1 KURINTIYA 1

1Na a wetse a kurumaha wàkità aaha ka, ìye Pul, ìye ana ì sàs a Mbulum, a zla ìye, a ne à ìye mala meslire Yesuw Kiristi ya. Mì wetse ka, mə̀r nda Sastanas, dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a. 2Mì wetseha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Kurintiya ya. Mbulum na a pala kurum, aà mandzà i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. A zal a kurum, na dìte kà nwim gà mburma ŋgar a. Mì geha wusa mbàŋa ka, a gà na ta heme a a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya tserdze, ku mege ika àhə̀ɗ awara tèkeɗè ya. Aɗàbà ŋgat ka, Batsàh tar ŋa, dìte Batsàh mə̀r ŋa asa mbàŋa. 3Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ta ge a kurum ŋgwal ŋa, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 4Iye ihər i ge a kəkaàha a Mbulum kə̀la pat, agəra ana aka ge a kurum ŋgwal ŋa nda ahər Yesuw Kiristi ya. 5Kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ka, Mbulum aka pise a kurum àhəm, kàa ŋgatum gà ŋgwal gà dukw ana pàmpàm tserdze ya, nda tə̀v megìse kurum. Ki ndzwim a ka, barbararra ika vatwa ŋgar. Aɗàbà taŋa na kà sərum ikaba à gà dukw ana ndzer ŋa ya lèlè, dìte ka, kà sərum meɗìfè à bazlam Mbulum a mburma asa mbàŋa. 6Kàmala taŋa ya, aɗàbà akahər ana mì ɗif a kurum à bazlam Yesuw Kiristi ya ka, kàa gə̀sum nda gə̀zlə̀ŋ kurum ə̀dəts lèlè. 7Aɗàbà taŋa, dukw ana Mbulum a dzè a a gà mburma ŋgar a tserdze ka, kàa ŋgatum, kuɗa duwa a ge a kurum a tsìdze. Dìte kurum riŋ ihər ki vevwim a ka, pat ana Yesuw Kiristi à mère a nda ndzə̀ɗa ŋgar ana tì zlìb a dər a ka, nda gà maŋgàyà ba. 8Ŋgat na à zlèk a kurum, dìte ka, ki ndzwim a ɓəŋɓəŋ lèlè ika vatwa ŋgar, haa a pat mandə̀vandə̀v ŋana, dìte pat sèriyè Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a ge a ya, aka ndzera ka, wùra a sle a aà məmà a kurum à bakal tsìye. 9Mbulum nda ahər ŋgar ŋa, na a zal a kurum, dìte na ki ndzwim a i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi Kəla ŋgar hiywe ya. Ŋgat na a ne Batsàh kwa ŋa ya. Ama Mbulum ka, dukw ana aka mbə̀r metsike ya ka, a ge a ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. 10Gà dàmər gà, ìye ihər i ge a kurum a kamkam nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa: Bazlam kurum ma ge ka, ilik pəra, tsə̀ka, wùràpə̀ppa ka ndzakum ba ikaba ya tə̀v pàmpàm tsà. 11Gà gə̀zlə̀ŋ kurum nda madzàlà gà gər kurum tèkeɗè, ma ge ka, ilik mbàŋa. Gà dàmər gà, ì tsik taŋa ka, aɗàbà gà mburma ana i bəra də̀m Kilewe ya, ta màhara ba ya, tə dara, ta gweɗiŋ ka, maaga a riŋ hinne na ika màgə̀r kurum a, kà sərum aàba àhəm tsà. 12Ama kà sərum dukw ana ì waya i tsik a kurum a ya. Aɗàbà ku weke ika màgə̀r kurum a, tar riŋ ti tsik a duwa ŋgìɗ pàmpàm, agəra ana gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a ka, tar riŋ ihər ta gweɗe a: "Mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Pul." Gà