeththa woznappe ba ashketeth bessana mala ubba qofisa. 3Nukka kase qofay bayndayta, azazettontayta, balettizayta, dumma dumma amoninne lo7o dussas aylletethan haarettizayta. Asaranne nurka nu garsanka oyeetishe iitatethaninne miqaynetethan doos. 4Gido attin nuna ashshida Xoossa kiyatethinne iza siiqoy qoncida wode nu ooththida Xillotethan gidonta dishin iza maarotetha daron attidos, izi nuna ashshiday nam7antho yeleteth gidida meechaninne Xillo Ayanan ooraxetethanna. 6Hessaka Xillo Ayanay nu bolla nu Goda Xoossi nuna ashshida Yesus Kirstoosa baggara darsi gussides. 7Hessika nu iza kiyatethan xillidi merna de7o hidota oykkidi laattizayta gidanassa. 8Hessika ammanettida qaala. Xoossa ammanizayti lo7o oosos bana aaththi immana mala hayssa wursa ne lo7etha yootana mala ta koyays. Hessika lo7onne ay assikka koyizaza. 9Qasseka coo hada palamappenne asay ba qommo qoodizazappe, marshefenne woga gish dendiza ooshafe ne haakka. Heytanti go7oy baynda pathonta yo7o. 10Asa giddon shaakoteth medhiza as issito nam7uto ne zorin ekkonta ixikko izaadera nees issifetethi dooppo. 11Hessa mala asi balettida nagarancha asa; izaadey barka ba bolla pirdidayssa ne era. 12Arximoone woykko Tiqiqoosa ta neekko kiittikko ne taakko Niqopholiyoone yaanas nees dandayetizazi wursa ooththa. Tani halaytha balgo heen aaththana gaada qachadis. 13Woga eriza Zeemassinne Aphillossi bishin istas koshshizaz wursa kuntha maadda. 14Nu baggatas hachchis hachchis ista koshshizaz isti demmana malanne ista deeththay go7ay bayndazi gidonta mala isti lo7o ooso ooththi minnana mala tamaranas koshshees. 15Tanara dizayti intena saro geettes. Ammano geedon nuna siiqizayta wursi saro giite. Xoossa kiyatethi intenara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\