1 KURINTIYA 10

1A kurum gà dàmər gà, a sèsiŋ ka, dzalum gà gər aka dukw ana a ge ɗa ba nda tə̀v gà bàba gà tsir kwa ana akahər ata piŋŋè, tə zazam Musa ya. Mbulum a ndza a tar aka miɗ nda hùlɓùkw ŋgàŋŋa kàmala akwa ya. A ɗif a tar à vatwa, a tar ata tserdze. Dìte tə tsalara i dùlùv ana tə zalar dùlùv ndùzzwa ŋa ya. 2Tar ata tserdze ya ka, kàmala na Mbulum a tsilwiɓ à tar a hùlɓùkw ata, dìte a dùlùv ata asa mbàŋa ya. Kàmala taŋa ya, ti ne gà ɓə̀zla mazàzàmà Musa. 3Gà tar ata tserdze ya ka, tə zəmawa dukw mezime ana Mbulum a dzàya a tarra i gər ŋa ya mbàŋa. 4Dìte tə saya yam ana Mbulum a tə̀f a tar, a ŋgə̀zara i kuvəl a asa mbàŋa. Kuvəl ata ka, Yesuw Kiristi ana tə də̀ɗ akabara, a lakara tar a dze ya. 5Mbulum ka, a zlàkawa gà mburma ata tserdze kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Ama gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar hinne na ta gewa dukw ana a tsàhən aà Mbulum tsìye ìvaɗ. Aɗàbà taŋa na ta matawa i dala i kùsak a. 6Gà dukw ata ka, ta be a kwa à ɗaf. Mbulum a sàsar aà meɗife a kwa dər ka, kwa tèkeɗè, ka zazamakwa meèweke dukw ana ŋgwala tsìye kàmala i gà mburma ata tə zazamawa ya tsìdze. 7Aɗàbà gà àsìŋ ŋa ana i lìwiŋ tar a ka, tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a gà dukw ana ta geyewa nda ahər tar, ti ne dər mbulum tar a. Kàmala na mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Tə daha, tə ndza ahər a bə̀ɗ, tə zəmaya gà dukw mezime, nda masàyà duwa. Dìte ta hitseye aà mbulum, tə dzà ba aà megìrìve hinne kuɗa." Ama ka, ka tə dzùm gùrmits a bə̀ɗ a gà dukw ana mburma ti neye dər kàmala mbulum a tsà. 8Gà àsìŋ ŋa i lìwiŋ tar asa ka, ta geye mezelme, ta hənayaha aà gà mə̀kəs pàmpàm. Agəra mezelme tar ata ta gewa ya ka, mburma dəbuw dzìk səla gəra màkər ta mata fit pat ŋa ilik. Kwa kinèhe ka, ka ta geyekwa mezelme ata kàmala ana gà mburma ata ta geye ya tsìdze. 9Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ asa ka, ti dzik à Mbulum Batsàh kwa ŋa. Aɗàbà taŋa na gà mesiwiɗ tə dayara hinne, ti dzeye à gà mburma ata, dìte ta mataya dər a. Ama kwa kinèhe ka, ka ti dzikikwa à Mbulum kàmala tar a asa tsà. 10Gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar asa ka, tə sayawa àhəm nda tə̀v Mbulum ka, hinne. Aɗàbà taŋa na gawla Mbulum ana a batsawa mburma ya, a dara a tə̀v tar a, a batsaya gà taŋa fit a. Ama kurum ka, ka tə sayum àhəm aà Mbulum kàmala tar a tsìdze. 11Mbulum a geye gà dukw ata tserdze ya ka, aà mibe à ɗaf a mburma, dìte na ta ge metsèhe ya. Ta wetse a wàkità ka, aà mibe a kwa dər à ɗaf, a kwa ana kinèhe kàa ndzekwa a tə̀v mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ana à ndìv a ya mbàŋa. 