1 KURINTIYA 14

1Mərum àba hinne, na dìte ki ŋgetwim a mawàyà ba ana ki weywim a dər mburma ya. Yahum ka, ndzə̀ɗa ana Mèzìte Mesife Mbulum à dzèye a a mburma aà megèyè dər gà dukw pàmpàm a asa mbàŋa, na dìte ki ŋgetwim a ya. Ama yahum ndeyndey ŋana ka, ndzə̀ɗa məmà à bazlam Mbulum ana a ɗif a kurum dər, ki mwim a dər a mburma ya. 2Na wùra à fèfil a ndaka àhəm ana ŋgat aka sər tsìye ka, mifèfile ŋgar ata ka, say Mbulum ilik na a tsereker a ya, tsə̀ka, mburma tsà. A tsik a taŋa ka, dukw ana makàhà ŋa ya, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum. 3Ama wele ana à mè a à bazlam Mbulum a mburma ndaka àhəm kwite ŋgar, a gà àsìŋ ŋgar a, dukw ana a tsik a ya ka, à zlèk a tar, à mè a terehe a àrə̀v, na dìte ta ŋget a ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè ya. 4Wùr ana à fèfil a ndaka àhəm ata ŋgat aka sər tsìye ka, a ge a ŋgùlùm a ba ŋgar ɗekɗek pəra. Ama wele ana à mè a à bazlam Mbulum a mburma ndaka àhəm kwite ŋgar a ka, taŋa ka, à zlèk a gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana i kwite ata ya tserdze. 5A sèsiŋ ka, kurum tserdze ki fèfilwim a ndaka gà àhəm ata kurum ka sərum tsìye. Ama a sèsiŋ ndeyndey ŋana ka, kurum tserdze ki mwim a à bazlam Mbulum a mburma ndaka àhəm kwite kurum ìvaɗ. Taŋa ka, ŋgwal ŋa. A zà dər na ki fèfilwim a ndaka àhəm ata ka sərum tsìye. Aɗàbà wùr ana à fèfil a kàmala taŋa ya ka, say mìsle ŋgìɗ mə̀ mà dər ndaka àhəm kwite kurum, na dìte bazlam ŋgar ata a vil a ndzə̀ɗa a megìse gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum tserdze ya. 6Gà dàmər gà, na bə̀la i dehe a a tə̀v kurum ka, i fèfil a kurum a ndaka àhəm ana kà sərum tsìye dze ana, dìte dukùla na a ge a kurum a iɗəm ŋgùlùm a? Na bə̀la i dehe a ka, say i ɗif a kurum a à dukw ana makàhà ŋa biy Mbulum a ìvaɗ, kige tsà i ɗif a kurum a à metsèhe, nda gà bə̀la i mè a kurum a ka, à bazlam Mbulum, kige tsà i dzeŋge a kurum a duwa asa mbàŋa. Na yàa ge dər kataya ka, taŋa na à zlèk a kurum nda ndzer a. 7Dzalum gà gər aka gà dukw ana mburma tə tarawa dər à dìmis a kwaŋ, kàmala gà vagam nda gandzavəl a. Ama na bə̀la mala məvàtà ŋa, kige tsà mala medzè ŋa a ter a dər ka, dèrevek dèrevek ndaka vatwa ŋa tsə̀na, meme na mburma ti sir a bìye ɗa ŋa, tì dzèr aakaha a ya? 8Nda tə̀v məvàtà tsìtsèkw tèkeɗè, ar ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Na bə̀la gà mburma ana i gà kwite ŋgìɗ a, ta ge a gùvəl aà gà biy ŋgìɗ, àma na mala məvàtà tsìtsèkw aka tsəl aɗəm lèlè tsə̀na, weke na à hèdzèl a ba aà madà a gùvəl ŋa ya? A riŋ tsà. 9Yawwa, i tə̀v kurum tèkeɗè, ar ka, kàmala taŋa ya mbàŋa. Na ki fèfilwim a a mburma ka, dàɗə̀kɗə̀kka wùra a sər dukw ana ki tsikwim a ya tsə̀na, meme na ti tsereke a dukw ana ki tsikwim a ter a ya? Aɗàbà ki fèfilwim a taŋa ka, kàmala ana i màgə̀r himbiɗ huwwa taf masak ŋa ya. 10Kàmala taŋa ya, gà àhəm gà kwite ŋgìɗ tar riŋ pàmpàm hinne ika gər àhə̀ɗ, ku mege gà slàla awara tà fèfil a ba a ndaka àhəm kwite tar lèlè. 11Ama na bə̀la ìye i tsereke a àhəm tar ata tsə̀ka, a giŋ a ŋgùlùm tsà. Taŋa ka, wele ata à fèfiliŋ a ndaka àhəm ŋgar ata ya, a ne à ìye ka, kàmala ana ìye slele ya, dìte ìye asa tèkeɗè, ì ne ika miɗ ŋgar ka, kàmala slele ya asa mbàŋa. 