mìsle ŋgìɗ pàm ta gwa: "Mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Apalus." Dìte gà biy ŋgìɗ ìbam, ta gweɗe a: "Mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Piyer." Dìte gà biy ŋgìɗ asa ìbam, ta gweɗe a i tar ka: "Mə̀r ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw Kiristi kuɗa." 13Ama kurum ku gwaɗum, Kiristi dze ana, à sès a ba ikaba ya tə̀v pàmpàm a? Kurum kà dzalum dze ana, tə ndwandway aà dìzl magə̀làwà ŋana, ìye Pul na aɗàbà kurum a ya? Kige tsà, ti tsilwiɓ à kurum a yam ana, nda zləm gà Pul a? Awaŋ, kataya tsìdze. 14I ge kəkaàha a Mbulum, aɗàbà ana yàa tsilwiɓ à wùra a yam ilik ika màgə̀r kurum a tsìye, say à gà Kirispus nda Gayus. 15Kàmala taŋa ya, wùra ilik a sle a aà megweɗe a ka, ìye na a tsilwiɓ à kurum a yam nda zləm gà ya tsà. 16Eɂeh, aka mìtsiŋ gər. Yàa tsilwiɓ à gà Sitefanas nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a mbàŋa. Ama na bə̀la yàa tsilwiɓ à gà mìsle ŋgìɗ a yam asa ka, ì sər tsà, aka mìtsiŋ gər. 17Ama Kiristi a slər ìye ka, aà metsìlwìɓè à mburma a yam ɓàv tsà. A slər ìye ka, aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋana a mburma seyiŋ ìvaɗ. I tə̀v ana ì tsikewa a tar a ka, nda metsèhe mburma tsà. Tsə̀ka, ana ka, məmə̀ta ŋgar ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, a ne a dukw taf masak ŋa. 18Aɗàbà gà mburma ana tar ti dzeye a ya ka, tar ta fə̀r aà bazlam ata aka gər məmə̀ta Kiristi ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, kàmala ana dukw falày taf masak ŋa ya. Ama kwa ana Mbulum a mbil à kwe a ya ka, kà sərakwa dər, taŋa na ndzə̀ɗa Mbulum a. 19Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a, a gwa ka: "I ti dzeye a à gà mburma ana ta gweɗe a: Waytsà mə̀r ka, gà ɓə̀zla metsèhe ya. I ti niw a madzàlà gà gər gà mburma ana ta gweɗe a: Mə̀r ka, gà ɓə̀zla masə̀rà duwa ya." 20Dìte na kataya ana, taŋa gà mburma ana tàa ŋgat metsèhe gər àhə̀ɗ aaha kinèhe ya ana, wànà tə sər duwa ya? Awaŋ, tə sər tsà. Kàmala taŋa ya, gà mburma ana ti dzeŋge məpàlà àhəm gà Yahuda hinne ya tèkeɗè, tə sər duwa tsà mbàŋa. Dìte gà mburma ana ta mbetsewaba àhəm ika màgə̀r tar a tèkeɗè, tə sər duwa ɓàv tsà asa mbàŋa. Aɗàbà Mbulum a ɗif dər parakkà, na à metsèhe biy gər àhə̀ɗ aaha ka, a ne dukw falày taf masak ŋa ya. 21Kaɗə̀ŋ ndzer, gà mburma gər àhə̀ɗ ka, Mbulum aka ɗif a tar à metsèhe ŋgar ìbam. Ama ka, tə sər ŋgat ŋa tsà. Aɗàbà taŋa, Mbulum a waya məmbə̀là à mburma nda bazlam ana mə̀r ihər mìi ɗif a dər a mburma ya. Gà mburma gər àhə̀ɗ ka, tar ta gwa: Bazlam ata aka gər məmə̀ta Kiristi ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, dukw falày taf masak ŋa. Ama Mbulum ŋgat ka, a sàsar məmbə̀là à gà mburma ana ta gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 22Gà Yahuda ka, a sàs a tar ta ŋget a a dukw menè aà mburma, dìte na ti sir a dər ka, bazlam ata ana ndzer kaɗə̀ŋ a ya. Gà