1 KURINTIYA 13

1Taŋa na bə̀la wùra aka ŋgat ndzə̀ɗa aà mifèfile ndaka àhəm gà kwite ŋgìɗ tserdze, ku mege ndaka àhəm gà gawla Mbulum ana i gər ŋa ya tèkeɗè, àma na a waya mburma tsə̀ka, taŋa ka, aka ne kàmala mèdìyè ana ti leke a ka, ɗùh ɗùh ɗùh a ge a zləm a mburma taf masak ŋa ya, kige tsà kàmala ndzemdè ana ŋgwaz ŋgwaz tà gìzl a ka, a tsàhən tsìye. 2Na mege wùra aka ŋgat ndzə̀ɗa aà məmà à bazlam Mbulum a mburma lèlè, nda gà bə̀la aka sər vatwa ŋgar, nda gà dukw ana makàhà ŋa i tə̀v ŋgar a fit, kige tsà aka gə̀s bazlam Mbulum maràhà ŋa i gə̀zlə̀ŋ tsìsl, na dìte a sle aà megweɗe a a kwite aaha: "Hitse i faha ya," dìte a de a kaɗə̀ŋ tèkeɗè ya ka, àma na a waya gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ tsə̀ka, taŋa ka, a ne kàmala dukw ana taf masak ŋa ya hiywe mbà. 3Ku mege wùra ma dzàya àba gà lìmana ŋgar a fit a gà ɓə̀zla matawak a, kige tsà mə vəl ba ŋgar aɗàbà bazlam Mbulum, ta wana iɗəm ŋgat a tèkeɗè, na a waya gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ tsə̀ka, taŋa ka, a ger a ŋgùlùm tsìdze. 4Aɗàbà taŋa, wùr ana a waya mburma ya ka, ə̀dəts à gìs a gə̀zlə̀ŋ, a ge a dukw ana ŋgwal ŋa ya, a mìsle ŋgìɗ. A ge a are aka dukw mburma tsà, a ge a zlapa tsà. Ŋgàkŋgàkə̀kka à sìŋgìr a à ba ŋgar ɓàv tsà asa mbàŋa. 5Mala mawàyà mburma ka, a ge a dukw ana a ndeɗe a dər akaba hwarwa nda tə̀v gà mìsle ŋgìɗ a tsà. Dìte a ge a dukw ana a ge a ŋgùlùm ka, a ba ŋgar ɗekɗek a ɓàv tsà asa. Duwa à tsìɓer a nda tə̀v mburma tsà. Na bə̀la wùra aka ge aà ŋgat bakal a ka, a tike a matsə̀ɓatsə̀ɓ ŋa a gə̀zlə̀ŋ ŋgar tsà asa. 6Wùr ana a waya mburma ya ka, a ŋgeye a ba a bakal ana gà mburma ta ge a ya tsìdze. Ama a ŋgeye a ba ka, a dukw ana ta ge a ŋgwal ŋa ya ìvaɗ. 7Taŋa wùr ana a waya mburma ya ka, à gìs a gə̀zlə̀ŋ i tə̀v mesèwère are ya tserdze. A simehe a a dukw ana mburma ta ger a ŋgwal ŋa tsìye fit mbàŋa. Ku ndeɗime, a de a aka miɗ aka miɗ nda magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar. A tike a madzàlà gà gər ŋgar ka, kə̀la pat a tə̀v Mbulum, na dìte dukw tserdze a de a i tə̀v ŋgar lèlè ya. 8Mawàyà mburma ka, à ndìv a tsà, a ndze a aà biybiy. Ama gà bazlam Mbulum ana ta màwa dər a mburma ya ka, tì ndìv a mbà. Dìte ku mege tàa ŋgat ndzə̀ɗa aà metsìkè gà àhəm ana tar tə sər tsìye tèkeɗè, a ti ndìv a mbà asa. Masə̀rà gà dukw ana mburma tə səraya nda tə̀v Mbulum a tèkeɗè ìbam, à ti ndìv a mbàŋa asa. 9Aɗàbà kàa sərakwa gà dukw ana ndzer ŋa ya ka, kweleŋ zùkw tsà. Bazlam Mbulum ana kà màwukwa dər a mburma ya tèkeɗè, kàa sərakwa fit ɓàv tsà mbàŋa. 10Ama i tə̀v ana Mbulum a ti ɗifekwe a à gà dukw ana ndzer ŋa ya ka, gà dukw ana ta ge a ŋgùlùm kinèhe tə̀ma ya ka, tì ndìv a kuɗa. 11Ar ka, kàmala kəla ndirkiz a. Aka ana kər kəla ŋa ya ka, ka fàfəlawa kàmala kəla ndirkiz ana à fèfil a ya. Madzàlà gà gər yak tèkeɗè, kàmala taŋa ya asa mbàŋa. Alə̀ka i tə̀v ana kə̀ gəl ba, kì ge gawla ya ka, ki miyek a à dukw gà ɓə̀za ndirkiz a kuɗa. 12Ama kinèhe ka, are kwa a de a àba ya zùkw tsà, ki ŋgetekwe a a gà duwa ka, zìyye kàmala kwataramà ana ki fìr a iɗəm a ka, kùlàhtàhha are a slala iɗəm a tsìye tə̀ma. Alə̀ka a ndze a a tə̀vəməŋa mbà ka, ki hitsekwe a aka miɗ Mbulum dzìrìk, ki ŋgetekwer a ndzùzlzlwa lèlè kuɗa. Kinèhe ka, kà sərakwa ŋgat fit kweleŋ zùkw tsà. Ama a pat ana aka ndzera ya ka, ki sirekwe a ŋgat lèlè kuɗa, kàmala ana ŋgat a sər kwa kinèhe ya mbàŋa. 13Aɗàbà taŋa, kinèhe ka, gà duwa a riŋ màkər na tì ndìv a tsìye. Kàmala megweɗe ya: magə̀sà Mbulum ana kə̀ gə̀sakwa nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya, nda metìkè madzàlà gà gər kwa ana ki tikikwe a nda tə̀v ŋgar a, na dìte dukw tserdze a de a lèlè ya, nda mawàyà mburma. Ama kəla ka, mawàyà mburma na a zà gà dukw ata tserdze ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\