12Ama araha, ika màgə̀r kurum tèkeɗè, ki gewim dər kàmala taŋa ya mbàŋa. Lèlè, na kurum riŋ ihər ki yehwim a ka, gà ndzə̀ɗa ana Mèzìte Mesife Mbulum à dzèye a a mburma ya, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, na dìte ki ŋgetwim a ya. Taŋa ka, a tsàhən aà kurum hinne seyiŋ. Ama kəla ka, yahum ndeyndey ŋana ka, medzìbe ndzə̀ɗa ana ki zlèkwim a dər gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ a, na dìte ka, ta ŋget a ndzə̀ɗa nda tə̀v megìse tar ana ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ɓəŋɓəŋ lèlè ya ya. 13Aɗàbà taŋa, na wùra aka ŋgat ndzə̀ɗa aà mifèfile ndaka àhəm ana ŋgat aka sər tsìye ka, say ma hama a Mbulum, na dìte Mèzìte Mesife Mbulum a viler a ndzə̀ɗa aà məmàya dər a mburma ndaka àhəm kwite ŋgar asa mbàŋa ya. 14Na bə̀la ìye ihər i heme a a Mbulum ndaka àhəm ata ìye yàa sər tsìye ka, taŋa ìye riŋ i hemer a nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum kaɗə̀ŋ, madzàlà gà gər gà kəlà ka, a riŋ iɗəm tsà. 15Ama na kataya ana, i ge a dze ana, meme? I waya kinèhe ka, i hemer a nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ata, dìte biy ŋgìɗ i hemer a nda madzàlà gà gər gà asa mbàŋa. Nda gà na i tə̀v malàhà dìmis a tèkeɗè, i ge a dər kàmala taŋa ya mbàŋa ya. I lèh a nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum ata, dìte biy ŋgìɗ, i lèh a nda madzàlà gà gər asa mbàŋa. 16Ama na bə̀la ki ge a kəkaàha a Mbulum ndaka àhəm ana kər kàa sər tsà, dìte ka, gà mburma ata ti tsereke a ya tsə̀na, ta gweɗe aaka a "Amin" dze ana, meme? Aɗàbà tar ka, tàa tsaraka dukw ana kà tsik a tsà, 17ku mege meheme yak ata ki heme a ka, ndzer, a tsàhən aà gə̀zlə̀ŋ yak a tèkeɗè, a ge a ŋgùlùm a mìsle ŋgìɗ tsìdze. 18Taŋa ìye ihər i ge a kəkaàha a Mbulum, aɗàbà ana i fèfil a ndaka àhəm ana ìye yàa sər tsìye ka, ì zà dər kurum fit kweleŋ. 19Ama ku mege kataya tèkeɗè, i tə̀v ana mə̀r mayàhàba gər ŋa nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum a ka, a sèsiŋ na i tsik a ter a guma Mbulum nda metsìkè a tar gà bazlam ŋgìɗ pàmpàm hinne ya tsà, say bìye ə̀zləm pəra. Ŋgùlùm ka, ti tsereke a lèlè, na ndəna i we a bazlam vìrìɗìɗɗe masak ŋa ndaka àhəm ana ti tsereke a tsìye ya. 20Gà dàmər gà, ka tə dzalum duwa kàmala gà ɓə̀za ndirkiz a tsà. Dzalum gà gər ka, kàmala ana kurum gà bàba gà mburma ya. Ama nda tə̀v megè bakal ka, nwim kàmala gà ɓə̀za kəla ndirkiz ana kwizikw tə sər ikaba à dukw bakal a tsìye. 