1 KURINTIYA 11

1Zazamum ka, mede gà ana i de a ya, kàmala ìye ana i zezem a dukw ana Yesuw Kiristi a ge a ya mbàŋa. 2I zlìb a à kurum, aɗàbà ana kurum ihər ki dzelwim a aka bazlam gà tserdze kə̀la pat, dìte kurum ihər ki zezemwim a ka, dukw ana i ɗif a kurum a dər mbàŋa ya. 3Ama a sèsiŋ ka, ki sirwim a mbàŋa, Yesuw Kiristi ka, ika gər gà asləka gà mburma tserdze. Asləka ìbam, ika gər mə̀kəs. Dìte Mbulum ka, ŋgat ika gər Yesuw Kiristi mbàŋa. 4Aɗàbà taŋa, na wùra a heme a a Mbulum ika miɗ mburma, kige tsà à mè a ter a à bazlam Mbulum ka, ma zla felère i gər a, tsə̀ka, à ndeɗe a hwarwa aka Yesuw Kiristi ana ŋgat ə̀bay ika gər ŋgar a. 5Ama i tə̀v gà mə̀kəs ka, pàm. Na bə̀la a heme a a Mbulum, kige tsà à mè a à bazlam Mbulum a mburma, à kèhe a gər tsà, à pèt a dər kwàndàlàz kataya ka, taŋa ka, a ndaɗa hwarwa aka zal ŋgar mbàŋa. A ne à ba ŋgar kàmala mə̀kəs ana muva ŋa i gwala kurum ka, kùndemmè à zèz a ikaba àmbə̀z a ya. 6Na bə̀la mə̀kəs ana a ge a kataya, à dèn a feɗere a gər tsə̀na, dìte aàla na à zèz a gər tsìye? Ama na bə̀la aka sàs ika àmbə̀z ŋgar a, kige tsà aka zàz ka, ki sirekwe a dər, a ge taŋa ka, dukw hwarwa. Aɗàbà taŋa, say mà dàn feɗere a gər. 7Ama na asləka mburma a heme a a Mbulum ka, ma zla felère i gər a. Aɗàbà Mbulum a ge ŋgat ka, kàmala mendzìkìɗè ba ŋgar a. Taŋa a ɗif a ka, à ndzə̀ɗa Mbulum ana a zà gà dukw tserdze ya. Ama mə̀kəs ka, mà dàn feɗere a gər, aɗàbà ŋgat a ɗif a ka, à mezlìbe zal ŋgar ɗekɗek pəra. 8Aɗàbà kurum kà sərum, Mbulum a zla ka, slu ba mə̀kəs, na dìte a ge dər ba asləka mburma ya tsà. Ama a zla ka, slu ba asləka mburma ìvaɗ, na dìte a ge dər ba mə̀kəs a. 9Kàmala taŋa ya tèkeɗè, Mbulum a ge asləka mburma ka, aɗàbà mə̀kəs tsà, a ge mə̀kəs ka, aɗàbà asləka mburma ìvaɗ. 10Aɗàbà taŋa, say gà mə̀kəs tə dànaya feɗere a gər, na dìte tì zlìb a dər à gà zal tar, dìte agəra gà gawla Mbulum mbàŋa ya. 11Ama ku mege kataya tèkeɗè, ika miɗ Yesuw Batsàh kwa ŋa ka, mə̀kəs a ndze a à gər ŋgar tsà, say i ahər asləka mburma dukw ŋgar. Dìte asləka mburma tèkeɗè, a ndze a ka, à gər ŋgar ɓàv tsà, say nda mə̀kəs mbàŋa. 