1 KURINTIYA 12

1Gà dàmər gà, kinèhe ka, a sèsiŋ i fèfil a kurum a aka gər gà ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ana a dzàya a mburma, aà megèyè dər gà dukw pàmpàm a kuɗa. I waya ka, ki sirwim a taŋa lèlè. 2Kurum kà sərum, akahər ana kàa gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum zùkw tsìye ka, kà zàmbaɗawum à gà fəla ana pàmpàm tə sər bazlam tsà, kà nwim dər kàmala mbulum a ya. Dukw ata ka, ə̀dəts a gə̀s kurum, a fàr aka kurum ndzə̀ɗa hinne kàmala ana gə̀zlə̀ŋ ŋgar a waya ya. 3Aɗàbà taŋa, i waya ka, kurum ana kàa gə̀sum Yesuw Kiristi a gə̀zlə̀ŋ kurum kinèhe ya, na ki sirwim a ikaba à dukw aaha ya lèlè ya. Na Mèzìte Mesife Mbulum i ba wùra ka, wele ata a sle aà megweɗe a aà Yesuw Kiristi: "Wisìh yàa vəlak mezelme" ka, a sle a tsà. Kàmala taŋa ya mbàŋa, wùra a sle aà megweɗe a: "Yesuw a ne Batsàh kwa ŋa" ka, a sle a tsà, na Mèzìte Mesife Mbulum i ba ŋgar tsìye. 4Gà dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum à dzèye a a mburma, dìte na ta ŋget a ndzə̀ɗa aà megèyè dər gà duwa ya ka, pàmpàm hinne. Ama Mèzìte Mesife Mbulum ata ka, ilik pəra. 5Kàmala taŋa ya, gà megè ìmir a riŋ pàmpàm na Yesuw Batsàh kwa ŋa à dzèye a a mburma ka, dìte ta ge a ya. Ama Yesuw Batsàh kwa ŋana, a gwa, gwim a ka, ŋgat ŋa ilik pəra mbàŋa. 6Taŋa Mbulum a dzàya gà ndzə̀ɗa a mburma ka, pàmpàm, na dìte ta ge a dər megè ìmir ŋgar a. Ama ŋgat ana a dzàya a tar ndzə̀ɗa aà megèyè gà megè ìmir ata ya ka, ilik mbàŋa asa. 7Ama Mèzìte Mesife Mbulum a riŋ a ge a megè ìmir ka, i gà gə̀zlə̀ŋ kurum ilik ilik tserdze, na dìte, kurum tèkeɗè, ki zlìkwim a dər gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ nda ndzə̀ɗa ana a dzàya a kurum a ya. 8Kàmala taŋa ya, mìsle ŋgìɗ ka, Mèzìte Mesife Mbulum a vəlar ndzə̀ɗa aà metsìkè ŋgwal metsèhe lèlè. Ama Mèzìte Mesife ata ilik pəra. A biy ŋgìɗ ka, a viler a ndzə̀ɗa aà masə̀rà vatwa Mbulum lèlè, aà dìte a ɗif a dər a mburma parakkà ya. 9Biy ŋgìɗ asa ka, Mèzìte Mesife Mbulum ata a vəlar ndzə̀ɗa aà megè slagama nda tə̀v magə̀sà Mbulum. A sər ka, a sle a aà megè dukw ana mawùrà ba ŋa ya tserdze. A mìsle ŋgìɗ asa ka, a vəlar ndzə̀ɗa i ŋgar ka, aà məmbàlà à gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta. Taŋa ka, Mèzìte Mesife Mbulum ŋa ata hiywe ilik ɗekɗek pəra. 10A vəl a mìsle ŋgìɗ ka, ndzə̀ɗa ana biy megèyè dər gà dukw menè aà mburma ya. A biy ŋgìɗ ka, a vəlar ndzə̀ɗa aà məmà à guma ana Mbulum a tsikar a, a mburma tèrihhwè lèlè. Gà biy ŋgìɗ ìbam, ta ŋgat ndzə̀ɗa i tar ka, aà masə̀rà ikaba à dukw ana