Girek i tar ka, ta waya ti sir a Mbulum nda metsèhe tar. 23Ama mə̀r, mìi ɗif a ka, à bazlam ana aka gər Kiristi ata tə ndwandway aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. Mìi gweɗe a: Ŋgat na mala məmbə̀là à mburma ya. Bazlam ata ka, à tìrfìɗ a gə̀zlə̀ŋ a gà Yahuda tərfə̀ɗ tərfə̀ɗ, a tsàhən aà tar tsìdze. Dìte gà àsìŋ gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye ka, tar tà fìr ahər a kàmala ana dukw falày taf masak ŋa ya. 24Ama gà mburma ana Mbulum a pala tar, a ne à tar gà biy ŋgar a ka, ku mege tar gà Yahuda, ku gà Yahuda tsà tèkeɗè ka, tà fìr ahər a kàmala ana dukw falày masak ŋa ya tə tsà. Aɗàbà tar tə sər, Yesuw Kiristi ka, ndzə̀ɗa Mbulum, dìte ŋgat a ɗif ìbam, à metsèhe Mbulum a mburma asa mbàŋa. 25Na bə̀la gà mburma ta gweɗe a: Mbulum ka, metsèhe ŋgar a riŋ tsà, àma tsàatsà tə sər dukw ana ta gwa ahər, dukw falày taf masak ŋa ya ka, dukw ata à zè a dər metsèhe tar fit kweleŋ. Na bə̀la ti dzele a ka, ta gweɗe a: Mbulum ka, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ tsà, dìte megè ìmir ŋgar ana ta gweɗe ahər a, ndzə̀ɗa ŋa tsìye ka, tsàatsà, à zè a ndzə̀ɗa tar fit asa mbàŋa. 26Gà dàmər gà, sàmatum kwaŋ, kurum ana Mbulum a zal a kurum a, kurum ana, gà dukùla? Gà ɓə̀zla masə̀rà duwa ika màgə̀r kurum ka, ndaw tsà, na i tə̀v are gà mburma gər àhə̀ɗ a. Ika màgə̀r kurum ka, gà ŋgwal gà mburma ana i tə̀v lìmana ya, kige tsà gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ya tèkeɗè, tar ndaw ɓàv tsà asa mbàŋa. 27Ama Mbulum a pala ka, gà na gà mburma gər àhə̀ɗ ti tsik a aà tar, ta gwa, tar ka, gà ɓə̀zla falày, tə sər duwa tsìye, na dìte ti ne gà biy ŋgar a. A pala tar ka, a sàsar à nìkìɗ a à gà na ta gwa ka, ndzihndzih mì sər duwa ya. A pala ka, gà na gà mburma gər àhə̀ɗ ti tsik a aà tar, ta gweɗe a, ndzə̀ɗa tar a riŋ tsìye, na dìte a ndeɗe a hwarwa aka gà na ta gwa, dzəŋdzəŋ mə̀r gà ɓə̀zla ndzə̀ɗa ya. 28A pala ka, gà mburma ana taf masak ŋa, ta fìr aà ter a kàmala za ya, dìte meɗè zləm tar a riŋ tsìye asa mbàŋa. A ge dər kataya ka, aɗàbà a waya manə̀sà iɗəm à dukw gà mburma ana meɗè zləm tar a riŋ hinne, ta ge a dər ndzə̀ɗa ya. 29Mbulum a pala mburma kàmala taŋa ya ka, na dìte wùra ilik a sle a aà mege zlapa ika miɗ ŋgar asa tsìye. 30Ama kurum kinèhe ka, Mbulum a zal a kurum, na dìte a gaw akaba à kurum a tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. Aɗàbà Kiristi na a ne metsèhe kwa ana a dara i tə̀v Mbulum a ya. Nda tə̀v Yesuw Kiristi mbàŋa asa na Mbulum a ne à kwa gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. Dìte nda ahər ŋgar asa mbàŋa na a pə̀l a kwa à bakal, dìte kà nekwa gà mburma ŋgar a. 31Kàmala taŋa ya, ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum a. Ta gwa ka: "Na wùra aka waya masə̀ŋgə̀rà à ba ŋgar ka, mà sə̀ŋgə̀r àba agəra dukw ana Mbulum a ge ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\