12Aɗàbà Mbulum a zla slu ba asləka mburma, na dìte a ge dər mə̀kəs a. Ama kəla ka, gà mə̀kəs na ta we a gà asləka mburma kinèhe ya. Ama gà tar ata sula məmà ya ka, Mbulum ana a ge duwa tserdze ya, na a ge tar a. 13Dzalum nda gà gər kurum dzekwiŋ: na bə̀la mə̀kəs a dehe a a ga Mbulum, a heme a a Mbulum ka, ze madànà feɗere a gər ana, taŋa ana, lèlè ya? Tsikwim kwaŋ. 14Aɗàbà ku mege i ŋga ka, mburma tə sər, na asləka mburma aka miyak à àmbə̀z ŋgar, ma ge zubəl ŋa ka, dukw hwarwa ìvaɗ na i tə̀v wele ata ya. 15Ama na bə̀la mə̀kəs ŋa aka miyak aaka à àmbə̀z ŋgar ka, taŋa ka, ŋgwal ŋa ndzer. Aɗàbà Mbulum a vəlar àmbə̀z zùbəl ŋa kataya burrùɓ ka, na dìte a kàhar dər gər a. 16Na bə̀la wùra a sàsar mimbètsè àhəm aka gər bazlam ata ka, ma sər dər, mə̀r mì zazamawa ka, megè dukw ata i ga Mbulum, dìte na gà àsìŋ gà mburma Mbulum tèkeɗè, ti zezem a vatwa ata mbàŋa ya. 17Yaw, taŋa bazlam ŋgìɗ a riŋ pàm na a sèsiŋ i ɗif a kurum a dər a asa mbàŋa. Ama na aka gər bazlam ata ka, i zlìb a kurum a asa tsà. Aɗàbà i tə̀v ana kà yahawum ba gər aà mazàmbàɗà à Mbulum a ka, ki gewim ka, dukw ana a ge a ŋgùlùm tsìye. Ki niswim a à ba ìvaɗ. 18Aɗàbà ì tsaraka malàhalàh ŋa ka, ta gweɗiŋ: I tə̀v ana kà yahawum ba gər aà mazàmbàɗà à Mbulum a ka, ki ndzekwim a ba iba ya tə̀v pàmpàm, na ika màgə̀r kurum gà mburma Mbulum a. Ama ì dzala, ì gwa, bazlam ata a ge a ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. 19Ama kəla ka, ŋgwal ŋa ki ndzekwim a ba iba ya tə̀v pàmpàm seyiŋ dukw ŋgar, na dìte ti sir a dər gà na ti zezem a Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ilik a ya. 20Aɗàbà ì tsaraka, i tə̀v ana kà yahawum ba gər a ka, aà mazə̀mà ɗaf matə̀kə̀rà dər aà məmə̀ta Yesuw Batsàh kwa ŋa tsà, kàa dzalum gà gər aka taŋa tsìdze. 21Aɗàbà ku mege weke a dzele a ka, aka mazə̀mà dukw mezime ŋgar ana a dzəm ahər a ɗekɗek pəra. Kàmala taŋa ya, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ tàa kwaya dər, gà biy ŋgìɗ ìbam, tàa ŋgat aà mezime tsà, may a riŋ a wir aà teriŋa. 22Na ki gwim a kataya ana, dìte aàla na a sàs a kurum mazə̀màyara àba gà dukw mezime ŋa, nda gà masàyà gà duwa i gà ma kurum a tsìye? Wànà a sàs a kurum ana, menè à gà mburma Mbulum kàmala za ya kə̀la ya? Tsə̀na, a sàs a kurum ana, mandàɗà hwarwa aka gà mburma Mbulum ana gà matawak ŋa ya ya? Wànà i tsik a kurum a dze ana, dukùla asa ya? Kà dzalum dze ana, i zlìb a à kurum a ya. Awaŋ, i zlìb a à kurum tsìdze. 