a dara i tə̀v Mèzìte Mesife Mbulum a, nda biy ə̀bay sitene ya. Gà mìsle ŋgìɗ asa ka, ta ŋgat ndzə̀ɗa i tar ka, aà metsìkè gà àhəm ana tar tèkeɗè, tə sər tsìye. Gà biy ŋgìɗ asa ìbam, ta ŋgat ndzə̀ɗa i tar ka, aà məmà à gà àhəm ata a mburma parakkà lèlè. 11Ama taŋa ka, Mèzìte Mesife Mbulum ŋa ata ilik na a dzèye a gà dukw ata tserdze a mburma ya. Kàmala taŋa ya, pàk pàk à dzèye a gà ndzə̀ɗa ata a mburma pàmpàm, ku mege weke ka, kàmala ana ŋgat a waya ya. 12Taŋa kà sərakwa, ba mburma ka, ilik. Ama gà dzerisl ba ŋana iɗəm a ka, pàmpàm. Ku mege gà dzerisl ba ŋa tar riŋ pàmpàm hinne tèkeɗè, ba ŋa ka, ilik pəra. Kàmala taŋa ya, i tə̀v mayàhàba gər gà mburma Yesuw Kiristi ka, kataya mbàŋa. 13Aɗàbà aka ana ti tsilwiɓ à kwa a yam a ka, kwa tserdze kà nekwa kàmala ba ilik a, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ata ilik ŋa ya. Aɗàbà ku mege gà Yahuda, ku mege gà na tar gà Yahuda tsìye, nda gà ku mege gà ɓele, nda gà na ti ziwe a gər tar a tèkeɗè, Mbulum a vəl a kwa akaba Mèzìte Mesife ŋgar ka, ilik pəra. 14Kurum kà sərum, ba mburma ka, dzerisl ba ŋa iɗəm ka, ilik pəra tsà. Tar iɗəm ka, pàmpàm dìŋ. 15Na bə̀la sik a gweɗe a: "Iye ka, pàm aà ba mburma ya, ì ndze ahər tə tsà, aɗàbà ìye ka, ahər tə tsà." Ama ku mege a tsik a kataya tèkeɗè ana, dzerisl ba mburma ata hiywe dukw ŋgar tsìye? 16Kige tsà bə̀la zləm a gweɗe a: "Iye ka, pàm aà ba mburma ya, agəra ana ìye ka, are tsìye." Tsàatsà, taŋa dze ana, ŋgat dzerisl ba mburma mbàŋa tsìye. 17Na bə̀la ba mburma fit ka, ndutsndutsùtstswa are ɗekɗek ana, dìte meme na ti tsereke a duwa ya? Kige tsà na bə̀la ba mburma fit ka, habawbaw zləm ɗekɗek dze ana, dìte meme na duwa a ze ahər a asa ya? 18Ama ka, Mbulum aka ge ba mburma kàmala taŋa ya tsà. Seyiŋ tsà, a làmbaɗaya gà dzerisl ba ana i ba mburma ya tserdze ka, ndaka vatwa ŋa, kàmala ana a tsàhən ahər a ìvaɗ. 19Na mege Mbulum a ge mburma ka, sùɗùkw ilik, dukw ŋgìɗ ihər asa tsìdze ana, taŋa ana, ba asa ya? 20Ama ar ka, kàmala taŋa ya tsà. Gà dzerisl ba a riŋ iɗəm pàmpàm hinne. Ama ba ka, ilik pəra. 21Aɗàbà taŋa, are a sle aà megweɗe a a ahər: Iye i waya kər tsə̀ka, a sle a tsà. Kige tsà gər a gweɗe a a sik: Ki giŋ ŋgùlùm tsə̀ka, a sle a ɓàv tsà. 22Seyiŋ tsà, kàmala gà sùwal ba ana ki fìr a ahər a, a ndze a ka, masak ŋa, à lìm a aà duwa tsìye ka, tsàatsà, ŋgat na a ge a ŋgùlùm a ìvaɗ. 23Gà tə̀v ana aà kwa tì zlìb a dər tsìye ka, ki gekwe a metsèhe aà medìweye gà tə̀v ata ìvaɗ. Nda gà tə̀v ana biy mekèhe aà are mburma ya tèkeɗè, ki kèhekwe a taŋa ndeyndey ìvaɗ asa. 24Gà tə̀v ana tar riŋ aà ba kwa, tə tsàhən aà kwa lèlè, biy mekèhe tsìye ka, gùrmùmuɗa a ndze a kataya pəra. Aɗàbà makàhà gà tə̀v ata ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Mbulum a ge ba mburma ka, dzèŋ a tə̀v ilik ŋa ilik, na dìte ki zlìbekwe a ndeyndey ŋana ka, à gà tə̀v ana kà yàkwa a dala nda are ìvaɗ a, kàmala ana a ge a ŋgùlùm tsìye. 