21A riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum ka, a gwa: "I ti slirre a gà mburma ana ta fèfil a ndaka gà àhəm kwite ŋgìɗ a, a tə̀v gà mburma aaha, ti ti tsik a ter a bazlam gà ndaka àhəm ata. Ama ka, ì sər, ku mege kataya tèkeɗè, gà mburma tì dzìŋ aaka a zləm ɓàv tsà." 22Aɗàbà taŋa, mifèfile ata ndaka àhəm ana ti tsereke a tsìye, a be a à ɗaf ka, a gà na tàa gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar tsìye, na ti sir a dər, tar ka, ika màgə̀r mayàhàba gər kurum tsìye. Tsə̀ka, agəra gà na tàa mbə̀r megìse Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a tsà. Ama i tə̀v məmà à bazlam Mbulum ka, pàm. A ge a ŋgùlùm a gà na tàa gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar a ìvaɗ, na dìte ti sir a dər ka, Mbulum na a vəl a mə̀r ndzə̀ɗa ya, tsə̀ka, agəra gà na tàa gə̀s tsìye tsà. 23Tsarakum kwaŋ, na bə̀la i tə̀v ana kurum gà mburma Mbulum kàa yahum ba gər a ka, kurum tserdze, ku mege weke, à dzè a ba aà mifèfile ndaka àhəm ana ŋgat aka sər tsìye, dìte gà mburma ana tàa gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ tar zùkw tsà, nda gà na tar i bəra ya, tàa dara aka màgə̀r kurum ana, ta gweɗe a, kurum gà məbà a dala tsìye? 24Ama na ki mwim a à bazlam Mbulum a mburma tserdze ndaka gà àhəm kwite kurum ka, i dəba ŋa ya, gà mburma ana tàa gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar zùkw tsìye, nda gà na tə sər dukuməŋa zùkw tsìye, ti dere a aka màgə̀r kurum a ka, taŋa dukw ana ki tsikwim a ter a ya, ti sir a dər ka, màa ge bakal ndzer kuɗa. Aɗàbà dukw ana tə tsaraka ya ka, a vil a ter a madzàlà gà gər hinne. 25Kàmala taŋa ya, gà dukw ana gà makàhà ŋa i gà gə̀zlə̀ŋ tar tə dzalawa ya ka, à pètere a a bəra ya ndərzayya kuɗa. Ti ti dzè a gùrmits a bə̀ɗ ika miɗ Mbulum, dìte tì zèmbeɗe a dər, ta gweɗe a parakkà: "Mbulum ka, a riŋ ika màgə̀r kurum ndzer." 26Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, na kataya dze ana, ki gekwe a ana, meme? Ama i tə̀v ana ki yehwimebe a gər a ka, mìsle ŋgìɗ à lèh a i ŋgar dìmis, mìsle ŋgìɗ a dzeŋge a bazlam Mbulum a mburma, dìte mìsle ŋgìɗ ìbam, a mè a à dukw ana Mbulum a tsiker a, a mburma. Biy ŋgìɗ ka, à fèfil a i ŋgar ndaka àhəm ana ŋgat aka sər tsìye, dìte naha ka, à mè a dərra iɗəm a parakkà. Ama dukw ana ki gwim a tserdze ya kəla ka, say biy ana gà mburma Mbulum ta ŋget a ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ, ti de a dər aka miɗ aka miɗ lèlè ya. 27Na bə̀la wùra a riŋ à fèfil a ndaka àhəm ana ŋgat aka sər tsìye ka, say mìsle ŋgìɗ a mè a dər, kige tsà, tar sula, bə̀la màkər, tsə̀ka, ma zà taŋa tsà. Ku weke a waya à fèfil a ndaka gà àhəm ata ŋgat aka fàfəl dər ilik tsìye ka, say gà mburma a riŋ tà mèye a dər aka mimbe aka mimbe dzekwiŋ. 28Ama na bə̀la wùra a riŋ à mè a dər tsə̀ka, tə ndzaba tìytìy, tà fàfəl ika miɗ mburma tsà. Ŋgùlùm ka, mə fàfəl a Mbulum i gə̀zlə̀ŋ ŋgar, a tserekeriŋa. 