12Aɗàbà taŋa, wele ana a gweɗe a, waytsà ìye mehìtsè ŋa ika vatwa Mbulum dzèŋŋe ya ka, say ma ge metsèhe, tsə̀ka, a ti dìɗ a ika vatwa Mbulum a. 13Dukw ana ə̀bay sitene a dzik a dər à kurum a ka, a riŋ a dzik a à mburma tserdze dukw ŋgar. Ama Mbulum ana ŋgat mala ndzer a ka, à zlèk a kurum kàmala ana a tsik a. Na bə̀la ə̀bay sitene a sàsar a dzik a à kurum nda dukw ana a zà ndzə̀ɗa kurum a ka, Mbulum a viler a vatwa tsìdze. Seyiŋ tsà, medzike ana ti dzik a à kurum, a le aà kurum a ya ka, Mbulum a vil a kurum a ndzə̀ɗa, dìte na ki mirwim a àba ya. A zlèk a kurum, na dìte ka, ə̀bay sitene a bene a kurum asa tsìye. 14Gà masla gà ana ì waya kurum hinne ya. Aɗàbà taŋa, ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Mbə̀ɗum dəba a madzà gùrmits a bə̀ɗ a gà dukw ata mburma ti ne dər mbulum tar a tserdze. 15I tsik a kurum taŋa ka, a kurum ana gà ɓə̀zla metsèhe ya. Dzalum gà gər aka dukw ana i tsik a kurum a ya, wànà ndzer a, tsə̀na, ndzer tsìye ya? 16Dzalum gà gər ka, aka masà meɗwìtsè mawà dukw makwàsà ŋa ana kà sawukwa, kà tə̀kərawukwa dər aà məmə̀ta Yesuw, dìte ki gewakwa dəraha kəkaàha a Mbulum a. Taŋa ana, magàwà ba ana kə̀ gawakwa ba a tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi agəra məmbə̀z ŋgar ana a dzà dər a tsìye? Dìte i tə̀v ɗaf ana kà sasawakwaba ya ana, taŋa ana, magàwà akaba nda gà slu ba ŋgar tsìye? 17Taŋa tapa ɗaf ata ka, ilik pəra. Kwa tserdze ka, hinne. Ama ki zimekwe a ka, taŋa ilik pəra. Aɗàbà taŋa, ku mege kwa hinne tèkeɗè ka, kwa tserdze kàa nekwa ba ilik. 18Fə̀rum aà mendze gà mburma gà Israyel ana ti ndze a haa kinèhe ya kwaŋ. Ta batsawa duwa, dìte ta vil a a Mbulum. Gà na ta pàpə̀ɗawa slu ŋa ya ka, tar mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Mbulum ana ta vəlawar dukw ata ya. 19Kàmala taŋa ya, a sèsiŋ aà megweɗe ana, là? Wànà a sèsiŋ i gweɗe a, dukw ana mburma ti ne dər mbulum tar a ka, dukw ana ndzer ŋa ya, tsə̀na, slu ata ta viler a ya ana, ndzə̀ɗa iɗəm a? Awaŋ, kataya tsìdze. 20Ama ka, sərum dər, dukw ana gà mburma ata tə sər Mbulum tsìye, ta batsayawa ka, a gà sitene, tsə̀ka, a Mbulum tsà. Iye ka, a sèsiŋ na ki ndzwim a i tə̀v ilik ŋa nda gà sitene ya tsà. 21Meme na ki slwim a aà mazlà kup Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, ki swim a iɗəm meɗwìtsè mawà dukw ata makwàsà ŋa ya, dìte i dəba ŋa ya asa ka, wudəgə̀r ki mbìɗwim a à ba, ki zlwim a kup gà sitene asa mbàŋa ya? A ge a ba tsà na taŋa ya. Kàmala taŋa ya tèkeɗè, ki slwim a aà mazə̀mà ɗaf Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, dìte i dəba ŋa ya, kətsəkàl ki mbìɗwim a dər àba, ki zimwim a dukw mezime gà sitene asa ana, ki slwim