25Aɗàbà a ge dər kataya ka, a waya tsà na ba kwa a ndze a tsàkàlàk tə̀v pàmpàm a. Ama a sàsar ka, gà dzerisl ba ata ti zlèkeye a ba ilik ilik tserdze. 26Na dzerisl ba ŋgìɗ ilik a riŋ a wir a ka, gà tə̀v ŋgìɗ aaha tserdze ya, ta wireye a mbàŋa. Na bə̀la tì zlìb a à tə̀v ŋgìɗ ka, gà àsìŋ ŋa aaha tserdze ya tèkeɗè, ta ŋgeye a ba mbàŋa. Ku mege weke, ika màgə̀r kurum ka, aka ne dzerisl ba ŋgar. 27Taŋa kurum tserdze ka, kà nwim kàmala ba Yesuw Kiristi ya mbàŋa. Ku mege weke ika màgə̀r kurum ka, aka ne dzerisl ba ŋgar. 28Kàmala taŋa ya, na Mbulum a dzàya a tar a ba gà dzerisl pàmpàm, na dìte ku mege awara, ta geye a gà megè ìmir ŋa ya. Malàhalàh ŋa ka, a ndzə̀k gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ, a ne à tar gà ɓə̀zla meslire ŋgar. I dəba ŋa ya, a ndzə̀k gà biy ŋgìɗ ka, gà na ta mè a à guma ŋgar a. I dəba tar a asa ka, a ndzə̀k gà mìsle ŋgìɗ pàm, a ne à tar gà ɓə̀zla medzèŋgèyè bazlam ŋgar a mburma. Dìte a ndzə̀k gà biy ŋgìɗ asa, tar ka, ta ŋgat ndzə̀ɗa i tar, aà megèyè gà dukw menè aà mburma. Gà biy ŋgìɗ ìbam, ti sle i tar ka, aà məmbàlà à gà mburma i dukw məmə̀ta tar a. Gà biy ŋgìɗ asa, tar ta ŋgat ndzə̀ɗa i tar, aà mazlàkàyà mburma. Gà biy ŋgìɗ, tar ka, ta ŋgat ndzə̀ɗa aà mandzà ika miɗ mburma i tə̀v madzà akaba àhəm. Dìte gà naha i tar, ta ŋgat ndzə̀ɗa ka, aà metsìkèyè gà àhəm ana tar tèkeɗè, tə sər tsìye kuɗa. 29Taŋa kurum kà dzalum dze ana, meme? Wànà Mbulum a ndzə̀k gà mburma ata tserdze ya, a ne à tar gà ɓə̀zla meslire ŋgar a? Tsə̀na, ku weke à mè a à bazlam ŋgar, a dzeŋge a a mburma ya, kige tsà a ge a dukw menè aà mburma ya? 30Tsə̀na, gà tar ata tserdze ya, ti sle aà məmbàlà à mburma i dukw məmə̀ta ya ya? Kige tsà mburma tserdze tà fèfil a ndaka gà àhəm ana tar tèkeɗè tə sər tsìye ya? Nda gà bə̀la ta mè a à gà àhəm ata parakkà a mburma nda ndzer a? Awaŋ, kataya tsà. 31Ama ìye ihər i tsik a kuruməŋa: Yahum iɗəm gà ŋgwal gà dukw ana Mbulum a dzèye a a mburma ya nda gə̀zlə̀ŋ ilik, na dìte ki ŋgetwim a ya. Kàmala taŋa ya, kinèhe ka, i ɗif a kurum a à vatwa ana ŋgwal ŋa, a zà dər gà biy ŋgìɗ aaha tserdze ya, na dìte ki zezemwim a taŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\