23Taŋa bazlam ana ì dzeŋge a kurum a ka, Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa na a ɗifiŋ dər a. I tsik a kurum ka, dukw ana a ge ɗa ba ya. A ge ba ka, a pat duwa ndaàvə̀ɗ, dìte ti ta ge a ɗaf aà Yesuw Batsàh kwa ŋa a gà ɓə̀zla menè are ŋgar a ka, 24a zla ɗaf, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum, dìte a sasa ikaba ya, a gwaɗa a gà ɓə̀zla mazàzàmà ŋgat: "Zəmum. Naha ka, slu ba gà ana i ta vil a aɗàbà kurum a. Gwim dər kàmala taŋa ya aka miɗ aka miɗ, kà tə̀kərawum dər aà ìye." 25I dəba mazə̀mà ɗaf ata ya ka, a zla kup meɗwìtsè mawà dukw makwàsà ŋa ata iɗəm asa mbàŋa, dìte a vəl a tar, a gwaɗa a tar: "Kinèhe ka, sum dukw aaha. Naha ka, mendzìkìɗè ba masə̀rà ba Mbulum awiya ŋana ti sir a ba nda gà mburma ya, agəra məmbə̀z gà ana i ti dzeye a dər aɗàbà kurum a. Ku mege ndeɗime, ki swim a kàmala ana ì ge dər kinèhe ya, kà tə̀kərawum dər aà ìye." 26Bazlam Yesuw Batsàh kwa ŋa ata a ɗif dər a ka, ku mege ndeɗime, i tə̀v ana ki zimwim a ɗaf kàmala taŋa ya, nda masà dukw ata i kivit a ka, ki tsikwim a a mburma parakkà, na Yesuw Batsàh kwa ŋa a mə̀t agəra məmbə̀là dər à kwa ya. Ki ɗifwim a ter a dər ka, dàgà aà kinèhe ya, haa a pat ana a ta mère a ya. 27Aɗàbà taŋa, na wùra a zim a ɗaf Yesuw Batsàh kwa ŋa, kige tsà a se a dukw mese ŋgar ana i kivit a, ndaka vatwa ana à zlìb a dər à ŋgat a tsə̀ka, sèriyè Mbulum à gìs a ŋgat, agəra ana a ne bakal aà gà ba Yesuw Batsàh kwa nda məmbə̀z ŋgar a. 28Aɗàbà taŋa, say ku weke ma dzala dzekwiŋ. Na bə̀la bakal duwa a ŋgiɗits a ŋgat tsə̀ka, ma zəm, dìte ma sa mbàŋa. 29Na wùra a zim a ɗaf Yesuw Batsàh kwa ŋa, dìte a se a dukw mese ŋgar, na bə̀la a dzele a dər gà gər aka ba Yesuw Kiristi tsə̀ka, a da à ba ŋgar aka miɗ sèriyè Mbulum nda ahər ŋgar ŋa. 30Aɗàbà taŋa na gà àsìŋ gà mburma hinne ika màgə̀r kurum, tar ka, i dukw məmə̀ta, gà biy ŋgìɗ ndzə̀ɗa aà tar tsà, dìte gà àsìŋ ŋa ìbam, tàa mata ya. 31Na mege kàa dzalakwa aaka dzekwiŋ ka, ana ka, Mbulum a gese a kwa aka miɗ sèriyè ŋgar kàmala taŋa ya asa tsà. 32Ama na Mbulum a ɗifekwe a à metsèhe kàmala taŋa ya ka, a sàsar mibekwa à ɗaf ìvaɗ, na dìte ka, a ta gew akaba a kwa aka miɗ sèriyè ŋgar nda gà ɓə̀zla bakal, ki dzeyekwe a tsìye ya. 33Kàmala taŋa ya, gà dàmər gà, i tə̀v ana ki yehwimebe a gər aà mazə̀mà ɗaf Batsàh kwa ŋa ya ka, say ki vevwim a gà mìsle ŋgìɗ tserdze dzekwiŋ, dìte ki zimwim a kuɗa ya. 34Na wùra a riŋ may a wir a ahər a ka, say ma zəmara àba ɗaf ŋgar i ma ya dzekwiŋ, na dìte mayàhàba gər kurum ana ki yehwimebe a ya ka, Mbulum a ta gìs a dər kurum a sèriyè ŋgar asa tsìye ya. Ama gà àsìŋ gà bazlam ŋgìɗ ana kà wizwim a, i ti ɗif a kurum a dər ka, say i tə̀v ana yàa ndzeha a tə̀v kurum a dzekwiŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\