a ya? A ge a ba tsà. 22Tsə̀na, a sàsakwa ana, na Batsàh kwa ŋa ma ge àrə̀v nda tə̀v kwa ya ya? Kurum kà dzalum dze ana, kà zum ŋgat nda ndzə̀ɗa ìvaɗ a? 23Gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a, tar ihər ta gweɗe a ka, waytsà vatwa a riŋ aà megèyè dukw pàmpàm tserdze. Haya kaɗə̀ŋ, ti sle a aà megè ŋa. Ama gà dukw ŋgìɗ a riŋ iɗəm ka, ta ge a ŋgùlùm tsà, tì zlèk a mburma aà maŋgàtà ndzə̀ɗa ika vatwa Mbulum tsìdze. 24Ka tə dzalum ka, aka dukw ana a ge a ŋgùlùm a ba kurum a ɗekɗek tsà. Dzalum ka, aka dukw ana à zlèk a gà mìsle ŋgìɗ a mbàŋa. 25Slu ana kàa lwim ahər i kwaskwa ya ka, pàpə̀ɗum pəra, bakal iɗəm tsà. Ka dzalum duwa, ka wizwim aà tar ka, kə̀ kə̀ɗum slu aaha ana, aà matàwàlà duwa ya ka, ka wizwim tsà. 26I tsik kàmala taŋa ya ka, aɗàbà mewètsè ŋa a riŋ i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Gər àhə̀ɗ tserdze nda gà dukw ana iɗəm a ka, biy Əbay Mbulum." 27Kàmala taŋa ya mbàŋa, na bə̀la wùr ana aka gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsìye, aka kə̀ɗ duwa, aka zalak dər a ma ŋgar aà mazə̀mà ɗaf ŋa, dìte bə̀la gər yak a waya mede ka, àlə̀ka kàa ndzeha ka, zəm dukw ana tàa vəlak a pəra, ka dzala duwa tsà. Ka wiz aà ŋgat ka, wànà kə̀ kə̀ɗ dukw aaha ana, aà matàwàlà duwa ya ka, ka ta wiz ahər tsà. 28Ama na bə̀la aka gwaɗak, dukw aaha ka, tə tàwàl dər duwa ka, kà pàpə̀ɗ asa tsà, aɗàbà ana aka tsikik a, dìte agəra dukw ana ti dzele a ya mbàŋa. 29I tsik taŋa ka, aɗàbà dukw ana a ta viler a madzàlà gà gər a, tsə̀ka, aɗàbà madzàlà gà gər yak tsà. Biytsà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a, a gweɗe a: Iye ka, i sle a aà mazə̀mà dukw mezime tserdze, mewisle iɗəm tsà. Assàh, aàla na i ge a kàmala ana mìsle ŋgìɗ a dzele a ya, tsə̀ka, kàmala ana ì dzala nda gər gà ya ya? 30Na yàa ge kəkaàha a Mbulum, aɗàbà dukw mezime gà dze ana, aàmala na mìsle ŋgìɗ a viliŋ a bakal asa ya? 31Dukw ana i tsiker a ya ka, araha: Na ki zimwim a dukw mezime, kige tsà ki swim a dukw mese, nda gà bə̀la ki gwim a dukw pàmpàm, ku mege awara tèkeɗè, gwim ka, dukw ana, dìte ki zlìbwim a dər à Mbulum a. 32Ki gwim a ka, dukw ana a vil a mendìfè sik a gà mìsle ŋgìɗ tsìye, ku mege gà Yahuda, ku mege gà Yahuda tsà, dìte ku mege gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum tèkeɗè ya. 33Gwim ka, kàmala ana ìye ì gewa ya mbàŋa. Dukw ana i ge a ya fit ka, a sèsiŋ na ì tsàhən dər aà gà mburma ya tserdze. I dzele a ka, dukw ana a giŋ a ŋgùlùm a ìye ya ɗekɗek tsà. I dzele a aka dukw ana a ge a ŋgùlùm a gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ a mbàŋa, na dìte Mbulum a mbele à ter a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\