29Ama gà mburma ana tàa ŋgat ndzə̀ɗa aà məmà à bazlam Mbulum a mburma ya tèkeɗè, say bə̀la sula, kige tsà màkər na tà fèfil a ya, na dìte gà àsìŋ ŋa aaha ti tsereke a lèlè, tì dze aaka a zləm, ti sir a dər ka, wànà bazlam tar ata ti tsik ana, a da ndaka vatwa ŋa ndzer kaɗə̀ŋ a ya? 30Na wùra a riŋ à mè à bazlam Mbulum a mburma, i dəba ŋa ya ka, Mbulum aka ɗif à duwa a mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum a ka, a ger həɗəmma, a waya meɗìfè dər a mburma i tə̀v ana wele malàhalàh ŋa aaha à fèfil a mbà ya ka, ŋgat ata à fèfil a ya, ma ndza tìytìy, mə vəl vatwa a wele ŋgìɗ aaha, mə̀ fàfəl. 31Vatwa ka, a riŋ dukw ŋgar, na i wùr ana aka ŋgat ndzə̀ɗa aà məmà à bazlam Mbulum a mburma ya. Ama ki fèfilwim a kəla ka, ilik ilik aka mimbe aka mimbe tsə̀ka, ŋgùrà ŋgùrà tsà. Kàmala taŋa ya, ku weke ika màgə̀r kurum, a sinike a ba aà duwa, tà mèrehe a à àrə̀v. 32Wùr ana aka ŋgat ndzə̀ɗa aà məmà à bazlam Mbulum a ka, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ aà magə̀sà gə̀zlə̀ŋ mbàŋa. A ndze a tìytìy tə̀ma, dukw ŋgar. 33Aɗàbà dukw ana a de a ndaka vatwa ŋa tsìye ka, a tsàhən aà Mbulum tsìdze. A sàsar ka, na ki ndzekwe a zayya lèlè ika màgə̀r kwa ya ìvaɗ. Ama gà mə̀kəs ana ika màgə̀r kurum a ka, ta ge kàmala gà àsìŋ gà mə̀kəs ŋgìɗ ana ta gewa ika màgə̀r gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum a mbàŋa. 34I tə̀v ana ki yehwimebe a gər a ka, tə ndzaba ɗikɗik, aɗàbà vatwa a riŋ tsà na tà fèfil a ya. Say ta həna à gər a bə̀ɗ kàmala ana məpàlà àhəm Mbulum a tsik a mbàŋa asa. 35Na bə̀la duwa a riŋ tàa tsaraka i ga Mbulum tsà, dìte a sàs a tar mewize ka, ta wiz ika màgə̀r mburma i fata tsà. Ta gə̀s gə̀zlə̀ŋ haa a tə̀v ana tàa ndze a ma ya dzekwiŋ, dìte ta wiz aà gà zal tar kuɗa. Aɗàbà taŋa ka, dukw hwarwa na gà mə̀kəs tà fèfil a ika màgə̀r gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum a. 36A kurum gà mburma Mbulum ana i faka ya, kà dzalum dze ana, bazlam Mbulum a dzà ahər ba ana, i tə̀v kurum a ya? kige tsà a dara ana, a tə̀v kurum a ɗekɗek a? 37Na bə̀la wùra a gweɗe a, ìye ka, yàa ŋgat ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum, kige tsà, ìye mala məmà à bazlam Mbulum a mburma ka, ma sər dər, dukw ana ì wetse a kurum i faha ya ka, dukw ana Batsàh kwa ŋa a tsik a. 38Ama na bə̀la a sàsar magə̀sà dukw ana ì wetse ya tsə̀ka, Mbulum tèkeɗè, a ger a hayaffà aà magə̀sà ŋgat ɓàv tsà mbàŋa te. 39Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, yahum ndzə̀ɗa ana ki mwim a dər à guma Mbulum a mburma ya, nda gə̀zlə̀ŋ ilik, dìte ka ta palum àhəm a gà na tà fèfil a ndaka àhəm ana tar tə sər tsìye tsà mbàŋa. 40Ama dukw ana ki gwim a tserdze ya kəla ka, gwim tèrihhwè ndaka vatwa ŋa lèlè hiywe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\